PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
23.04.2020.

Ustrzyki Górne, dnia 23.04.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

- własność Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Organizator przetargu:

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19;

38-713 Lutowiska

tel/fax 0-13 46 106 50 ;

adres strony internetowej: www.bdpn.pl

Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19, 38-713 Lutowiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, Na podstawie przepisów ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.55) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia ministra Środowiska z dnia20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz.868)

Forma przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej

1.PRZEDMIOT PRZETARGU:

1.1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości sklep „Ostatni na szlaku” w miejscowości Wołosate, o powierzchni 40 m2 składającą się na część działki o nr ewidencyjnym 378.

2. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW:

2.1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

KW 25890

2.2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka nr 378 / obręb Wołosate / Gmina Lutowiska

3. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest na prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczo-przemysłowych, pamiątek oraz małej gastronomii.

4. OKRES DZIERŻAWY:

Od dnia podpisania umowy do 31.10.2022 r.

5. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY:

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Opłata roczna zostanie podzielona na 12 rat miesięcznych.

Wysokość minimalna rocznej opłaty z tytułu dzierżawy wynosi brutto 8000,00 zł. ( osiem tysięcy. zł )

Dzierżawca dodatkowo oprócz opłaty z tytułu dzierżawy będzie musiał uiszczać opłaty towarzyszące związane z prowadzeniem działalności.

6. TERMMIN WNOSZENIA OPŁAT:

Wpłata raty miesięcznej będzie wnoszona każdorazowo do 10 dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego.

7. WYSOKOŚĆ WADIUM:

7.1. Wadium należy wnieść w wysokości500,00 zł,do dn. 07.05.2020 r., do godz. 12:00 wraz ze wskazanim nr konta bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium.

7.2. Forma płatności wadium, to:

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do kasy organizatora przetargu w dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych, lub przelewem na rachunek bankowy nr: Bieszczadzki Park Narodowy 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001. W tytule należy wpisać "wpłata wadium- przetarg na dzierżawę – sklep "Ostatni na szlaku ". Terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku.

7.3. Wadium zwraca się niezwłocznie na wskazany pisemnie nr konta bankowego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

-odstąpienia od przetargu;

-zamknięcia przetargu;

-unieważnienia przetargu;

-zakończenie przetargu wynikiem negatywnym.

7.4. Wadium wniesienia przez uczestników przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet ceny.

8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA PRZETARGU:

8.2. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 11.05.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego ,Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU:

9.1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny albo wysokości rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości, w tym z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy.

9.2. Nie dopuszcza się do uczestnictwa w przetargu oferenta:

a) z którym BdPN w przeciągu ostatnich 5 lat rozwiązał umowę z powodu nie wywiązywania się z warunków tej umowy

b) posiada zadłużenie w zobowiązaniach wobec BdPN

c) nie wniósł wadium w określonym w ogłoszeniu o przetargu terminie

d) nie złożył kompletnych oświadczeń w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu

9.3. Uczestnicy przetargu decyduja o wysokości postąpenia, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny albo wysokości rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości, w tym z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy.

9.4. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę albo wysokość rocznych opłat z tytułu korzystania z niruchomości, w tym z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.

10. TERMIN W JAKIM MOŻNA DOKONAĆ OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu - tel. 724 750 017

11. INNE POSTANOWIENIA:

11.1 Dyrektor BdPN zastrzega sobie przed rozpoczęciem przetargu prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

11.2 W licytacji oferenci zgłaszają kolejne postąpienia ceny powyżej podanej najwyższej ceny z tytułu dzierżawy, zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

11.3 Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

11.4 Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla dyrektora parku, a jeden dla uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.

11.5 Protokół z przeprowadzanego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który wygrał przetarg

11.6 Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dotyczącej rozporządzenia nieruchomością.

11.7 Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jego zamknięcia przetargu.

11.8 Dyrektor parku narodowego zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej rozporządzenia nieruchomością, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

a) przed podpisaniem umowy nabywca złoży oryginały zaświadczeń zgodnie ze złożonym oświadczeniem tj:

· Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnim podpisania umowy, potwierdzający uprawnienia oferenta do prowadzenia działalności zgodnej z przeznaczeniem przedmiotu przetargu.

· Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie wystawione musi być nie wcześniej niż 3 miesiące przed dnim podpisania umowy.

· Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie wystawione musi być nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisanim umowy.

11.9 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 12.11, dyrektor parku narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.10. W terminie wniesiena wadium określonym w pkt. 7.1. ogłoszenia o przetargu tj. do dnia 07.05.2020 r.
do godz. 12.00 należy złożyć oświadczenie wg wzoru ( zał. nr 2 ), w Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego (sekretariat) Ustrzyki Górne 19 , 38-713 Lutowiska w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oświadczenie do przetargu na dzierżawę sklepu „Ostatni na szlaku” lub drogą mailową skan podpisanego oświadczenia na adres dyrekcja@bdpn.pl - w tym przypadku należy oryginał dostarczy w dniu przetargu przed jego otwarciem.

2. Informacji dotyczące przetargu udzielają:

- Małgorzata Żmijewska nr tel. 724 750 048

- Kamil Kowalczyk nr tel. 724 750 017

13. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

13.1 Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

13.2 W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, dyrektor parku podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu, wywieszając informację w swojej siedzibie oraz zamieszczając ją w Biuletynie Informacji Publicznej BdPN na okres 7 dni.

Uwaga!

W zwiazku z ogłoszonym stanem epidemi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uczestnicy przetargu są zobowiązani do zabezpieczneia sie w indwidualne środki chrony .

Załączniki:

Dyrektor

Ryszard Prędki

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer