PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Wakacyjne spotkania
z przyrodą 2019
program prelekcji 2019m.jpg

duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Przetarg na dzierżawę nieruchomości budynkowej Skarbu Państwa

Przetarg na dzierżawę nieruchomości budynkowej Skarbu Państwa
30.11.2018.

Ustrzyki Górne, dnia 30 listopada 2018 r.

zn. spr. DA.221.44.2018

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości budynkowej Skarbu Państwa,
stanowiącej własność Bieszczadzkiego Parku Narodowego

1. ORGANIZATOR PRZETARGU

Bieszczadzki Park Narodowy
z siedzibą w Ustrzykach Górnych

Ustrzyki Górne 19
38-713 Lutowiska
REGON: 180792174, NIP: 6891232725
tel./fax 13 461 06 50
e-mail: dyrekcja@bdpn.pl
adres strony internetowej: www.bdpn.pl

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1614) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z 2012 r., poz.868)

Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, własności Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

2. FORMA PRZETARGU

Publiczny przetarg pisemny nieograniczony.

3. PRZEDMIOT PRZETARGU Z OZNACZENIEM NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa obiektu turystycznego „Noclegi Tarnawa Niżna- baza nad Roztoką” położonego w Tarnawie Niżnej na dz. nr ewid. 2/2; KW KS2E/00025883/8 wraz z częścią gruntu o łącznej powierzchni 3969 m2.

Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia zawiera Wykaz podstawowego wyposażenia, które zostanie przekazane Dzierżawcy do użytkowania.

4. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Obiekt posiada przeznaczony do świadczenia usług noclegowych (40 miejsc) składa się z trzech budynków:

a) Budynek nr 1 o powierzchni użytkowej 245,93 m2. W budynku znajduje się 8 pokoi noclegowych wraz z łazienkami. Dopuszcza się wykorzystanie części budynku o pow. 81 m2 na potrzeby sklepiku.

b) Budynek nr 2 o łącznej pow. użytkowej budynku 259,21 m2, z wydzielonymi pomieszczeniami kotłowni (pow. 73,11 m2). W budynku wydzielona jest część restauracyjna wraz z zapleczem oraz 5 pokoi noclegowych wraz z łazienkami.

c) Budynek nr 3 z 10 pokojami noclegowymi wraz z łazienkami o łącznej pow. użytkowej 214,23 m2.

Budynki parterowe, o konstrukcji drewniano- stalowej, ściany zewnętrzne obite deską elewacyjną; ogrzewane
z kotłowni c.o. na paliwo stałe. Przed obiektem miejsca do parkowania samochodów.

5. OKRES DZIERŻAWY

Umowa dzierżawy zawarta na okres 5 lat od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 30 marca 2023 roku.

6. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego.

Wysokość minimalna rocznej opłaty netto z tytułu dzierżawy wynosi: 17 500,00 zł.

Dzierżawca dodatkowo oprócz opłaty z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany uiszczać opłaty towarzyszące związane z prowadzeniem działalności usługowej oraz wszelkie podatki i daniny publiczne.

7. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

Opłata roczna z tytułu dzierżawy wnoszona będzie w ratach miesięcznych, zgodnie z ofertą.
Czynsz dzierżawny będzie płatny „z góry” do 10 dnia każdego miesiąca.

8. ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT

Dzierżawca zobowiązany jest do zapłacenia Wydzierżawiającemu czynszu dzierżawy w kwocie zadeklarowanej przez siebie w ofercie złożonej w przetargu na dzierżawę. Kwota czynszu dzierżawnego za każdy kolejny rok dzierżawy zostanie powiększona o średnioroczny wskaźnik inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS za rok poprzedni.

9. WADIUM

a. Wysokość wadium wynosi: 2 000,00 zł.

b. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia złożenia oferty. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

c. Forma płatności wadium:

 • płatne przelewem na rachunek bankowy nr:
  Bieszczadzki Park Narodowy 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001. W tytule należy wpisać „wpłata wadium - przetarg na dzierżawę TARNAWY”. Terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku;
 • w kasie organizatora przetargu.

d. Wadium będzie zwracane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

 • odstąpienia od przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

e. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

a. Oferty należy składać w sekretariacie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Ustrzykach Górnych 19,
38-713 Lutowiska, do dnia 7 grudnia 2018 roku do godziny 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę Tarnawy”- nie otwierać przed dniem 11 grudnia 2018 roku, godz.1000”.

b. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 1000 w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OFERT

Pisemna oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia i powinna zawierać :

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 • numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oferowaną wysokość netto [zł] rocznej opłaty z tytułu dzierżawy, i sposób jej zapłaty- wysokość rat miesięcznych;
 • do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium,

Brak któregokolwiek z wymaganych w/w elementów oferty skutkuje niezakwalifikowaniem jej do dalszego postępowania przetargowego.

12. KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty oceniane będą w oparciu o kryterium ceny ofertowej netto (K1) oraz kryterium kwalifikacji i doświadczenia (K2). Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, dla której wartość punktów K = K1 + K2 będzie największa. Punktacja dla poszczególnych składowych przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

K1 - Cena ofertowa – do 80 pkt

K1 = (Co : Cm) x 80

Co – cena ofertowa

Cm – cena najwyższa

K2 – kryterium kwalifikacji i doświadczenia – 20 pkt

Punkty dla kryterium K2 przyznawane są następująco:

 • udokumentowanie kwalifikacji / doświadczenia w świadczeniu usług turystyczno-noclegowych: 20 pkt
 • nieudokumentowanie kwalifikacji / doświadczenia w świadczeniu usług turystyczno- noclegowych 0 pkt

Za udokumentowanie kwalifikacji / doświadczenia w świadczeniu usług turystyczno-noclegowych uznaje się:

 • potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług turystyczno-noclegowych:
  wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • referencje poświadczające świadczenie pracy w ostatnich 3 latach w zakresie usług turystyczno-noclegowych.

13. INNE POSTANOWIENIA

 • Dyrektor BdPN zastrzega sobie przed rozpoczęciem przetargu prawo do odstąpienia
  od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
 • Niepodpisanie protokołu z postępowania przetargowego przez uczestnika przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
  o wyniku przetargu, oznaczać będzie jego rezygnację z udziału w postępowaniu.
 • Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, dyrektor parku narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Załączniki:

Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego
dr Ryszard Prędki

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer