PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zapytanie ofertowe na usuwanie drzew wraz z odsłonięciem poboczy
21.04.2020.

Zn. spr. DOP.262.4.2020

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

„Usuwanie drzew wraz z odsłonięciem poboczy drogi leśnej na przełęcz Bukowską”

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4d. pkt.1 ust.6)

Zadanie dofinansowane będzie ze środków funduszu leśnego.

I. Przedmiar prac

- ścinka drzew na poboczach i rowach odwadniających drogi po której przebiega szlak turystyczny

- odciągnięcie i złożenie gałęzi / przeniesienie drewna ze ścinki i złożenie w nieregularne stosy

- oczyszczenie drogi i rowów z materiału pochodzącego z cieć oraz z pozostałości po wcześniej prowadzonych zabiegach usuwania drzew i krzewów, jeżeli zalegają w pasie przeznaczonym do oczyszczenia.

Zaleca się aby przed złożeniem ofert Oferenci zapoznali się z terenem prac.

Zakres i opis wykonywania prac zawiera załącznik 1

Koszty wykonania zadania należy oszacować w terenie.

2. Lokalizacja prac:

teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego; o.o. Tarnica

3. Zlecenie wykonania prac

· Przed przystąpieniem do wykonania prac należy uzyskać „zlecenie na wykonanie prac” od leśniczego właściwego obwodu ochronnego, zawierające rodzaj, miejsce, termin i zakres prac, w tym kolejność i termin wykonywania poszczególnych odcinków drogi. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy bądź osoba zastępującą go w pracy.

· Szczegółowy opis sposobu wykonania danej czynności określa opis przedmiotu zamówienia będący załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

· Bez podpisania i odebrania „zlecenia wykonania prac” Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

· W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się wprowadzenie zmian w przekazanym zleceniu prac do wykonania.

· Wykonawca po przyjęciu zlecenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o wszelkich zaistniałych i znanych mu okolicznościach, które uniemożliwiają bądź utrudniają mu wykonanie zleconych prac.

· Niepodpisanie i nieodebranie zlecenia, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia, traktowane będzie jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy i będzie skutkowało naliczeniem i dochodzeniem kar umownych

II.  Wymagania

1. Organizacja pracy:

a. Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest poinformować leśniczego o zamiarze przystąpienia do prac i pojawienia się na powierzchni roboczej

b. Powierzchnie robocze na których prowadzone będą prace należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP.

c. Wykonawca organizuje dojazd/dojście do powierzchni roboczych we własnym zakresie; transport pojazdami mechanicznymi może odbywać się jedynie po istniejącym szlaku transportowym – drodze przy której wykonywany jest zabieg.

d. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca składowania grubizny, drobnicy i gałęzi wyznacza leśniczy obwodu ochronnego

e. Biomasę powstałą podczas wykonywania zabiegu należy złożyć w stosach poza wyznaczoną powierzchnią zabiegu tj. poza poboczem drogi oraz rowem i jego nasypami.

f. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

g. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów odnośnie ochrony środowiska przez skażeniem na skutek rozlania olejów, paliwa, produktów ropopochodnych , w tym m. in. stosowania do pilarek spalinowych olejów biodegradowalnych, posiadania i stosowania kanistrów z bezpiecznymi końcami.

h. Wszystkie maszyny, urządzenia i ciągniki pracujące na terenie BdPN muszą być wyposażone w sorbenty olejów i paliw, np. : maty lub granulat, spełniać minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy oraz posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji o ile przepisy prawa tego wymagają.

i. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody w infrastrukturze szlaku turystycznego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do wykonania prac.

j. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku – leśniczy i podleśniczy obwodu ochronnego Tarnica.

2. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a. Wykonawca musi dysponować min. 4 osobami do wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym min. 2 osobami z uprawnieniami pilarza.

b. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac.

c. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP w ramach wykonywanych prac oraz „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012r.”

d. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

e. Wykonawca wezwany do podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawiania zaświadczenia o ukończeniu kursu: drwal – operator pilarki (z zakresu ścinki i obalania drzew przy użyciu pilarek mechanicznych) osób wykonujących prace piłą mechaniczną.

f. Jeżeli po upływie połowy okresu czasu przeznaczonego na realizację przedmiotu zamówienia, jego zaawansowanie nie będzie wynosiło 50%, Wykonawca ma obowiązek realizować zamówienie pełnym zadeklarowanym potencjałem technicznym.

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29-05-2020 r.

IV. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferentów uprasza się o kompletne uzupełnienie rubryk formularza ofertowego. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi. Na ofercie należy umieścić dane oferenta.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych w terminie do 29.04.2020 do godziny 1000. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zakaz wejścia do budynku osób niebędącymi pracownikami BdPN ofertę należy włożyć do skrzynki korespondencyjnej zamieszczonej przy wejściu do Dyrekcji Parku a następnie poinformować sekretariat (tel: 13 4610650) o złożeniu oferty w celu jej zarejestrowania. Ofertę w zamkniętej kopercie należy opisać: Usuwanie drzew – Przełęcz Bukowska ”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2020 o godzinie 1015. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

Odrzuceniu ulegają oferty złożone przez wykonawców którzy lub których pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia) :

  • poprzez swój zakres obowiązków są związani z nadzorowaniem i odbiorem prac w lokalizacjach, w których będą wykonywane usługi objęte zamówieniem;
  • brali udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysowaniu i określeniu kryteriów dostępu postępowania, chyba że zakłócenie tym spowodowane może być wyeliminowane w inny sposób

Powyższy zapis dotyczy zarówno ofert złożonych przez osoby fizyczne będące pracownikami Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz ofert złożonych przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego reprezentujących firmy prowadzące działalność gospodarczą

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

K1 - Cena ofertowa 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia w danym pakiecie. W kryterium cena (K1) kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K1 = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto  * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (K1) dla danego pakietu.

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie (o 30% i więcej niższe od kosztów szacowanych przez Zamawiającego) i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wyliczonej stawki godzinowej, która nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (www.bdpn.pl).

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach formalnych jest Kierownik działu Ochrony Przyrody ( tel. 724750059), w sprawach merytorycznych jest leśniczy obwodu ochronnego Tarnica (tel. 724750063)

IX. Pozostałe informacje

1. Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i nie zlecającą prac innym podmiotom zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy. Niniejsze oświadczenie dotyczące ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu w ramach realizacji umowy należy dołączyć do faktury wystawionej za wykonane prace bądź umieścić na druku protokołu odbioru.

2. Wynagrodzenie za realizację prac nastąpi w terminie 30 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac. Odbiór prac następuje w przeciągu 5 dni od dnia poinformowania osoby wskazanej przez Zamawiającego (leśniczego właściwego obwodu ochronnego bądź osobę zastępującą go w pracy) o gotowości do odbioru prac.

3. Okazanie terenu następuje po wcześniejszym zgłoszeniu chętnych (zgłoszenie minimum z jednodniowym wyprzedzeniem u osoby wskazanej do kontaktu merytorycznego).

Załączniki:

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer