PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zapytanie ofertowe na dostawę i wyłożenie mat jutowych
16.09.2020.

Ustrzyki Górne, dnia 16-09-2020 r.

Zn. spr. DU.262.01.2020

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Zaproszenie do składania ofert

„Dostawa mat jutowych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego i wyłożenie ich w terenie w celu regeneracji darni roślinnej”

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-03

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego na zasadach rozeznania rynku opisanego w Zarządzeniu Nr 48 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 03.12.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i kontroli wydatkowania środków publicznych do 30 000 EURO.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup antyerozyjnych biodegradowalnych mat jutowych oraz wyłożenie ich na powierzchni 2000 m² w miejscach uszkodzonych w wyniku presji turystycznej oraz czynników atmosferycznych.

2. Lokalizacja : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowe, obwód ochronny Tarnawa, Wołosate, Tarnica, Ustrzyki Górne.

3. Zlecenie wykonania prac

a) Przed przystąpieniem do wykonania należy uzyskać pisemne zlecenie na wykonanie prac od leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy i umożliwia wejście na teren prac. Termin wykonania prac, będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Bez podpisania i odebrania zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego. Odbiór prac nastąpi w przeciągu 5 dni roboczych; od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Szczegółowe informacje o zleceniu i odbiorze prac zawiera wzór umowy.

b) Każdorazowy zamiar przystąpienia do prac wymaga poinformowania o tym leśniczego. Za poinformowanie o zamiarze przystąpienia do realizacji prac uważa się informację osobistą lub telefoniczną. Celowe wprowadzenie w błąd co do czasu wykonywania zadania bądź brak informacji, uniemożliwiające kontrolę jakości prowadzonych prac daje podstawę do naliczenia kar umownych.

c) Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

d) Odbiór prac będzie polegał na sprawdzeniu zgodności powierzchni oraz sposobu ułożenie mat jutowych na powierzchni zdegradowanych biologicznie (zniszczonych przez intensywny ruch turystyczny) lub zdegradowany pod wpływem czynników atmosferycznych, z mocowaniem ich do podłoża szpilkami stalowymi, kułakami drewnianymi lub blokami skalnymi

4. Pozostałe informacje

· Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac. Teren prac po ich zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany.

· Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· Podczas montażu w terenie biodegradowalnych mat jutowych, Wykonawca nie może utrudniać przejścia szlakiem turystycznym.

· Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody w infrastrukturze szlaku turystycznego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do wykonania

· Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują: koordynator projektu oraz pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

II. Podział na części

Zamówienie nie zostało podzielone na części. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

III. Termin wykonania zamówienia:

Całość zamówienia należy wykonać w terminie do 28.10.2020 r.

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

1. Z udziału w postepowaniu wykluczone są osoby i podmioty którzy lub których pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia) :

- poprzez swój zakres obowiązków są związani z nadzorowaniem i odbiorem prac w lokalizacjach, w których będą wykonywane usługi objęte zamówieniem;

- brali udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysowaniu i określeniu kryteriów dostępu postępowania, chyba że zakłócenie tym spowodowane może być wyeliminowane w inny sposób

Powyższy zapis dotyczy zarówno ofert złożonych przez osoby fizyczne będące pracownikami Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz ofert złożonych przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego reprezentujących firmy prowadzące działalność gospodarczą

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

b) posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania. (Jako potwierdzenie spełniania w/w warunków a) – c) udziału w postępowaniu zamawiający uzna oświadczenie wykonawcy złożone na formularzu oferty).

oraz

d) w terminie złożą prawidłowo wypełnioną, zgodną z przedmiotem zamówienia ofertę.

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi.

Uprasza się o kompletne uzupełnianie rubryk formularza ofertowego. Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.

Wraz z formularzem oferty należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (jeśli dotyczy).

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 23-09-2020 do godziny 1000,

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach, przesłać pocztą na adres: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN, 38-713 Lutowiska 2 lub przesłać drogą mailową w formie scanu na adres: rsidor@bdpn.pl

Kopertę lub tytuł e-maila należy opisać: OFERTA „MATY JUTOWE”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23-09-2020 r. o godzinie 1015.

Zmawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

VII. Ocena ofert

W ramach postępowania do oceny zostaną dopuszczone oferty, które:

- zostały złożone na formularzu ofertowym stanowiącycm załącznik do niniejszego ogłoszenia

- posiadają wymagane załączniki – pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

- spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, oferty niespełniające wymagań będą odrzucone

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie (o 30% i więcej niższe od kosztów szacowanych przez Zamawiającego) i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wyliczonej stawki godzinowej, która nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nie złożenie wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień w sposób ogólnikowy skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VIII. Ważność oferty.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację z otwarcia ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle droga elektroniczna na adres podany w ofercie oraz umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

X. Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres oie@bdpn.pl

Osobą wskazaną do kontaktu jest Renata Sidor, tel: 725 750 096

XI. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace w tym użyte materiały.

XII. Postanowienia ogólne dotyczące postępowania

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niespełniających i/lub odbiegających od opisu przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Oferty niezgodne z opisem zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

3. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, iż akceptuje on warunki przedmiotowego postępowania w przypadku wyboru jego oferty i zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z przedmiotowym zapytaniem oraz złożoną ofertą.

4. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie i ich zgodności ze stanem faktyczny. W przypadku gdy informacje wskazane przez Oferenta okażą się nieprawdziwe, Zamawiający wykluczy go z postępowania na każdym etapie, w tym również po zawarciu Umowy.

5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

6. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. W przypadku nie udzielenia przez Oferenta wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ogóle lub udzielenia nie wystarczających wyjaśnień do przeprowadzenia oceny oferty lub nie udowodnienia przez Oferenta, iż cena nie jest rażąco zaniżona, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty danego Wykonawcy.

9. Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają Oferenta.

10. Zgodnie z zasadą transparentności (przejrzystości) oraz zasadą równego traktowania na etapie wyboru Wykonawcy, Zamawiający opublikuje niezbędne dane (imię, nazwisko, adres, ocena oferty) przedstawiane w formularzach ofertowych, na stronie www.bieszczadzki.ppn.gov.pl

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy wartość oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia niniejszego postępowania.

12. Organizacja pracy

a) Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest poinformować odpowiedniego terytorialnie leśniczego o zamiarze przystąpienia do prac i pojawienia się na powierzchni roboczej.

b) Powierzchnie robocze na których prowadzone będą prace należy zabezpieczyć i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP.

c) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wobec osób trzecich i BdPN powstałe w wyniku prowadzenia prac.

d) Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac. Teren robót po ich zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany.

e) Wykonawca organizuje dojazd/dojście do powierzchni roboczych we własnym zakresie.

f) Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

g) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów odnośnie ochrony środowiska.

XIII. Pozostałe informacje

Wykonawcy świadczący usługi dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin w kolejnych miesiącach realizacji prac.

Załączniki:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy wartość oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia niniejszego postępowania.

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer