PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zapytanie ofertowe na oczyszczenie pryzm ziemi przy schronisku na Połoninie Wetlińskiej
21.08.2020.

Ustrzyki Górne, 19.08.2020 r.

Zn. spr. DOP.262.20.2020

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Oczyszczenie pryzm ziemi przy schronisku na Połoninie Wetlińskiej z odpadów stałych”

Zadanie finansowanie ze środków funduszu leśnego w ramach projektu

„Ochrona ekosystemów leśnych oraz utrzymanie, wyposażenie i remont infrastruktury sprzyjającej ukierunkowaniu ruchu turystycznego na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w roku 2020”

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4.8 ustawy Pzp . Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego wg Zarządzenia nr 60 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 02.12.2014 r. w sprawie ustalenia i kontroli wydatkowania środków publicznych do 30 000 EURO z późniejszymi zmianami.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis prac

Zadanie polega na oczyszczeniu z odpadów stałych pryzm ziemi pochodzących z wykopów fundamentowych i prac przygotowawczych pod przebudowę schroniska na Połoninie Wetlińskiej. Objętość pryzmy ziemi do przebrania wynosi około 126 m3. Udział odpadów w pryzmie szacowany jest na poziomie 15%.

W zgromadzonych pryzmach ziemi znajdują się następujące grupy odpadów: metal, plastik (opakowania pet lub ich fragmenty, folie i in.), szkło (tłuczka szklana) oraz pojedyncze odpady innego rodzaju z grupy odpadów komunalnych (zdjęcia poglądowe zawiera załącznik nr 3). Materiały te cechuje różna frakcja i stopień rozdrobnienia.

Zadaniem wykonawcy jest dwuetapowe przebranie zgromadzonych pryzm i odseparowanie z niej zanieczyszczeń do średnicy około 2 cm.

I ETAP: Zadaniem Wykonawcy jest wybranie kamieni i odpadów z mas ziemnych podczas przesiewania materiału przez sito o otworach 3x3cm.

II ETAP: Wykonawca wybiera ręcznie lub wygrabia przy użyciu metalowych grabi etc. bądź powtórnie odsiewa mniejsze frakcje odpadów na sicie o otworach 2 x 2 cm.

Zamawiający uzna pryzmy za odczyszczone, jeżeli odpady w nich pozostające nie przekraczają swoimi wymiarami 2 cm.

Odpady, uzyskanie wskutek przebierania pryzm, należy ładować na środek transportowy, a następnie zwieźć na trasie 2,8 km na Przełęcz Wyżną i umieścić w specjalnie do tego celu umieszczonym kontenerze. Niedopuszczalne jest mieszanie wraz z odseparowanymi zanieczyszczeniami kamieni i ziemi skutkujące zwiększeniem objętości uzyskanych odpadów.

Odczyszczoną ziemię Wykonawca składa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w promieniu do 50 metrów od miejsca obecnej pryzmy. Przy realizacji zamówienia Zamawiający uwzględnił użycie koparki przy pracach związanych z załadunkiem ziemi na sita, przemieszaniem pryzmy, załadunku odpadów na środek transportu.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dopuszczone będzie zastosowanie innych technik i rozwiązań Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamówienia pod warunkiem osiągnięcia zakładanego efektu prac.

Prowadzone prace nie mogą kolidować z trwającymi robotami budowlanymi. Na obszarze robót budowlanych Wykonawca będzie miał możliwość przemieszczania się tylko na ograniczonej, wyznaczonej powierzchni. Przejazd środkami transportu do miejsca wykonywania prac odbywać się będzie po wskazanej przez Zamawiającego trasie, dostępnej dla pojazdów z napędem 4x4. Każdorazowy wjazd na drogę transportową do miejsca i z miejsca wykonywania prac należy zgłosić leśniczemu o.o. Osada.

2. Lokalizacja prac : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego, obwód ochronny Osada, teren przy remontowanych schronisku Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej. Pryzmy zlokalizowane są na terenie prowadzonych prac budowlanych.

3. Zlecenie i odbiór prac

a) Przed przystąpieniem do wykonania należy uzyskać pisemne zlecenie na wykonanie prac od leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy i umożliwia wejście na teren prac, będącym terenem budowy. Termin wykonania prac, będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Bez podpisania i odebrania zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego. Odbiór prac nastąpi w przeciągu 5 dni roboczych; od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Szczegółowe informacje o zleceniu i odbiorze prac zawiera wzór umowy.

b) Każdorazowy zamiar przystąpienia do prac wymaga poinformowania o tym leśniczego. Za poinformowanie o zamiarze przystąpienia do realizacji prac uważa się informację osobistą lub telefoniczną. Celowe wprowadzenie w błąd co do czasu wykonywania zadania bądź brak informacji, uniemożliwiające kontrolę jakości prowadzonych prac daje podstawę do naliczenia kar umownych.

c) Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

d) Odbiór prac będzie polegał na sprawdzeniu oczyszczenia pryzm ziemnych, w tym również w środkowych warstwach przez ich miejscowe odsłonięcie oraz obmiarze ilości odseparowanych odpadów. Odsłonięcie pryzm w ramach odbioru prac wykonuje własnym sprzętem Wykonawca.

II. Podział na części – Zamówienie nie zostało podzielone na części.

III. Oferty wariantowe – Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

IV. Zamówienia podlegające powtórzeniu – Zamawiający przewiduje udzielenie prac polegających na powtórzeniu w zakresie 50% wartości zamówienia. W grupę czynności podlegających na powtórzeniu wchodzą przebranie i odseparowanie odpadów różnych rodzajów i frakcji wraz z transportem do Przełęczy Wyżnej.

V. Termin wykonania zamówienia : do 30-09-2020 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia

1. Z udziału w postepowaniu wykluczone są osoby i podmioty którzy lub których pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia) :

- poprzez swój zakres obowiązków są związani z nadzorowaniem i odbiorem prac w lokalizacjach, w których będą wykonywane usługi objęte zamówieniem;

- brali udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysowaniu i określeniu kryteriów dostępu postępowania, chyba że zakłócenie tym spowodowane może być wyeliminowane w inny sposób

Powyższy zapis dotyczy zarówno ofert złożonych przez osoby fizyczne będące pracownikami Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz ofert złożonych przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego reprezentujących firmy prowadzące działalność gospodarczą

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

b) Posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca spełni warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia o którym mowa, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą do pracy koparką (1 operator koparki), 1 kierowcą do obsługi pojazdu transportującego odseparowanie odpady (oraz minimum 3 osobami do bieżącej pracy związanej z przebieraniem ziemi i separacją odpadów (3 pracowników). Łącznie 5 osób.

Zdolność techniczna Wykonawcy zostanie spełniona, jeżeli dysponuje on minimum 1 koparką, oraz min. 1 środek transportowy z napędem 4x4.

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania.

Jako potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu określonych w podpunktach a) - c) Zamawiający uzna oświadczenie wykonawcy złożone w ramach oferty.

Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postepowaniu zostanie wykluczony z postępowania.

d) W terminie złożą prawidłowo wypełnioną, zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, kompletna ofertę.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy złożona po terminie, niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Osoba wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy jest Ewelina Amarowicz.

VII. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferentów uprasza się o kompletne uzupełnienie rubryk formularza ofertowego. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi. Na ofercie należy umieścić dane oferenta.

Wraz z formularzem oferty należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (jeśli dotyczy).

VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

  1. Termin składania ofert: 31.08.2020 r. do godziny 1000
  2. Podpisaną ofertę należy dostarczyć za pomocą poczty, kuriera lub osobiście na adres zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, w terminie do 31.08.2020 r. do godziny 1000. Zamawiający dopuszcza składanie ofert droga elektroniczną na adres dyrekcja@bdpn.pl . Wpłynięcie oferty złożonej droga elektroniczną zaleca się potwierdzić telefonicznie. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do BdPN. Kopertę lub tytuł wiadomości e-mail należy opisać: „Oferta - oczyszczanie pryzm ziemi”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2020 r o godzinie 1015.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

IX. Ocena ofert

  1. W ramach postepowania do oceny zostaną dopuszczone oferty które:

A) zostały złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

B) posiadają wymagane załączniki – pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

C) spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, oferty nie spełniające wymagań będą odrzucone.

  1. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

K - Cena ofertowa 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia w danym pakiecie. W kryterium cena (K) kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K)

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie (o 30% i więcej niższe od kosztów szacowanych przez Zamawiającego) i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wyliczonej stawki godzinowej, która nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nie złożenie wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień w sposób ogólnikowy skutkować będzie odrzuceniem oferty.

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (www.bieszczadzki.ppn.gov.pl).

XI. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Ewelina Amarowicz (tel. 724-750-059).

XII. Postanowienia ogólne dotyczące postepowania

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niespełniających i/lub odbiegających od opisu przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Oferty niezgodne z opisem zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

3. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, iż akceptuje on warunki przedmiotowego postępowania w przypadku wyboru jego oferty i zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z przedmiotowym zapytaniem oraz złożoną ofertą.

4. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie i ich zgodności ze stanem faktyczny. W przypadku gdy informacje wskazane przez Oferenta okażą się nieprawdziwe, Zamawiający wykluczy go z postępowania na każdym etapie, w tym również po zawarciu Umowy.

5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

6. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. W przypadku nie udzielenia przez Oferenta wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ogóle lub udzielenia nie wystarczających wyjaśnień do przeprowadzenia oceny oferty lub nie udowodnienia przez Oferenta, iż cena nie jest rażąco zaniżona, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty danego Wykonawcy.

9. Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają Oferenta.

10. Zgodnie z zasadą transparentności (przejrzystości) oraz zasadą równego traktowania na etapie wyboru Wykonawcy, Zamawiający opublikuje niezbędne dane (imię, nazwisko, adres, ocena oferty) przedstawiane w formularzach ofertowych, na stronie www.bieszczadzki.ppn.gov.pl

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy wartość oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia niniejszego postępowania.

12. Organizacja pracy:

a) Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest poinformować odpowiedniego terytorialnie leśniczego o zamiarze przystąpienia do prac i pojawienia się na powierzchni roboczej.

b) Powierzchnie robocze na których prowadzone będą prace należy zabezpieczyć i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP.

c) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wobec osób trzecich i BdPN powstałe w wyniku prowadzenia prac.

d) Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac. Teren robót po ich zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany.

e) Wykonawca organizuje dojazd/dojście do powierzchni roboczych we własnym zakresie.

f) Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

g) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów odnośnie ochrony środowiska. Wszystkie maszyny, urządzenia i ciągniki pracujące na terenie BdPN muszą być wyposażone w sorbenty olejów i paliw, np. : maty lub granulat, spełniać minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy oraz posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji o ile przepisy prawa tego wymagają.

XIII. Pozostałe informacje

1. Wykonawcy świadczący usługi dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ilości przepracowanych godzin (na druku protokołu odbioru), potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy.

2. Praca będzie rozliczona ryczałtowo.

3. Wynagrodzenie za realizację prac nastąpi w terminie 30 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac. Odbiór prac następuje w przeciągu 5 dni od dnia poinformowania osoby wskazanej przez Zamawiającego (leśniczego właściwego obwodu ochronnego bądź osobę zastępującą go w pracy) o gotowości do odbioru prac.

4. Okazanie terenu odbędzie się w dniu 26-08-2020 r o godz. 10.00 po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu 724750017. Miejsce zbiórki – Przełęcz Wyżna. Należy uwzględnić piesze wyjście na połoninę

XIV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19 38‐713 Lutowiska,

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest pod numerem tel. 724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl,

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celuzwiązanym z postępowaniem oudzielenie zamówienia publicznego p.n. Oczyszczenie pryzm ziemi przy schronisku na Połoninie Wetlińskiej z odpadów stałych” w trybie: zapytania ofertowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

d) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o finansach publicznych i zobowiązania umowne,

e) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat w celu archiwizacji,

f) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

g) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością uczestnictwa w postępowaniu,

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej

Załączniki:

Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego


 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer