PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Przetarg na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa
03.03.2020.

Ustrzyki Górne, 03.03.2020 r.

zn. spr. KDO.221.1.2020

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Bieszczadzkiego Parku Narodowego

1. ORGANIZATOR PRZETARGU

Bieszczadzki Park Narodowy
z siedzibą w Ustrzykach Górnych

Ustrzyki Górne 19
38-713 Lutowiska
REGON: 180792174, NIP: 6891232725
tel./fax 13 461 06 50
e-mail: dyrekcja@bdpn.pl
adres strony internetowej: www.bdpn.pl

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 868), Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów położonych w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

2. FORMA PRZETARGU

Publiczny przetarg pisemny nieograniczony

3. PRZEDMIOT PRZETARGU Z OZNACZENIEM NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntu wymienionego w tabeli poniżej, położonego w obrębie ewidencyjnym Wetlina.


4. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

 1. Grunty będące przedmiotem przetargu przeznaczone są do ochrony czynnej ekosystemów połoninowych, poprzez prowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na corocznym ekstensywnym wypasie zwierząt.
 2. Powierzchnia przeznaczona do wypasu wynosi 8,00 ha.
 3. Terminy wypasu –w okresie od 15 maja do 30 sierpnia, przy czym:

- minimalny okres wypasu wynosi 2 miesiące;

- maksymalny okres wypasu wynosi 3,5 miesiąca.

 1. Wypas musi być prowadzony przy łącznej obsadzie pastwiska od 0,5 do 1,0 DJP na 1 ha (umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg).
 2. Do wypasu dopuszcza się następujące gatunki zwierząt:

- owce - w ilości 5-10 szt./ha;

- kozy - w ilości 3-6 szt./ha;

- krowy - w ilości 0,5-1,0 szt./1 ha.

- dopuszcza się wypas stad mieszanych złożonych z tych trzech gatunków jednak łączna obsada nie może przekraczać 1,0 DJP na 1 ha zgodnie ze współczynnikami przeliczeniowymi przyjętymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

 1. Wydzierżawiający udostępnia Dzierżawcy bezpłatnie bacówkę (dwa budynki) oraz dopuszcza sprzedaż produktów serowarskich. Na sprzedaż produktów serowarskich Dzierżawca musi uzyskać zgody sanitarne oraz inne zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Na działce brak jest ujęcia wody czy źródła – na potrzeby pojenia zwierząt dzierżawca może dostarczać wodę z potoku położonego 100 metrów na zachód od dzierżawionej działki.
 3. Zwierzęta wprowadzone na teren dzierżawy powinny pochodzić ze stad zlokalizowanych i zarejestrowanych w granicach administracyjnych powiatów leskiego i bieszczadzkiego (oddziały ARIMR w Ustrzykach Dolnych lub Lesku). W przypadku wykorzystania zwierząt pochodzących spoza w/w obszarów konieczne będzie przeprowadzenie co najmniej 4-tygodniowej kwarantanny w granicach administracyjnych powiatów leskiego i bieszczadzkiego. Celem kwarantanny jest wyeliminowanie pasożytów i nasion roślin niewystępujących naturalnie na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jeżeli dla zwierząt wykorzystanych do wypasu będzie przeprowadzana kwarantanna Dzierżawca zobowiązany jest przed jej rozpoczęciem zawiadomić pisemnie Wydzierżawiającego o terminie jej rozpoczęcia, zakończenia i lokalizacji oraz umożliwić zweryfikowanie tych oświadczeń poprzez okazanie upoważnionemu przedstawicielowi Wydzierżawiającego zwierząt jej poddanych. Okazanie może być dokonywane wielokrotnie. W przypadku gdy zwierzęta na okres zimowy będą wywożone poza teren powiatu leskiego i bieszczadzkiego, przed ich ponownym wprowadzeniem na teren Parku należy każdorazowo przeprowadzić kwarantannę wg zasad opisanych powyżej. Zasady kwarantanny nie dotyczą psów pasterskich, które przed ich wprowadzeniem na teren BdPN muszą być jedynie odrobaczone.
 4. Pastwiska powinny być ogrodzone tymczasowym ogrodzeniem elektrycznym lub innym ogrodzeniem przenośnym. Brak jest możliwości budowy stałych ogrodzeń.
 5. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody w pogłowiu oraz w użytkach zielonych, wyrządzone przez zwierzęta dzikie, a także za szkody powstałe w wyniku pożarów i innych klęsk żywiołowych. Zgodnie z art. 126. pkt 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55) z uwagi na to, że dzierżawiony grunt jest własnością Skarbu Państwa dzierżawcy nie przysługują odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody w pogłowiu zwierząt gospodarskich czynione przez wilki, rysie i niedźwiedzie.
 6. Podczas wypasania w pobliżu szlaków turystycznych i dróg Dzierżawca zobowiązany jest zapewnić stały nadzór nad wypasanymi zwierzętami oraz nad psami pasterskimi, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla osób poruszających się po w/w szlakach i drogach.
 7. Podczas wypasu zwierzęta należy przepędzać, tak aby nie dochodziło do nadmiernego uszkadzania darni oraz bezpośredniego zanieczyszczania wód powodowanego zbyt dużą koncentracją czasową zwierząt w jednym miejscu.
 8. W terminie do 3 tygodni po zakończeniu wypasu należy przeprowadzić wykaszanie niedojadów ze zbiorem biomasy. Wykaszanie niedojadów musi być przeprowadzone przy pomocy lekkiego sprzętu (kosy ręczne, kosy spalinowe, kosiarki listwowe na ciągnikach jednoosiowych Nie dopuszcza się wykaszania kosiarkami na ciągnikach dwuosiowych.
 9. Dzierżawca zobowiązany jest zapewnić opiekę weterynaryjną stada oraz przestrzegać wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i sanitarnych dotyczących: transportu zwierząt i ich wprowadzania na teren objęty umową.
 10. Przynajmniej 1 raz w roku zwierzęta muszą być odrobaczone, psy pasterskie odrobaczone powinny być co najmniej 1 raz w roku (przed wejściem na dzierżawioną powierzchnię). Dowodem przeprowadzenia zabiegu jest poświadczenie o odrobaczeniu danego stada z określeniem sztuk podpisane przez lekarza weterynarii.
 11. W każdym roku kalendarzowym Dzierżawca pisemnie zawiadamia Wydzierżawiającego o zamiarze rozpoczęcia wypasu wraz z podaniem harmonogramu, określeniem oznaczenia i powierzchni działek użytkowanych w sposób pastwiskowy w danym roku oraz ilości, wieku i gatunku zwierząt jakie będą wypasane.
 12. Pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego wykonujący powierzone im zadania mają pełne prawo wstępu na całość przedmiotu dzierżawy przez cały okres realizacji umowy.
 13. Po zakończeniu prac na działkach roboczych w każdym roku kalendarzowym Dzierżawca pisemnie zawiadamia o tym fakcie Wydzierżawiającego. Po otrzymaniu zawiadomienia wyznaczony zostanie termin odbioru zabiegów wykonanych przez Dzierżawcę.
 14. Dzierżawca ma obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych oraz wszystkich elementów krajobrazu tworzących ostoje dzikiej przyrody (oczka wodne, miedze, zadrzewienia, zakrzaczenia, itp.). Zakazuje się niszczenia i wycinania drzew zdrowych, uschniętych i chorych oraz usuwania wywrotów. Usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od wydzierżawiającego. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odmowy wydania takiej zgody jeżeli w jego ocenie może to spowodować szkodę przyrodniczą lub nie ma po temu przesłanek dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i zwierząt.
 15. Dzierżawca nie może poddawać przedmiotu dzierżawy melioracjom. Zakazane jest w szczególności nawożenie terenu obornikiem i nawozami sztucznymi, wapnowanie stosowanie środków ochrony roślin, dosiewanie nasion, stosowania ścieków i osadów ściekowych, budowy systemów melioracji wodnych.
 16. Zakazuje się wypalania roślinności oraz palenia pozostałości słomy, siana, gałęzi, itp.
 17. Zakazuje się chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu.
 18. Zakazuje się pozyskiwania, niszczenia, handlu lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów.
 19. Zakazuje się składowania odpadów (opakowania po środkach produkcji, starych opon, śmieci, itp.). Odbiór wykonanych zabiegów dzierżawy możliwy będzie tylko jeżeli powierzchnia wolna będzie od jakichkolwiek odpadów.
 20. Dzierżawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów ustawodawstwa krajowego w zakresie: ochrony przyrody, przepisów bhp, transportu i przemieszczania zwierząt gospodarskich, zapewnienia dobrostanu zwierząt, ich ochrony etc.

5. OKRES DZIERŻAWY

Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 roku.


6. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego.

Wysokość minimalna opłaty netto z tytułu dzierżawy wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy).

Dzierżawca dodatkowo oprócz opłaty z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany uiszczać opłaty towarzyszące związane z prowadzeniem działalności rolnej w tym podatek rolny.

7. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

Opłata z tytułu dzierżawy musi być wniesiona w terminie do 30 lipca 2020 roku.

8. WADIUM

 1. Wysokość wadium wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych zero groszy).
 2. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia złożenia oferty. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 3. Forma płatności wadium:

- płatne przelewem na rachunek bankowy nr: Bieszczadzki Park Narodowy 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001. W tytule należy wpisać „wpłata wadium - przetarg na dzierżawę gruntów”. Terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku;

- w kasie organizatora przetargu.

 1. Wadium będzie zwracane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu;

- zamknięcia przetargu;

- unieważnienia przetargu;

- zakończenie przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy wygrali przetarg, zalicza się na poczet ceny.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego (sekretariat), Ustrzyki Górne 19 , 38-713 Lutowiska, do dnia 17 marca 2020 roku do godziny 1200 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę gruntów - nie otwierać przed dniem 17 marca 2020 roku, godz.1300”.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2020 roku o godz. 13 00 w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OFERT

Pisemna oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim i powinna zawierać :

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

- numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą;

- datę sporządzenia oferty;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- oferowaną wysokość netto [zł] rocznej opłaty z tytułu dzierżawy, i sposób jej zapłaty;

- do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium,

- nr konta bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium.

Brak któregokolwiek z wymaganych w/w elementów oferty skutkuje niezakwalifikowaniem jej do dalszego postępowania przetargowego.

11. KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty oceniane będą w oparciu o kryterium ceny ofertowej netto (K1) oraz kryterium kwalifikacji i doświadczenia (K2). Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, dla której wartość punktów K = K1 + K2 będzie największa. Punktacja dla poszczególnych składowych przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

K1 - Cena ofertowa – do 80 pkt

K1 = (Co : Cn) x 80

Co – cena ofertowa

Cn – cena najwyższa

K2 – kryterium kwalifikacji i doświadczenia – 20 pkt

Punkty dla tego kryterium przyznawane są następująco:

- udokumentowanie kwalifikacji rolniczych / doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa rolnego: 20 pkt

- nieudokumentowanie kwalifikacji rolniczych / doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa rolnego: 0 pkt

Jako udokumentowanie w kryterium kwalifikacji i doświadczenia uznaje się dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje rolnicze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 poz. 109) .

12. INNE POSTANOWIENIA

- Dyrektor BdPN zastrzega sobie przed rozpoczęciem przetargu prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

- Niepodpisanie protokołu z postępowania przetargowego przez uczestnika przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w terminie 7 dni od dnia zaproszenia do podpisania protokołu, oznaczać będzie jego rezygnację z udziału w postępowaniu.

- Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu , dyrektor parku narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


13. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Załączniki:

Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego
dr Ryszard Prędki

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer