PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zapyanie ofertowe na utrzymanie szlaków
12.05.2020.

Ustrzyki Górne, dnia 12.05.2020r.

Zn. spr. DOP.262.8.2020

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania szlaków na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2020 roku

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

I. Przedmiar prac

1.Przedmiot prac:

- sprzątanie śmieci na szlakach i ścieżkach turystycznych oraz z poboczy dróg

- udrażnianie wodospustów na szlakach i ścieżkach turystycznych

- bieżące opróżnianie koszy i dostarczenie zaworkowanych odpadów do miejsca składowania wraz z wystawieniem ich do odbioru przez zakład komunalny.

Zadania dofinansowane będą ze środków funduszu leśnego.

Opis wykonania, zakres i wielkość prac w podziale na pakiety zawiera załącznik nr 1.

Przedstawiony zakres prac ma charakter szacunkowy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający może ograniczyć przedmiar prac lub zlecić dodatkowe wykonanie. Intensywność prac zależna jest od warunków pogodowych i intensywności ruchu turystycznego np. w sytuacji wzmożonych opadów atmosferycznych istnieje możliwość zwiększenia liczby zaplanowanych zabiegów udrażniania wodospustów.

2. Lokalizacja prac : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego; szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze i spacerowe, drogi;

3. Zlecenie wykonania prac

a) Przed przystąpieniem do wykonania prac należy każdorazowo uzyskać zlecenie na wykonanie prac od Leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie wykonania prac. Termin wykonania prac, będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Szczegółowe warunki i zasady wystawiania i odbierania zleceń zawiera wzór umowy. Bez podpisania i odebrania zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

b) Każdorazowy zamiar przystąpienia do prac wymaga poinformowania o tym leśniczego. Za poinformowanie o zamiarze przystąpienia do realizacji prac uważa się informację telefoniczną bądź ewentualnie tekstową w formie sms. Celowe wprowadzenie w błąd co do czasu wykonywania zadania bądź brak informacji, uniemożliwiające kontrolę jakości prowadzonych prac daje podstawę do naliczenia kar umownych.

4. Pozostałe informacje

a) Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac. Teren robót po ich zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany.

b) Sposób prowadzenia prac nie może utrudniać przejścia szlakiem turystycznym.

c) Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś Leśniczowie obwodów ochronnych.

d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru ilości zebranych odpadów z danego szlaku turystycznego (wg. schematu: niesortowane – sortowane szkło – sortowane pozostałe).

e) Zaleca się ustalić z Leśniczym danego obwodu ochronnego, harmonogram sprzątania szlaków i udrażniania wodospustów.

II. Podział na części wraz z informacją o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie składa się z 6 części/pakietów; podział na poszczególne pakiety/części wraz z opisem prac zawiera załącznik nr 1;

Jeden oferent nie może złożyć oferty na więcej niż;

- na 1 pakiet/część przy ofercie składanej dla części nr 3 i 5 zamówienia

- na 2 pakiety/części przy ofercie składanej dla części nr 1, 2, 4, 6 zamówienia

III. Termin wykonania zamówienia

Prace zlecane i wykonywane będą sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do dnia 27.11.2020.

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, czytelną techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych w terminie do 18.05.2020 do godziny 10.00. Ofertę w zamkniętej kopercie należy opisać:

„Oferta – utrzymanie szlaków”

nie otwierać przed 18.05.2020 godz. 10.10” .

Dane oferenta (nazwa, adres)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2020 o godzinie 10.10.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składnia ofert nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres wskazany na kopercie / opakowaniu. Nie dopuszcza się złożenia oferty w formie elektronicznej.

VI. Ocena ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wypełniając formularz ofertowy.

2. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto x100

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danej części zamówienia.

4. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu.

5. W przypadku złożenia oferty na więcej niż dopuszczoną liczbę części, oferta podlega odrzuceniu.

6. Oferty przekraczające szacunkową wartość zamówienia, także w zakresie poszczególnych pozycji z kosztorysu ofertowego, mogą podlegać odrzuceniu.

7. W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie (o 30 % i więcej niższe od kosztów szacowanych przez Zamawiającego) i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zgodnie z określonymi wymaganiami lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wyliczonej stawki godzinowej, która nie może być niższa od obowiązującej w danym roku minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Odrzuceniu ulegają oferty złożone przez wykonawców którzy lub których pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia) :

- poprzez swój zakres obowiązków są związani z nadzorowaniem i odbiorem prac w lokalizacjach, w których będą wykonywane usługi objęte zamówieniem;

- brali udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysowaniu i określeniu kryteriów dostępu postępowania, chyba że zakłócenie tym spowodowane może być wyeliminowane w inny sposób

Powyższy zapis dotyczy zarówno ofert złożonych przez osoby fizyczne będące pracownikami Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz ofert złożonych przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego reprezentujących firmy prowadzące działalność gospodarczą.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej BdPN pod adresem www.bdpn.pl. Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na wykonanie danej części zamówienia.

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Magdalena Suwała-Szydłowska (tel. 724 750 025).

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac (szpadle, motyki, łopaty drenarskie, chwytaki do śmieci).

2. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP w ramach wykonywanych prac.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

X. Pozostałe informacje

1. Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i nie zlecający prac innym podmiotom zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego - Leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy. Niniejsze oświadczenie dotyczące ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu należy złożyć w sekretariacie BdPN wraz z fakturą i protokołem odbioru prac najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania pracy. W/w oświadczenie można złożyć na druku protokołu odbioru.

2. Zamawiający dopuszcza złożenia przez Wykonawcę 1 faktury miesięcznie w zakresie wykonania określonego rodzaju prac (czyszczenie wodospustów / sprzątanie odpadów/ opróżnianie koszy).

3. Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości bądź części zaproszenia do składania ofert na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn bądź zmiany jego zakresu.

4. Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć przedmiot umowy w stosunku do zakresu określonego w załączniku nr 1. Przez ważne przyczyny Strony rozumieją w szczególności przyczyny organizacyjne, technologiczne, gospodarcze, przyrodnicze, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe, epidemie i katastrofy naturalne, oraz inne istotne okoliczności, mające wpływ na pokrycie finansowe kosztów zadań, których nie można przewidzieć w momencie zawierania umowy, w tym również wynikające z powyższych okoliczności zmniejszenie dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Ograniczenie przedmiotu umowy w stosunku do zakresu określonego w załączniku nr 1 nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

5. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia prac polegających na powtórzeniu lub realizacji w większym zakresie albo na dodatkowym obszarze prac będących przedmiotem umowy lub jego części. W ramach prac polegających na powtórzeniu mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą pośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19 38‐713 Lutowiska,

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest pod numerem tel. 724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl,

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania szlaków na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2020 roku” w trybie: zapytania ofertowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

d) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o finansach publicznych i zobowiązania umowne,

e) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat w celu archiwizacji,

f) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

g) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością uczestnictwa w postępowaniu,

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej

Załączniki:

Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer