PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
BIP
Menu przedmiotowe
Zamówienia publiczne
Informacje o BIP
Kontrola zarządcza
Ochrona Danych Osobowych
Koordynator dostępności
Dofinansowanie z budżetu państwa
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Zamówienia publiczne arrow Zamówienia archiwalne (do 2020 r.) arrow Przetarg na wykonanie zabiegów ochrony czynnej oraz usuwanie drzew

Przetarg na wykonanie zabiegów ochrony czynnej oraz usuwanie drzew
31.12.2020.

Ogłoszenie nr 776593-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Bieszczadzki Park Narodowy: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Bieszczadzki Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 18079217400000, ul. Ustrzyki Górne 19 , 38-713 Lutowiska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 610 650, e-mail dyrekcja@bdpn.pl, faks 134 610 650.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bdpn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.bdpn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.bdpn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku
Numer referencyjny: Zp.261.29.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku w zakresie: - regulacji składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie (cięcia przebudowy składu gatunkowego oraz przemiany budowy i struktury wiekowej) – pozyskanie drewna – łącznie 2255 m3 - zrywki pozyskanego drewna – łącznie 2255 m3 - prac na szlakach zrywkowych (naprawa i wykonanie nowych szlaków zrywkowych, budowa dylowanek) – łącznie 6880 m2 - przygotowania powierzchni do odnowień sztucznych ( 1 ha) oraz odnowienie sztuczne ( 1 ha) tych powierzchni pożądanymi gatunkami drzew - dosadzenia pożądanych gatunków drzew na uprawach leśnych (poprawki) na sztucznie odnowionych powierzchniach – 0,97 ha - usuwania konkurencyjnej roślinności zielnej i drzewiastej na uprawach sztucznych w przebudowywanych drzewostanach (pielęgnacja upraw poprzez koszenie i motyczenie ( 36,3 ha), czyszczenia późne ( 3,1 ha)); - zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzętami kopytnymi przez nałożenie repelentu ( 29,9 ha) oraz naprawę i konserwację ogrodzeń z siatki (1,4 kmtr siatki , 150 szt słupów); - usuwania zbędnych zabezpieczeń z siatki – 0,63 kmtr; - wykładania i składania pułapek feromonowych – 80 szt; - wykładania drzew pułapkowych (pułapki klasyczne)- 20 szt; - prac pomocniczych rozlicznych godzinowo- 565 h; - utrzymania drożności dróg leśnych: ( wyrównanie poboczy – 2200 m2 , oczyszczanie rowów – 1100 mb, udrażnianie przepustów – 87 mb, odkrzaczanie i wycinka drzew – 1,49 ha, wykaszanie poboczy – 0,48 ha ) - usuwania drzew niebezpiecznych w miejscach udostępnianych turystycznie – 27 usług - wycinki drzew i krzewów z polany leśnej – 0,86 ha

II.5) Główny kod CPV: 77200000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77210000-5
77211000-2
77211100-3
77311200-4
77211400-6
77230000-1
77231000-8
77211300-5
77211500-7
77211600-8
77231600-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie powtórzenia poszczególnych rodzajów prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 30.11.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej : Dla 1 części zamówienia: - prace polegające na pozyskaniu i zrywce drewna w ilości minimum 500 m3 w zakresie pozyskania i 500 m3w zakresie zrywki drewna oraz: -prace z zakresu usług gospodarki leśnej z zakresu hodowli i ochrony lasu, np. czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, pielęgnacja upraw , zabezpieczenie repelentem, na łącznej powierzchni co najmniej : 10 ha Dla 2 części zamówienia: - prace polegające na pozyskaniu i zrywce drewna w ilości minimum 350 m3 w zakresie pozyskania i 350 m3w zakresie zrywki drewna oraz: - prace z zakresu usług gospodarki leśnej z zakresu hodowli i ochrony lasu, np. czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, pielęgnacja upraw , zabezpieczenie repelentem, na łącznej powierzchni co najmniej : 5 ha Dla 3 części zamówienia: - prace z zakresu mechanicznego kopania i oczyszczania rowów, remontu lub wykonania dróg w tym leśnych oraz szlaków zrywkowych minimum na odcinku co najmniej 400 m lub o powierzchni 800 m2 a) Dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: Za potencjał minimalny dla każdej części zamówienia , Zamawiający uważa: Dla 1 części zamówienia: - minimum 5 osób, w tym: 2 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej’ Oraz - 1 osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin Dla 2 części zamówienia: - minimum 4 osoby, w tym : -2 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej; Oraz - 1 osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin Dla 3 części zamówienia: - minimum 2 osoby, w tym: - 1 osoba, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej; Oraz - 1 operator koparki Ze względów bezpieczeństwa na powierzchni roboczej, bez względu na rodzaj wykonywanych prac, muszą się znajdować min. 2 osoby. b) Dysponuje narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Za minimalny potencjał techniczny Zamawiający uważa: Dla 1 części zamówienia: - minimum 2 pilarki spalinowe, 1 ciągnik zrywkowy (skider) lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna, co najmniej 1 spycharka gąsienicowa (jeżeli ciągnik zrywkowy wykorzystywany do zrywki drewna jest wyposażony w lemiesz i gąsienice warunek ten zostanie uznany za spełniony); 1 kosa spalinowa Dla 2 części zamówienia: – minimum 2 pilarki spalinowe, 1 ciągnik zrywkowy (skider) lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna, co najmniej 1 spycharka gąsienicowa (jeżeli ciągnik zrywkowy wykorzystywany do zrywki drewna jest wyposażony w lemiesz i gąsienice warunek ten zostanie uznany za spełniony); 1 kosa spalinowa Dla 3 części zamówienia: – minimum 1 pilarka spalinowa, 1 koparka; 1 środek transportu przystosowany do przewozu materiału uzyskanego z udrażniania rowów i przepustów i wyrównania poboczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu jako wiążące Zamawiający uzna oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane jest złożenie: a) wykazu dostaw lub usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c) oświadczenia wykonawcy na temat kwalifikacji zawodowych kadry w specjalności pilarz d) wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu ustanawiającego pełnomocnika
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium. 1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : Dla poszczególnych części zamówienia: Część I: 3000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych ; Część II: 1500,00 zł, słownie: tysiąc pięćset złotych ; Część III: 500,00 zł, słownie: pięćset złotych; 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.t.j.z2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a/odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b/nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c/zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub d/Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium do przetargu: „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku ", część nr…….”. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne19 - sekretariat dyrekcji w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację: Wadium do przetargu „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku „ , część nr…….”. oraz nazwę i dane adresowe Wykonawcy. 1) nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego 2) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia: 28.01.2021 r. do godziny 10:00, przy czym : - Wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. - Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy w oryginale dołączyć do oferty. 3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz: - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie nie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
organizacja realizacji zadania 20,00
saodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: a) wprowadzenia do umowy drobnych zmian w jej treści dotyczących obowiązujących przepisów, organizacji i wykonania przedmiotu umowy; b) wprowadzenia zmian danych dotyczących Wykonawcy lub Zamawiającego c) wystąpienia prac uzupełniających, polegających na powtórzeniu lub realizacji w większym zakresie albo na dodatkowym obszarze prac będących przedmiotem umowy – o wartości do 20% wartości umowy; d) zmiany terminu zakończenia umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy – nie dłużej niż o 14 dni; e) Zamawiający z ważnych przyczyn może ograniczyć przedmiot umowy . Przez ważne przyczyny Strony rozumieją w szczególności przyczyny organizacyjne, technologiczne, gospodarcze, przyrodnicze, zmiany popytu i koniunktury na rynku drewna, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne, oraz inne istotne okoliczności, mające wpływ na pokrycie finansowe kosztów zadań których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, w tym również wynikające z powyższych okoliczności zmniejszenie dofinansowania z funduszy zewnętrznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1- obwody ochronne: Górny San, Tarnawa, Tarnica, Wołosate, Ustrzyki Górne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje: a. pozyskanie i zrywka drewna: - pozyskanie drewna – 1425 m3; - zrywka mechaniczna drewna – 1425 m3; - wykonanie i naprawa szlaków zrywkowych oraz wykonanie dylowanek– 3280 m2; - prace pomocnicze godzinowe – 225 godz.; b. hodowla i ochrona lasu: - przygotowanie powierzchni do odnowień– 1 ha - odnowienia sztuczne i poprawki na uprawach leśnych –1,97 ha - pielęgnacja upraw poprzez koszenie i motyczenie -28,3 ha - czyszczenia późne – 3,1 ha - wyłożenie i złożenie pułapek feromonowych- 80 szt - wykładanie drzew pułapkowych (pułapki klasyczne) – 20 szt - zabezpieczanie upraw repelentem – 25,9 ha - naprawy ogrodzeń upraw leśnych - 1,4 kmtr siatki, 150 szt słupów; - rozbiórki ogrodzeń upraw leśnych – 0,63 kmtr - prace pomocnicze godzinowe – 210 h c. utrzymanie drożności dróg leśnych: - odkrzaczanie i wycinka drzew wzdłuż dróg – 1,05 ha; - wykaszanie poboczy –przepustów 0,48 ha - udrażnianie przepustów -52 mb; d. wycinka drzew niebezpiecznych w miejscach udostępnianych turystycznie: - interwencyjne usuwanie drzew niebezpiecznych - 10 szt (usługa) - usuwanie drzew niebezpiecznych – przejścia kompleksowe – 5 szt (usługa)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77200000-2, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211200-4, 77211400-6, 77230000-1, 77231000-8, 77211300-5, 77211500-7, 77211600-8, 77231600-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.11.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
organizacja realizacji zamówienia 20,00
samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ 2 - obwody ochronne: Osada, Caryńskie, Moczarne, Suche Rzeki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje: a. pozyskanie i zrywka drewna: - pozyskanie drewna – 830 m3; - zrywka mechaniczna drewna – 830 m3; - naprawa szlaków zrywkowych – 3600 m2; - prace pomocnicze godzinowe – 110 h.; b. hodowla i ochrona lasu: - pielęgnacja upraw poprzez koszenie i motyczenie – 8 ha - zabezpieczanie upraw repelentem – 4 ha - prace pomocnicze godzinowe – 20 h c. wycinka drzew niebezpiecznych w miejscach udostępnianych turystycznie: - interwencyjne usuwanie drzew niebezpiecznych - 8 szt (usługa) - usuwanie drzew niebezpiecznych – przejścia kompleksowe – 4 szt (usługa) d. wycinka drzew i krzewów z polany leśnej: - usuwanie roślinności – 0,86 ha;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77200000-2, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211200-4, 77211400-6, 77230000-1, 77231000-8, 77211300-5, 77211500-7, 77211600-8, 77231600-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.11.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
organizacja realizacji zadania 20,00
samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ 3 - obwód ochronny Moczarne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje: a. utrzymanie drożności dróg leśnych: - odkrzaczanie i wycinka drzew wzdłuż dróg – 0,44 ha; - udrażnianie przepustów - 35 mb; - oczyszczanie rowów z namułów – 1100 mb - wyrównanie poboczy drogi – 2200 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77200000-2, 77211400-6, 77230000-1, 77231000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.11.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Pliki do pobrania:
 
Zmiany z 12.01.2021:
 
 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer