PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Nauka arrow Badania naukowe arrow Lista tematów badawczych prowadzonych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Lista tematów badawczych prowadzonych w Bieszczadzkim Parku Narodowym
26.09.2007.
TematOstatnie zezwolenieInstytut
Kierunki wykorzystania oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt godspodarskich warunkach zrównowazonego rozwoju2017Fundacja Botaniki Polskiej
Monitoring rzadkich, zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ich ochrona na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego2017Instytut Botaniki UJ
Obieg wody w małych zlewniach w Karpatach fliszowych na przykładzie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie, Polska)2017Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Inwentaryzacja wielkoobszarowa stanu lasu oraz monitoring leśny2017Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Ekspansja zarośli jarzębinowych w piętrze połonin Bieszczadów Zachodnich w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego2017Instytut Botaniki PAN
Wykonanie monitoringu siedliska przyrodniczego 9140 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska2017Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o/Warszawa
Ocena i monitoring zmian powierzchni lasów z wykorzystaniem pasywnych i aktywnych danych teledetekcyjnych (RS4FOR)2017Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Strategie życiowe roślin oraz różnorodność funkcjonalna lasów łęgowych w gradientach środowiskowych dolin rzecznych2017Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny UR w Krakowie
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków roślin2017KRAMEKO Sp. z o.o.
Awifauna lęgowa luk drzewostanowych w warunkach siedliskowych buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum.2017-
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (eutroficzne łąki wilgotne ze związku Calthion -65XX oraz torfowiska niskie 7230)2017Instytut Ochrony Przyrody PAN
Wykonanie programów i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb przeprowadzania bilansów wodno-gospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni2017Przedsiębiorstwo Geologiczne "POLGEOL" S.A.
Monitoring rysia i innych dyżych drapiezników na terenie otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego2017Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Monitoring rozwoju systemów sufozyjnych w Bieszczadach2017Zakład Geomorfologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Stan populacji i siedlisk wybranych gatunków ichtiofauny zlewni górnego Sanu2017Katedra Biologii Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski
Archeologiczne badania powierzchniowe, związane z osadnictwem pradziejowym w dolinie Wetlinka, Górnej Solinki oraz w obrębie połonin2017-
Architektura obsługująca krajobraz na przykładzie wybranych parków narodowych2017-
Pomiary składu izotpowego metanu na torfowisku Wołosate2017Zespół Fizyki Środowiska, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
Głęboko zakorzenione grawitacyjne przemieszczenia stoków (DSGSDs) w wierzchowinowych partiach połonin Wetlińskiej i Caryńskiej oraz Tarnicy (Bieszczady Wysokie, Bieszczadzki Park Narodowy) i ich związek z budową geologiczną obszaru2017Instytut Ochrony Przyrody PAN
Pająki (Aranea) i kosarze (Opiliones) Bieszczadzkiego Parku Narodowego2017Zakład Zoologii UMCS
Okrzemki (Bacillariophyceae) źródeł i odcinków źródłowych rzek Bieszczadzkiego Parku Narodowego2017Katedra Algologii i Mikologii, Uniwersytet Łódzki
Monitoring rzadkich gatunków dzięciołów w ramach monitoringu ptaków Polski2017-
Zastosowanie LIDAR w morfometrycznej interpretacji form budowy geologicznej na przykładzie warstw krośnieńskich w rejonie centralnej depresji bieszczadzkiej2017Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
Występowanie i charakterystyka pasożytów wewnętrznych oraz pałeczek E.coli i Salmonella sp. w bieszczadzkiej populacji niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) na podstawie badań próbek kału2017-
Rodzaj Taraxacum (Asteraceae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym2017Zakład Badań Środowiskowych i Edukacji Przyrodniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
Zasoby wód podziemnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym2017Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Przemiany torfowisk w Dolinie Górnego Sanu - skutki środowiskowe2017Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Właściwości gleb porolnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym2017Instytut Geografii UJ
Wpływ obszarów chronionych na rozwój lokalny i regionalny na przykładzie Karpat Polskich2017Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni górnego Sanu i polskiej części dorzecza Dniestru2016Hydroconsult Sp. z o.o.
Strategia życia paproci grubozarodnikowych z rodziny Ophioglossaceae: analiza ekologiczna i genetyczna2016Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii UAM
Konsumpcja i roznoszenie nasion przez gryzonie jako czynniki wpływające na dynamikę górnej granicy lasu w Bieszczadach2016-
Wpływ ruchu turystycznego na zanieczyszczenia antropologiczne w obrębie Bieszczadzkiego Parku Narodowego2016-
Inwentaryzacja wypławków lądowych (Platyhelminthes, Tricladida, Geoplanidae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym2016Departament de Biologia Animal Universitat de Barcelona
Monitoring jaworzyn (9180) - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 20002016Wydział Leśny, Zakład Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018 (siedliska 7120 i 7140)2016Instytut Ochrony Przyrody PAN
Monitoring stanu populacji i stanu siedlisk nadobnicy alpejskiej na wybranych 90 stanowiskach w Karpatach2016Instytut Ochrony Przyrody PAN
Zgrupowania bezkręgowców (Invertebrata) zasiedlających owocniki grzybów z rzędu Polyporales2016Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Tektonika progresywna synklinorium Otrytu2016-
Monitoringu gatunku chrząszcza Rhysodes sulcatus zagłębek bruzdkowany na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego2016Instytut Ochrony Przyrody PAN
Geneza i zróżnicowanie ziołorośli ze szczawiem alpejkim Rumex alpinus L. na Połoninie Caryńskiej i Wetlińskiej2016-
Monitoring rzadkich i zagrożonych gatunków chrząszczy (5 gatunków naturowych ) w obrębie wybranych fragmentów starodrzewi na terenie BdPN2016Vanellus Eco Firma Przyrodnicza Łukasz Tomasik
Skład gatunkowy, zgrupowania oraz pionowe rozmieszczenie wciornastków (Insecta, Thysanoptera) w Bieszczadzkim Parku Narodowym2016Zakład Zoologii, Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Muchówki z rodzin: Platystomatidae, Ulidiidae, Tephritidae, Pallopteridae Bieszczadów2016Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Terenowe prace inwentaryzacyjne na istniejących stanowiskach archeologicznych oraz badania powierzchniowe2016-
Wypływy wód podziemnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym; Chemizm wód powierzchniowych w Bieszczadach, Związek użytkowania terenu z właściwościami fizykochemicznymi2016Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Archeologiczne badania powierzchniowe, związane z osadnictwem pradziejowym w dolinach rzek: Wetlinka, Górna Solinka, Górny San.2016Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic
Terpenoidy jako markery w identyfikacji gatunków kryptycznych Aneura pinguis2016Zakład Genetyki Uniwerystetu im. A. Mickiewicza
Monitoring ptaków szponiastych2016Komitet Ochrony Orłów
'Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczy: ekologia konfliktu w relacji człowiek-dzikie zwierzęta2016Instytut Ochrony Przyrody PAN
Rola sufozji w rozwoju rzeźby gór średnich (na wybranych przykładach w Karpatach fliszowych)2016Zakład Geomorfologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Poszukiwanie ofiar OUN-UPA na obszarze nieistniejącej Gajówki Jalina w Nasicznym2015Instytut Pamięci Narodowej
Krajobraz zaginionego świata - Sianki u źródeł Sanu w Bieszczadzkim Parku Narodowym2015-
Aspekt społeczny i ekonomioczny ochrony wilków i niedźwiedzi w Polsce2015Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny UR w Krakowie
Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski2015LANDL Sp zoo
Pobór prób materiału roślinnego w ramach "Sporządzenie numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu BdPN wykonane metodą skaningu laserowego"2015ProGea Consulting
Inwentaryzacja przyrodnicza młaki za cmentarzem w Wołosatym w ramach projektu Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski2015Klub Przyrodników
Wpływ zanieczyszczeń gleby metalami ciężkimi na strukturę gatunkową grzybów owadobójczych2015Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Państwowy monitoring lasów2015Instytut Badawczy Leśnictwa
Konstrukcja modelu wzrostu i dynamiki karpackich drzewostanów o charakterze pierwotnym2015Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny UR
Monitoring pokrywy glebowej w otoczeniu szlaków turystycznych.2015Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Monitoring zjawisk cykliczności u Euphrasia picta Wimm. w Bieszczadzkim Parku Narodowym2015Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląski Uniwersytet Medyczny
Wpływ działalności bobra europejskiego Castor fiber na ekosystemy Bieszczadzkiego Parku Narodowego2015Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Ekologii Stosowanej
Wpływ działalności bobrów na ekosystemy Bieszczadzkiego Parku Narodowego2015Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Ekologii Stosowanej
Badania nad bionomią Crambidae (Lepidoptera) w Polsce2015Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, UMCS
Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony -- ptaki siedlisk skalnych2015-
Bioty śluzowców (Myxogastria) związanych z topniejącym śniegiem na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego2015Instytut Botaniki UJ
Inwentaryzacja kryjówek oraz monitoring kolonii mroczka posrebrzonego (Vespertilio murinus ) w Bieszczadzkim Parku Narodowym2015Instytut Biologii Ssaków PAN
Badania flory glonów torfowisk Bieszczadzkiego Parku Narodowego2015Instytut Botaniki UJ
Wikaryzm i pseudowikaryzm wysokościowy we florze Polski2015Instytut Botaniki PAN
Okrzemki wód płynących Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem doliny potoku Wołosatego2015Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet Rolniczy
Monitoring żubrów bieszczadzkich2015Stacja Badawcza Fauny Karpat; Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Ekologia żbika (Felis silvestris) na terenie Bieszczadów2015Instytut Nauk o Środowisku UJ
Drzewostany w dolinie górnego Sanu2014Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Biogeografia Pilopteryx w Karpatach2014Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej
Sposób zagospodarowania drzewostanu a zmienność genetyczna odnowień naturalnych buka (Fagus sylvatica L.)2014Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich
Przyrodnicze uwarunkowania zarastania polan reglowych w parkach narodowych polskich Karpat2014Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Wpływ wysokości nad poziomem morza na klimatyczne uwarunkowania szerokości słojów rocznych jodły pospolitej w Bieszczadzkim Parku Narodowym2014Instytut Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny UR
ODYSSEE - Opening new avenues to model the DYnamics of Species aSsemblages by integrating Ecology and Evolution a case study from the mountain ecosystems of the Alps and the Carpathians2014"A. Borza" Botanical Garden
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony siedlisk - monitoring Agrimonia pilosa2014Instytut Ochrony Przyrody PAN
Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych i ich siedlisk w Bieszczadzkim Parku Narodowym2014Fundacja Botaniki Polskiej
IV Warsztaty Dipterologiczne Syrphidae2014-
Flora Bieszczadzkiego Parku Narodowego2014Instytut Botaniki UJ
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 20002014Instytut Botaniki UJ
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (siedliska: murawy bliźniczkowe 6230 i lasy łęgowe 91E0)2014Instytut Ochrony Przyrody PAN
Wykonanie dokumentacji fotograficznej w rejonie Górnego Sanu, Dźwiniacza, Moczarnego2014-
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (siedliska: 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, 91D0 bory i lasy bagienne, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe2014Instytut Ochrony Przyrody PAN
Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony2014-
Rozmieszczenie i trwałość rumowisk i form skalnych Połoniny Wetlińskiej2014-
Badanie poziomu i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń niektórymi radionuklidami i pierwiastkami ciężkimi w próbkach gleby pobranych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego2014Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku AGH
Wybrane cechy fizjologiczne u olszy zielonej Alnus viridis w zależności od wysokości nad poziomem morza w Bieszczadach.2014Katedra Botaniki, Uniwersytet Rzeszowski
Global Sphagnum Production Project2014Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie
Występowanie grzybów patogenicznych dla roślin, w powietrzu wybranych masywów górskich2013Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy
Dopracowanie diagnozowania siedlisk dla obszarów górskich w oparciu o siedliskowy indeks glebowy (SIG) wprowadzany obecnie do diagnozowania siedlisk terenów nizinnych i wyżynnych2013Katedra Gleboznawstwa Leśnego, Wydział Leśny AR
Dynamika procesów lasotwórczych (ubywania, przyrastania i odnawiania) na wybranych powierzchniach Bieszczadzkiego Parku Narodowego2013-
Finanse publiczne a zrównoważony rozwój obszaru na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego2013Katedra Gospodarki Przestrzennej
Rozwój form grzbietowych w Bieszczadach na przykładzie Połoniny Wetlińskiej i Caryńskiej2013-
Monitoring ruchu turystycznego na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego2013Koło Naukowe Studentów Geografii
Badania nad Viola dacica2013Zakład Botaniki Systematycznej, Uniwersytet Śląski
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (Campanula serrata, eutroficzne łąki wilgotne ze związku Calthion)2013Instytut Ochrony Przyrody PAN
Monitoring Campanulla serrata (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszaró ochrony siedlisk Natura 2000"2013Instytut Ochrony Przyrody PAN
Przemiany roślinności łąk porolnych w Wołosatem2013Instytut Ochrony Przyrody PAN
Badanie składu morfologicznego oraz ilości odpadów zalegających na szlakach turystycznych2013Katedra Inzynierii i Chemii Środowiska
Pomiary punktów graniczych na trójstyku granic Polski, Słowacji i Ukrainy na Krzemieńcu2013Koło Naukowe Geodetów "Dahlta" AGH
Różnorodność gatunkowa i rozmieszczenie geograficzne krasnorostów słodkowodnych wybranych ekosystemów Polski oraz zróżnicowanie genetyczne w obrębie populacji europejskich2013Instytut Ochrony Przyrody PAN
III Warsztaty Dipterologiczne Syrphidae2013-
Analiza wykorzystania przestrzeni przez niedźwiedzie2013-
Rozwój ruchu turystycznego na obszarach chronionych Bieszczad. Szanse i zagrożenia2013-
Prognozowanie zmian środowiskowych w ekosystemach wodnych wpływających na ekspansję gatunków obcych ichtiofauny2013Katedra Biologii Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski
Struktura i tekstura drzewostanów o charakterze pierwotnym2013-
Wybrane cechy morfologiczne i fizjologiczne Hieracium aurantiacum L. populacji na północnej granicy zasięgu w porównaniu z populacjami zasięgu zwartego2013Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN
Taksonomia i chorologia Leucoium vernum L.2013Instytut Botaniki PAN
Zmiany wybranych właściwości chemicznych gleb w drzewostanach bukowych na terenie Bieszczadów2012Katedra Ekologii Lasu, Wydział Leśny
Wykorzystanie magnetometrii w celu określenia wpływu podłoża geologicznego na skałę macierzystą w oparciu o ich właściwości magnetyczne i geochemiczne2012Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Rola mikrostruktur tektonicznych w zapisie migracji węglowodorów w skałach płaszczowiny śląskiej w dolinie potoku Wołosatego (Bieszczady)2012Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
Prace geofizyczne metodami magnetotelluryczną i grawimetryczną2012Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych
Odtworzenie historii rozwoju wybranego torfowiska wysokiego w dolinie Sanu na podstawie analizy makroszczątków roślinnych oraz lipidowych markerów zmian paleośrodowiska2012Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Wpływ wysokości nad poziomem morza na klimatyczne uwarunkowania szerokości słojów rocznych buka w Bieszczadzkim Parku Narodowym2012Katedra Botaniki Leśnej i O.P., Wydział Leśny UR
Chorologiczne aspekty występowania rodzaju Crataegus w Karpatach Polskich2012Fundacja Botaniki Polskiej
Określenie przestrzennego rozkładu sztucznego radionuklidu 137 Cs i dla porównania naturalnego 40 K w próbkach gleby pobranej na terenie Bieszczadzkiego Parku2012Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku AGH
Omacnicowate Pyralididae i Wachlarzykowate Crambinae (Lepidoptera Polski)2012Instytut Biologii UMCS
Struktura i dynamika koryta Górnego Sanu po ujście Potoku Głębokiego2012Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Efekty wsiedlenia bobra w polskich górach2012Katedra Hodowli Bydła, Uniwesytet Rolniczy
Struktura i zasobność drzewostanów na wybranych powierzchniach Bieszczadzkiego Parku Narodowego2012-
Poziom wapieni pelagicznych jako zapis krótkotrwałych zdarzeń intensywnej sekwestracji węgla organicznego i nieorganicznego2012Instytut Nauk Geologicznych PAN
Zmiany zróżnicowania roślinności leśnej w Karpatach Wschodnich2012Zakład Botaniki, Uniwersytet Rzeszowski
Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony -- ptaki wysokogórskie2012-
Monitoring wpływu zabiegów ochrony czynnej na roślinność torfowisk wysokich, oraz uzupełnienie dotychczas zebranych materiałów dotyczących roślinności torfowiskowej i bagiennej Bieszczadzkiego Parku Narodowego2012Instytut Ochrony Przyrody PAN
Opracowanie warstwy informatycznej pierwszy poziom wodonośny- wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 dla arkuszy Medzilaborce, Łupków, Jabłonki, Wetlina, Lutowiska, Ustrzyki Górne i Dźwiniacz Górny2012Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c.
Molekularna filogeneza gatunków krytycznych Aneura pinguis (L.) Dumort (Hepaticae)2012Zakład Genetyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Zagrożenia cywilizacyjne a zrównoważony rozwój2012Katedra Ekologii Człowieka, KUL
Monitoring ichtiofauny BdPN2012Katedra Biologii Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski
Ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków z rodzaju Viola2012Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki UJ
Porosty Bieszczadzkiego Parku Narodowego2012Zakład Botaniki, Instytut Biologii AP
Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej FlorNaturOB2012Samodzielna Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego
Taksonomia rodzaju Orchesella Templeton, 1835 (Collembola, Entomobryidae) w świetle badań nad zmiennością ubarwienia ciała i hybrydyzacją w warunkach laboratoryjnych2012Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Instytut Zoologiczny Uniwersytet Wrocławski
Mrówki (Hymenoptera: Formicidae) jako wskaźnik zmian w bioróżnorodności fauny Polski2012Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Instytut Zoologiczny Uniwersytet Wrocławski
Wpływ dokarmiania ssaków kopytnych na niedźwiedzie brunatne: reakcja na poziomie osobniczym, populacyjnym i zespołu2012Instytut Ochrony Przyrody PAN
Różnorodność gatunkowa grzybów Bieszczadów Zachodnich2012-
Fotografowanie zwierząt2012-
Wielkość opadu i tempo rozkładu materii organicznej w buczynie karpackiej2011Katedra Ekologii Stosowanej KUL
Właściwości gleb porolnych na obszarze dawnej wsi Caryńskie2011Instytut Geografii UJ
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 - faza trzecia2011Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląska Akademia Medyczna
Taksonomia i chorologia rodzaju Hieracium L. w Karpatach Wschodnich2011Instytut Botaniki UJ
Zmienność wewnątrzgatunkowa i filogeografia Campanula glomerata w Polsce i na terenach sąsiednich2011Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN
Ocena walorów geoturystycznych i pomysł ścieżki geoekologicznej wzdłuż szlaku Ustrzyki Górne - Połonina Caryńska - Berehy Górne2011-
Wpływ wysokości nad poziomem morza na udział martwego drewna i strukturę drzewostanów bukowo-jaworowych na Rozsypańcu BdPN2011-
Wpływ działalności bobra europejskiego Castor fiber na ekosystemy Bieszczadzkiego Parku Narodowego: ocena różnorodności biologicznej na stanowiskach bobrowych - charakterystyka zespołu drobnych ssaków, składu gatunkowego owadów lądowych oraz roślin w stre2011Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Ekologii Stosowanej
Wpływ parametrów siedliskowych na ubarwienie salamandry plamistej Salamandra salamandra L.2011-
Tekstura dolnoreglowych lasów o charakterze pierwotnym na przykładzie wybranych obiektów w Karpatach2011Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny UR
Bioróżnorodność promieniowców (Actinomycetales) występujących w środowiskach glebowych różnych ekosystemów polowych, leśnych i trawiastych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego2011Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Obserwacja i inwentaryzacja stanowisk ptaków bieszczadzkich połonin, szczególnie płochacza halnego2011-
Geomorfologiczne skutki działalności bobra europejskiego (Castor fiber) w dolinie górnego Sanu2011Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
Warunki topoklimatyczne Połoniny Wetlińskiej2011Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Rozwój stoków w Bieszczadach Wysokich na wybranych przykładach2011Zakład Geomorfologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Wykonanie dokumentacji fotograficznej w dolinach potoków: Halicz i Górna Solinka2011-
Zróżnicowanie taksonomiczne, fitogeograficzne i ekologiczne kompleksu Scilla bifolia L. w Polsce2011Instytut Botaniki PAN
Genomika zmienności adaptacyjnej i demograficznej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).2011Instytut Dendrologii PAN
Struktura genetyczna populacji i zagęszczenie wydry (Lutra lutra) w Bieszczadach2011Stacja Badawcza Fauny Karpat; Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Charakterystyka i zróżnicowanie fitosocjologiczne lasów na obszarze zlewni Solinki i Hoczewki2011-
Unikalne typy form geomorfologicznych w Bieszczadach na przykładzie Połoniny Caryńskiej2010-
Bioróżnorodność koprofagicznych Scarabaeidea (Colepotera) Karpat Polskich2010Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego
Zmiany różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych jako efekt wdrażania zasad polityki ekologicznej państwa2010Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Pokrywa glebowa wybranych rejonów doliny górnego Sanu w Tarnawie Niżnej2010-
Wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na klimat w rejonie południowo-wschodniej Polski2010Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski
Badania mrówek na torfowiskach wysokich2010Centre for Ecosystem Studies
Występowanie taksonów z kompleksu Carex flava na obszarze Bieszczad2010Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński
Kondycja świerka w Bieszczadach Wysokich w świetle badań dendrochronologicznych2010Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu
Dendrochronologiczny zapis zmian kondycji torfowisk w dolinie Sanu i Wołosatki2010Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
Inwentaryzacja geomorfologiczna na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Monitoring klimatyczny w BdPN2010Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Funkcje korytarzy i barier w geosystemie Bieszczadów (na przykładzie zlewni Potoku Nasiczniańskiego)2010-
Grzyby Bieszczadzkiego Parku Narodowego2010-
Monitoring wybranych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarze Natura 2000 "Bieszczady" - monitoring stanowisk Buxbaumia viridis2010-
Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych2010Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im Szczepana Pieniązka
Inwentaryzacja śluzowców na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Instytut Botaniki UJ
Zagospodarowanie techniczne szlaków turystycznych w Bieszczadzkim Parku Narodowym2010-
Molekularne uzasadnienie systemu Tortricidae2010Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Rybostan potoków BdPN2010Katedra Biologii Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski
Inwentaryzacja w zakresie: turystyka, kultura, krajobraz, geomorfologia na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010-
Monitoring stanowisk śnieżyczki przebiśniegu Galanthus nivalis2010Instytut Ochrony Przyrody PAN
Inwentaryzacja w zakresie zagospodarowania przestrzennego na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010-
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010KRAMEKO Sp. z o.o.
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - szarańczaki2010-
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - bezkręgowce2010-
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - owady bezskrzydłe2010Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - wije2010Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - motyle2010-
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - trzmiele2010Ojcowski Park Narodowy
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - chrząszcze roślinożerne, stonki2010Instytut Zoologii
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - chrząszcze roślinożerne, ryjkowce2010Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - Pająki2010Zakład Zoologii UMCS
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - kosarze2010Katedra Zoologii, Instytut Biologii Akademii Podlaskiej
Inwentaryzacja fauny dżdżownic na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Zakład Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa Uniwersytet Rzeszowski
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - ślimaki2010Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki
Inwentaryzacja ornitologiczna na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010-
Inwentaryzacja geomorfologiczna i hydrologiczna na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
Inwentaryzacja w zakresie krajobrazu na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Wydział Architektury PK
Inwentaryzacja ekosystemów leśnych, nieleśnych, torfowiskowych i bagiennych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010-
Inwentaryzacja obiektów przyrody nieożywionej i gleb na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Instytut Geografii UJ
Inwentaryzacja zbiorowisk nieleśnych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Instytut Ochrony Przyrody PAN
Inwentaryzacja ekosystemów torfowiskowych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Instytut Ochrony Przyrody PAN
Inwentaryzacja mszaków na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląska Akademia Medyczna
Inwentaryzacja roślin naczyniowych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010-
Inwentaryzacja wątrobowców na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Instytut Botaniki UJ
Inwentaryzacja fauny ekosystemów wodnych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Instytut Ochrony Przyrody PAN
Inwentaryzacja nietoperzy na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010-
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - muchówki2010Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Tendencje rozwoju grzbietów górskich Bieszczadów Wysokich na wybranych przykładach2010-
Inwentaryzacja ptaków szponiastych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2010Komitet Ochrony Orłów
Zmienność stechiometrii pierwiastków w mchu Pleurozium schreberi w dużej skali przestrzennej (Polska) w warunkach zróżnicowanej antropopresji2010Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN
Zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne gatunku cebulicy dwulistnej Scilla bifolia L. na terenie Polski2010Instytut Botaniki PAN
Rewizja taksonomiczna oraz problemy fitogeograficzne i ekologiczne gatunków z rodzaju Orobanche (Orobanchaceae) w Polsce2010Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
Zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne rodzaju Agrimonia L. w Polsce na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego2010Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Biologia i ekologia wilka w Bieszczadach2010-
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - chrząszcze roślinożerne; stonki2009Instytut Zoologii
Inwentaryzacja na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN - chrząszcze epigeiczne2009Wydział Leśny, Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej UR
Fitosocjologiczne zróżnicowanie starodrzewi jodłowych w Bieszczadzkim PN2009Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody UŚ
Wpływ procesów morfogenetycznych na górną granice lasu w Bieszczadach Zachodnich2009Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny
Współczesne procesy fluwialne w korycie potoku Wołosate2009-
Rozmieszczenie i monitoring wybranych stanowisk rzepika szczeciniastego Agrimonia pilosa w Karpatach2009Instytut Botaniki PAN
Weryfikacja taksonomiczna i rozmieszczenie gatunków z rodzaju Orobanche (Orobanchaceae) w Polsce2009Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
Drzewa o wymiarach pomnikowych na terenie zlewni strumienia Wielki Lutowy w Bieszczadzkim Parku Narodowym2009Wydział Leśny SGGW
Typy form skałkowych i ich związek z odpornością podłoża na wybranych obszarach Bieszczadów i Beskidu Niskiego2009Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Modele jakości siedlisk niedźwiedzia w Bieszczadach oraz całych polskich Karpatach2009Instytut Ochrony Przyrody PAN
Praktyka studencka - Wydział Leśny AR Kraków2009-
Dendrochronologiczny zapis zmian klimatu w Karpatach2009Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu
Inwentaryzacja ekosystemów leśnych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2009KRAMEKO Sp. z o.o.
Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V-IX 2009 roku2009Katedra Geografii WSIiZ w Rzeszowie
Inwentaryzacja grzybów na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony BdPN2009-
Modelowanie sorpcji związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wybranych złożach torfowisk wysokich Polski Pd i Pn-wsch2009Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Botaniki UW
Struktura potoku Głębokiego w warunkach zmieniającej się antropopresji2009Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Rozmieszczenie biseksualnych i partenogenetycznych populacji palearktycznego gatunku koliszki żyjącej na borówce czarnej, Cacopsylla myrtilli (Auchenorrhyncha, Hemiptera)2009Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Zebranie materiałów do opracowania operatu klasyfikacji gruntów do projektu planu ochrony BdPN2009-
Zbiór materiału roślinnego na potrzeby Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN2009Ogród Botaniczny PAN
Zebranie materiałów do opracowania operatu ochrony ekosystemów wodnych do projektu planu ochrony BdPN2009Instytut Ochrony Przyrody PAN
Chemizm wód powierzchniowych w Bieszczadach2009Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Monitoring jaskiń w Bieszczadzkim Parku Narodowym2008-
Inwentaryzacja gatunków malakofauny wymienionej w 2 załączniku Dyrektywy Rady Europy2008Instytut Ochrony Przyrody PAN
Analiza wypełnienia leśnej przestrzeni żyznej buczyny karpackiej w reglu dolnym Bieszczadzkiego Parku Narodowego2008Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu
Badania florystyczno-ekologiczne mchów doliny Terebowca w Bieszczadzkim Parku Narodowym2008Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody, Akademia Techniczno-Humanistyczna
Rewizja rodzaju Trogulus (Arachnida: Opiliones)2008Zakład Zoologii UMCS
Erozja glebowa szlaków pieszych w Bieszczdzkim Parku Narodowym wywołana ruchem turystycznym na podstawie partii szczytowych Połoniny Wetlińskiej2008Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Drzewa o wymiarach pomnikowych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego2008Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Ocena presji turystycznej w BdPN na przykładzie wybranej ścieżki dydaktycznej2008Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Ocena zmian fauny chrząszczy wodnych Bieszczadów2008-
Monitoring torfowisk wysokich, borów bagiennych oraz olszynek bagiennych (Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000"2008Instytut Ochrony Przyrody PAN
Monitoring drzewostanów BdPN2008Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu
Fauna glebowa środowisk unikatowych Polski i Czech2008-
Struktura środowiska przyrodniczego Połoniny Wetlińskiej2008Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Badania składu chemicznego wód źródlanych2008Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Modelowanie migracji metali ciężkich (Cu, Cd, Zn, Pb) w wybranych złożach torfowych torfowisk wysokich Polski Płd. I Płn.-Wsch.2008Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Egzotyczne łupki krystaliczne z granatami z oligoceńskich warstw krośnieńskich w Bieszczadach2008Instytut Nauk Geologicznych UJ
Warunki występowania Petasites kablikianus w Polsce2008Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody UŚ
Zróżnicowanie roślinności wodnej w warunkach referencyjnych rzek górskich i wyżynnych Polski2008Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wzorce różnorodności genetycznej wybranych gatunków wątrobowców na obszarze Polski2008Zakład Genetyki Uniwerystetu im. A. Mickiewicza
Monitoring ptaków drapieżnych2008Zakład Fizjografii i Arboretum
Badania zmienności taksonów Solidago alpestris i Solidago virgaureae2008Instytut Botaniki PAN
Pomiar produkcji owoców Vaccinium sp. w lasach i na połoninach Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz ocena wpływu zbioru jagód przez lokalną ludność na zmniejszenie potencjalnej bazy pokarmowej niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos L.)2008Zakład Ekologii, Badań Łowieckich i Ekoturystyki, Akademia Pedagogiczna
Badania na potrzeby szczegółowej Mapy Geologicznej Polski2008Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Zależności pomiędzy zmiennością genetyczną a fenetyczną Euphrasia picta Wimm.2008Instytut Botaniki UJ
Dynamika drzewostanów bukowo-jaworowych w dolinie Moczarnego w Bieszczadzkim Parku Narodowym2007Wydział Leśny, Katedra Botaniki Leśnej
Korytarze ekologiczne w Bieszczadzkim Parku Narodowym2007Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Zakład Geoekologii
Kartowanie geomorfologiczne rejonu Połoniny Wetlińskiej i Smereka2007Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Zaginione miejscowości bieszczadzkie w dolinie górnego Sanu i wspólczesna pamięć o nich2007Instytut Kulturoznawstwa, PWSZ Sanok
Badania geologiczne obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego2007Państwowy Instytut Geologiczny
Analiza struktur sedymentacyjnych w warstwach krośnieńskich wzdłuż potoku Nasiczańskiego2007Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Badania gleb początkowego stadium rozwoju w Bieszczdzkim Parku Narodowym2007Instytut Geografii UJ
Zróżnicowanie taksonomiczne i zmienność morfologiczna przedstawicieli podrodzaju Jacea rodzaju Centaurea w Bieszczadach2007Uniwersytet Śląski Katedra Botaniki Systematycznej
Relacja turystów do obecności niedźwiedzia2007Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW
Wykształcenie lejów źródłowych w Beskidzie Żywieckim Małym i Bieszczadach, na przykładzie wybranych obszarów2007Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Badania nad fauną kleszczy2007Instytut Biologii Akademii Pedagogicznej
Bieszczadzkie ekosystemy torfowiskowe - stan obecny i próba aktywnej ochrony2007Zakład Ekologii, Instytut Botaniki PAN
Badania fitosocjologiczne na terenie leśnictwa Tarnawa2007-
Badania florystyczne2007Ogród Botaniczny UJ
Badania ewidencyjne śladów osadnictwa Bukowiec-Beniowa-Sianki2007Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Rewizja rodzaju Isophya (Orthoptera)2007Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Rozród żab brunatnych na terenie Bieszczadów i Pogórza2007Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej, Uniwersytet Łódzki
Problemy taksonomiczne i ekologiczne rodzaju Crataegus w Karpatach polskich2007Katedra Botaniki, Uniwersytet Rzeszowski
Przyczyny odrębności taksonomicznej górnośląskiej populacji Cardaminopsis halleri2007Uniwersytet Śląski Katedra Botaniki Systematycznej
Turystyka konna w Bieszczadzkim Parku Narodowym - ocena wpływu na środowisko naturalne i możliwości rozwoju2007Katedra Użytkowania SGGW
Analiza finansowa ochrony przyrody prowadzonej w parkach narodowych w Polsce na przykładzie trzech wybranych Parków Narodowych2007Wydział Ekologii Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Walory turystyczne gminy Lutowiska2007Instytut Geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku
Rozwój turystyki w Bieszczadzkim Parku Narodowym2007Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki
Świadomość turystyczna i opinia turysty o Bieszczadzkim Parku Narodowym2007Instytut Teorii Turystyki AWF Warszawa
Strukturalne uwarunkowania rozwoju grzbietu Połoniny Wetlińskiej - Smerek2007Wydział Geograficzno-Biologiczny Akademii Pedagogicznej
Rodzaj Verrucaria Schrad. (Verrucariaceae) w Polsce: taksonomia, ekologia i rozmieszczenie2007Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN
Kurs regionalny - Uniwersytet Wrocławski2007Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski
Stare Drewno - program OTOP2007Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
Zawartość metali ciężkich i siarki w materiale roślinnym i glebie w BdPN2007Uniwersytet Śląski Katedra Ekologii
Pochodzenie, wykorzystanie i ocena materiałów kamiennych użytych w rzemiośle, sztuce i budownictwie Karpat Wschodnich2007Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
Wpływ przegradzania rzek przez bobra europejskiego Castor fiber L. na ichtiofaunę2007Katedra Biologii Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski
Piętrowość roślinno - klimatyczna Bieszczad Zachodnich w świetle badań dendroklimatologicznych2007Instytut Geografii AP
Badania nad tempem przyrostu rogu kopytowego u koni huculskich2007Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Anatomii Zwierząt
Dynamika i struktura drzewostanów żyznej buczyny karpackiej2006Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu
Wpływ ognia na roślinność subalpejską na połoninie Caryńskiej2006Instytut Botaniki UJ
Badania geologiczne obszaru Parku2006Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Działania wojenne w Karpatach zimą 1914-19152006-
Rewizja taksonomiczna Euphorbia sekcja Lutescens w Karpatach Wschodnich2006Instytut Botaniki UJ
Parki Narodowe w Polsce2006-
Zachowanie etnokulturowej tradycji huculszczyzny w narodowych parkach przyrody2006Kasa im. Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki
Rzadkie gatunki z rodzin Curculionidae i Chrysomelidae2006Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
Endemizm we florze polskiej2006Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN
Kuczmany z rodzaju Dasyhelea (Diptera, Ceratopogonidae) bagien i torfowisk Polski2006Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Gdański
Praktyka studencka Akademii Pedagogicznej w Krakowie2006Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego
Zawartość rtęci w poziomach powierzchniowych gleb BdPN2006Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, AR Kraków
Wykonanie zdjęć fotograficznych2006-
Gady Bieszczadzkiego Parku Narodowego2006Wydział Geograficzno-Biologiczny Akademii Pedagogicznej
Współczesne procesy rzeźbotwórcze w wybranych zlewniach w Karpatach Wschodnich2006Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Rola konkurencji i dyspersji w kształtowaniu różnorodności gatunkowej drzewostanów w lasach naturalnych środkowej Europy2006Wydział Leśny, Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody
Zaginione miejscowości bieszczadzkie w dolinie górnego Sanu2006Instytut Kulturoznawstwa, PWSZ Sanok
Zmiany w przyrodzie BdPN wynikające z realizacji działań ochronnych2006Uniwersytet Warszawski
Drzewa pomnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym2006Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Płazy Bieszczadzkiego Parku Narodowego2006Wydział Geograficzno-Biologiczny Akademii Pedagogicznej
Dynamika sezonowych zmian zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu, glebie i roślinach ekosystemów torfowiskowych i leśnych z zastosowaniem metod bioindykacyjnych oraz dozymetrii pasywnej2006Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Botaniki UW
Charakterystyka form skałkowych w rejonie Tarnica-Szeroki Wierch-Halicz-Bukowe Berdo2006Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej
Zróżnicowanie roślinności łąk "krainy dolin" w zależności od zaburzeń antropogenicznych2006Instytut Ochrony Przyrody PAN
Flora roślin naczyniowych zabytkowych cmentarzy na terenie Bieszczadzkiego Parku narodowego2006Katedra Botaniki UP
Biologia wybranych gatunków chruścików (Trichoptera) związanych z górnymi odcinkami strumieni2005Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Inwentaryzacja sów w Bieszczadzkim Parku Narodowym2005Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy
Petrografia egzotyków gnejsowych z rejonu Wołosatego2005Instytut Nauk Geologicznych UJ
Badanie gęstości populacji wyroślosprawców z rodziny Cecidiomyiidae, Diptera na liściach buka w BdPN2005-
Zróżnicowanie faunistyczne nietoperzy Bieszczadów2005Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej, Uniwersytet Łódzki
Zróżnicowanie genetyczne wybranych gatunków gryzoni: myszy polnej i karczownika ziemnowodnego2005Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej, Uniwersytet Łódzki
Monitoring fotograficzny obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego2005-
Rozmieszczenie i syntaksonomia młak eutroficznych z rzędu Caricetalia davallianae w polskiej części Karpat2005-
Badania sedymentologiczne osadów oligocenu2005Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
Biostratygrafia osadów górnej kredy w Bieszczadzkim Parku Narodowym2005Wydział Geograficzno-Biologiczny Akademii Pedagogicznej
Badania nad iglicą mała - Nehalennia speciosa (Odonata Ważki)2005Zakład Zoologii Ogólnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wymiana zielnikowa gatunków roślin2005Ogród Botaniczny UJ
Entomocenozy dolnoreglowych zbiorowisk roślinnych Karpat Polski2005Ojcowski Park Narodowy
Rozmieszczenie i preferencje środowiskowe chrząszczy z rodziny Curculionidae w Karpatach2005Katedra Zoologii Systematycznej
Ocena żyzności gleb wybranych drzewostanów bukowych w oparciu o zróżnicowane kryteria2005Katedra Gleboznawstwa Leśnego, Wydział Leśny AR
Badania fitosocjologiczne łąk górnego Sanu2005Instytut Botaniki UJ
Ewolucja rzeźby w zlewni Wołosatki i Wołosatego2005Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Badania geologiczne we wschodniej części polskich Karpat2005Instytut Nauk Geologicznych PAN
Helmintofauna wilka (Canis lupus L.) z siedlisk naturalnych Polski w oparciu o analizę koproskopową2005Katedry Zoologii i Ekologii AP
Bezkręgowce wodne Bieszczadzkiego Parku Narodowego2005Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dynamika wzrostu torfowisk wysokich w Bieszczadach Zachodnich2005Zakład Ekologii, Instytut Botaniki PAN
Wciornastki (Thysanoptera) Bieszczadzkiego Parku Narodowego2005Zakład Zoologii, Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Zachowanie starych odmian drzew owocowych2004Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Pozycja systematyczna i biogeografia gatunków należących do grupy Villosa z rodzaju Chaetopteryx (Trichoptera, Limnephilidae)2004Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Korytarze ekologiczne doliny Wołosatego2004Zakład Ekologii Zwierząt, Instytut Biologi Środowiskowej UJ
Ochrona zasobów genowych roślin2004Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Ogród Botaniczny
Regeneracja zarośli subalpejskich w Karpatach Wschodnich2004Instytut Ochrony Przyrody PAN
Badania nad występowaniem owadów z rodziny kózkowatych w dolinie górnego Sanu2004-
Liczebność i dieta wilka w Bieszczadach2004Wydział Leśny SGGW
Trzmiele i trzmielce parków narodowych2004Instytut Biologii
Badania briologiczne w grupach mchów i torfowców w Bieszczadzkim Parku Narodowym2004Zakład Systematyki Roślin UMCS
Torfowiska Górnego Sanu2004Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Gleby doliny górnego Sanu pod sztucznymi nasadzeniami świerkowymi2004Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Badania nad zmiennością i rozmieszczeniem populacji Cardaminopsis halleri (L.) Hayek2004Katedra Botaniki Systematycznej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Taksonomia i ekologia wybranych gatunków z rodzaju Euphrasia2004Instytut Botaniki UJ
Krajobraz dorzecza Wetlinki i jego osobliwości2004Wydział Geograficzno-Biologiczny Akademii Pedagogicznej
Stan zachowania i trwałość dawnych krajobrazów wiejskich na przykładzie obszarów wysiedlonych w Bieszczadach2004Zakład Geoekologii Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Badanie zawartości dioksyn w glebie2004Przedsiębiorstwo Geologiczne "POLGEOL" S.A.
Rozmieszczenie siedliskowe dzięciołów we wschodniej części Bieszczadów2004Uniwersytet Wrocławski
Muchówki z rodziny kuczmanów (Diptera, Ceratopogonidae)2004Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Gdański
Wymagania przestrzenne niedźwiedzi, sposób ich zachowania oraz stopień zagrożenia przez turystów2004Instytut Ochrony Przyrody PAN, Stacja Dolnośląska
Badania założeń racjonalnej gospodarki zasobami genowymi storczykowatych2004Katedra Botaniki Systematycznej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Rewizja faunistyczna chrząszczy z rodziny Scirtidae na terenie Polski2004Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Błonkówki Bieszczadzkiego Parku Narodowego2004Ojcowski Park Narodowy
Charakterystyka hydrologiczna zlewni potoku Hylatego2003-
Badanie zanieczyszczeń parków narodowych w Polsce metalami ciężkimi przy zastosowaniu porostów2003Instytut Biologi Środowiskowej UJ
Motyle minujące z rodziny Gracillariidae2003Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK, Zakład Ekologii Zwierząt
Kartowanie geomorfologiczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego2003Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Warunki obiegu wody w zlewni potoku Głębokiego2003Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Weryfikacja danych o występowaniu Carex pauciflora, Carex diandra, Carex lasiocarpa i comarum palustre w BdPN2003Instytut Ochrony Przyrody PAN
Dynamika metapopulacji Pterostichus jurinei (Coleoptera, Carabidae) na połoninach w BdPN2003Instytut Zoologii
Analiza jakościowa i ilościowa wyroślosprawców buka z rzędu Diptera w drzewostanach o różnym sposobie zagospodarowania2003Katedra Entomologii Leśnej
Charakterystyka naturalnych stanowisk macierzanki zwyczajnej i macierzanki halnej na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego oraz ocena chemiczna surowca2003Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW
Różnorodność biologiczna wybranych grup fauny w różnych typach krajobrazu2003Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Conservation Biology
Gleby zdegradowane rejonu doliny Wołosatego2003Wydział Leśny SGGW
Analiza procesu specjacji Aneura pinguis (L.) Dumort. (Hepaticopsida, Metzgeriales)2002Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Badania nad torfowiskami zawieszonymi w BdPN2002Instytut Botaniki UJ
Wątrobowce BdPN2002Instytut Botaniki UJ
Wykaz rozmieszczenia motyli Polski 2001-20102002Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK, Zakład Ekologii Zwierząt
Ocena efektów realizacji polityki ekologicznej państwa w zakresie redukcji metali ciężkich2002Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Pokrywa glebowa rejonu Tarnicy w Bieszczadzkim Parku Narodowym2002Instytut Geografii UJ
Trzmiele (Bombus Latr.) i trzmielce (Psithyrus Lep.) Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny2002Instytut Ochrony Przyrody PAN
Wpływ olszy szarej i zielonej na gleby oraz ich gospodarkę azotową2002Katedra Gleboznawstwa Leśnego, Wydział Leśny AR
Allopatryczność i izolacja taksonów chuścików (Trichoptera) z rodzaju Chaetopteryx2002Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Prostoskrzydłe i ważki Bieszczadów2002Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN
Chrząszcze z nadrodziny spręzyków w Polsce2002Ojcowski Park Narodowy
Badania nad zmiennością Aconitum variegatum w Polsce2002Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki UJ
Pszczoły Apoidea Bieszczadów Zachodnich2001Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Stosunki wilgotnościowe w zdegradowanych glebach torfowych doliny Wołosatego2001Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Podstawowe parametry meteorologiczne na podstawie danych z posterunku meteorologicznego w Wołosatym2001Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Charakterystyka ekologiczna olszy szarej i zielonej2001Katedra Klimatologii Leśnej
Badania nad bezkręgowcami Bieszczadzkiego Parku Narodowego2001Uniwersytet Łódzki
Wartość Bieszczadzkiego Parku Narodowego jako obiektu turystycznego2001Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Analiza jakościowa i ilościowa populacji wyroślosprawców w wybranych drzewostanach w BdPN2000-
Archeologiczne zdjęcie Polski. Badania osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego2000Instytut Archeologii UJ
Wpływ rozdeptania na zbiorowiska roślinne masywu Tarnicy2000Instytut Biologi Środowiskowej UJ
Badania cytotaksonomiczne gatunków z rodzaju Allium dziko rosnących w Polsce2000Instytut Biologii WSP
Monitoring fitocenoz łąkowych w BdPN2000Instytut Ochrony Przyrody PAN
Monografia rodzaju Othiorhynchus, Curculionidae2000Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Dynamika rybostanu potoków BdPN i otuliny2000Katedra Biologii Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski
Podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu fitocenoz potoków BdPN i RPN2000Katedra Ekologii Ogólnej, Akademia Rolnicza
Album gleb leśnych Polski2000Katedra Gleboznawstwa Leśnego, Wydział Leśny AR
Świdrzyki (Gastropoda, Clausilidae) Bieszczad i Beskidu Niskiego2000Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki
Badania magnetotelluryczne w Karpatach2000Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych
Badania uzupełniające nad entomofauną olszy zielonej2000Wydział Ochrony Lasu RDLP Katowice
Analiza składu gatunkowego drobnych ssaków w obrębie pięter roślinnych BdPN w wybranych siedliskach2000Zakład Ekologii Zwierząt, Instytut Biologi Środowiskowej UJ
Udział grzybów upigmentowanych w monitorowaniu środowiska glebowego skażonego metalami ciężkimi2000Zakład Ekotoksykologii
Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenia rzeźby w obszarze Bieszczdzkiego Parku Narodowego2000Zakład Geomorfologii, Instytut Geografii UW
Analiza faunistyczno-zoogeograficzna fauny pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) BdPN2000Zakład Zoologii Ogólnej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego
Analiza stanu drzewostanów w dolinie Moczarnego na podstawie fotointerpretacji1999Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pomiar stężenia ozonu troposferycznego oraz dwutlenku siarki i azotu1999Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN
Badania nad wybranymi formami fauny glebowej BdPN1999Instytut Geografii UJ
Liczebność, struktura socjalna i przestrzenna rysi karpackich1999Instytut Ochrony Przyrody PAN
Morfologia i chemizm pełnika alpejskiego Trollius altissimus Crantz1999Katedra Botaniki AR
Monitoring rozrodu ptaków z rodzaju Aquilla1999Komitet Ochrony Orłów
Neuropteridea Bieszczadzkiego Parku Narodowego1999Muzeum Górnośląskie
Zróżnicowanie zabarwienia kwiatów u Gentiana asclepiadea1999Zakład Biochemii AR
Zróżnicowanie fauny dźdżownic na terenie Bieszczadów1999Zakład Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa Uniwersytet Rzeszowski
Badania nad roztoczami w Bieszczadzkim Parku Narodowym1998Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wpływ zdrowotności lasów na bioróżnorodność ze szczególnym uwzględnieniem skutków zanieczyszczeń powietrza w Karpatach1998Instytut Badawczy Leśnictwa
Ichneumonidae Polski - systematyka, faunistyka, ekologia1998Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
Ocena bezpośredniego i pośredniego zagrożenia przyrody ożywionej parków narodowych Polski południowej1998Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Badania klimatyczne w masywie Tarnicy i Połoniny Wetlińskiej1998Instytut Nauki o Ziemi UMCS
Geomorfologiczno-hydrologiczne uwarunkowania rozwoju żyznych siedlisk1998Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, AR Kraków
Właściwości drewna jawora z różnych położeń1998KatedraUżytkowania Lasu, Wydział Leśny AR
Obserwacja zachowania grup młodzieży szkolnej na pieszych szlakach turystycznych BdPN1998Katolicki Uniwersytet Lubelski, Filia w Stalowej Woli
Geomorfologiczno-hydologiczne uwarunkowania rozwoju żyznych siedlisk leśnych w Bieszczadach1997Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Szkodniki wtórne świerka pospolitego w wybranych drzewostanach leśnictwa Górny San (BdPN)1997Katedra Entomologii Leśnej
Ślady lasów naturalnych o charakterze pierwotnym w Karpatach1997Katedra Gleboznawstwa Leśnego, Wydział Leśny AR
Curculionidae (Coleoptera) Bieszczadzkiego Parku Narodowego1997Katedra Zoologii Systematycznej
 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg
facebook_logo.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer