PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Wakacyjne spotkania
z przyrodą 2019
program prelekcji 2019m.jpg

duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na impregnację drewnianych obiektów infrastruktury turystycznej

Zapytanie ofertowe na impregnację drewnianych obiektów infrastruktury turystycznej
11.06.2019.

Ustrzyki Górne, dnia 11.06.2019

Zn. spr. DOP.262.17.2019

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Impregnację drewnianych obiektów infrastruktury turystycznej
w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2019 r.

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

ZAMÓWIENIE PLANOWANE DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO

I. Przedmiar prac

1. Przedmiot prac: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja drewnianych obiektów tworzących infrastrukturę turystyczną Bieszczadzkiego Parku Narodowego poprzez oczyszczenie, gruntowanie i impregnację. Zabiegowi podlegać będą następujące typy obiektów:

a) Drewniany słup informacyjny, cały obiekt do impregnacji; liczba obiektów danego typu 3 szt.,

b) Duży schowek na śmieci, cały obiekt do impregnacji; liczba obiektów danego typu 2 szt.,

c) Duża wiata – deszczochron, do impregnacji wyłącznie dach; liczba obiektów danego typu 1 szt.,

d) Ławostół, cały obiekt do impregnacji; liczba obiektów danego typu 4 szt.,

e) Mała wiata – deszczochron, do impregnacji wyłącznie dach; liczba obiektów danego typu 1 szt.,

f) Punkt informacyjno – kasowy, cały obiekt do impregnacji; liczba obiektów danego typu 7 szt.,

g) Sanitariat duży, cały obiekt do impregnacji; liczba obiektów danego typu 1 szt.,

h) Sanitariat mały, cały obiekt do impregnacji; liczba obiektów danego typu 1 szt.,

i) Tablica informacyjna trzysekcyjna, cały obiekt do impregnacji; liczba obiektów danego typu 3 szt.,

Poglądowe zdjęcia każdego z typów obiektów zamieszczone zostały w załączniku nr 2, pn. Katalog obiektów infrastruktury turystycznej BdPN.

2. Lokalizacja prac : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego; o.o. Tarnica, o.o. Wołosate, o.o. Ustrzyki Górne, o.o. Caryńskie

3. Zlecenie wykonania prac:

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy każdorazowo uzyskać zlecenie na wykonanie prac od leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie wykonania prac. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy. Termin wykonania prac, będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Wykonawca zlecenie odbiera w kancelarii właściwego terytorialnie Leśniczego obwodu ochronnego, w terminie do drugiego dnia roboczego w danym miesiącu kalendarzowym oraz w miarę potrzeb w terminie do dwóch dni roboczych od daty jego wypisania i otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Po tym terminie Leśniczy niepodpisane zlecenie przekazuje do Kierownika Działu Ochrony Przyrody w Dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych, gdzie będzie możliwe jego podpisanie i odbiór ze strony Wykonawcy. Bez podpisania i odebrania zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

II. Podział na części

Zamówienie składa się z 5 części - pakietów; podział na poszczególne pakiety wraz z szczegółowym zakresem prac oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawiera załącznik nr 1;

III. Termin wykonania zamówienia:

- w przypadku realizacji jednego pakietu: maksymalnie do 20.08.2019 r.

- w przypadku realizacji dwóch pakietów: maksymalnie 15.10.2018 r., przy czym połowę prac będących przedmiotem umowy należy wykonać do 20.08.2019 r.

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert : 17.06.2019 do godziny 10oo

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych lub przesłać pocztą na adres: Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne 19,
38-713 Lutowiska. Kopertę należy opisać: „Oferta - Impregnacja drewnianych obiektów infrastruktury turystycznej”; na kopercie należy umieścić dane i adres oferenta;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2019 o godzinie 1015. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do oferenta.

Dopuszcza się składanie oferty na maksymalnie 2 pakiety – dwie części zamówienia.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie oraz zawierające wycenę prac dla więcej niż 2 pakietów nie będą rozpatrywane.

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację danego pakietu. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danego pakietu.

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie (o 30% i więcej niższe od kosztów szacowanych przez zamawiającego) i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wyliczonej stawki godzinowej, która nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).


VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl.

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Paulina Kopacz (tel. 724-750-072).

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac: pędzle, maty absorpcyjne, folie i wszystkie inne narzędzia niezbędne do realizacji prac.

2. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP w ramach wykonywanych prac.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

4. Wymaga się minimum 2 osób na jeden pakiet.

5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi 12 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót.

6. Przy planowaniu realizacji zamówienia należy uwzględnić ruch turystyczny na szlakach turystycznych, parkingach oraz zapewnić funkcjonowanie obiektów: punktów kasowych i sanitariatów.

X. Pozostałe informacje

1. Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i nie zlecającą prac innym podmiotom zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy. Niniejsze oświadczenie dotyczące ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu w ramach realizacji umowy należy dołączyć do faktury wystawionej za wykonane prace bądź umieścić na druku protokołu odbioru.

2. Wynagrodzenie za realizację prac w danym miesiącu nastąpi w terminie 30 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac. Odbiór prac następuje w przeciągu 5 dni od dnia poinformowania osoby wskazanej przez Zamawiającego (leśniczego właściwego obwodu ochronnego bądź osobę zastępującą go w pracy) o gotowości do odbioru prac.

3. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury miesięcznie (na koniec miesiąca) w zakresie realizacji zadania za dany miesiąc; fakturę należy dostarczyć nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania prac.

4. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

5. Do dnia podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy.

6. Odbiór prac następować będzie stopniowo dla poszczególnych obiektów podlegających impregnacji. Zapłata nastąpi wg faktycznie wykonanych i odebranych prac zgodnie z ceną jednostkową w ofercie Wykonawcy.

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź zmiany jego treści na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego

z up. Dr Stanisław Kucharzyk

 

Pliki do pobrania:

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer