PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zapytanie ofertowe na cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew
14.02.2020.

Ustrzyki Górne, dnia 14.02.2020

Zn. spr. DOP.262.3.2020

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew i wycinka drzew w obrębie dawnych obiektów kultury materialnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2020 roku

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

Postępowanie wg. Zarządzenia nr 60 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 02.12.2014 r. w spawie ustalenia i kontroli wydatkowania środków publicznych do 30000 EURO

ZADANIE PLANOWANE DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO

I. Przedmiar prac

1.Przedmiot prac: wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycięcie pojedynczych drzew zlokalizowanych w obwodzie ochronnym Górny San przy ścieżce przyrodniczo – historycznej W dolinie górnego Sanu” (obszar dawnego cmentarza w Beniowej)

Zestawienie i opis prac zawiera załącznik 1.

2. Lokalizacja prac : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego: o.o. Górny San.

II. Podział na części – zamówienie nie zostało podzielone na części.

III. Termin wykonania zamówienia:

1. Termin wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia: 13.03.2020r., przy czym termin trwania umowy to 30.10.2020r.

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert:24.02.2020 do godziny 900

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych lub przesłać pocztą na adres: Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska. Kopertę należy opisać: „Oferta – cięcia pielęgnacyjne”; na kopercie należy umieścić dane i adres oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2020 o godzinie 910 Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do oferenta.

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację danego zadania. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto/ Cena oferty ocenianej brutto x 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K)

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Paulina Kopacz (tel. 724-750-072). Szczegółowych informacji dotyczących ilości i sposobu cięć udziela leśniczy o.o. Górny San – Wojomir Wojciechowski (724-750-056)

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi posiadać kwalifikacje poświadczone właściwym dokumentem oraz dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac.

2. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów związanych z ochrona przyrody, ochrona gatunkową zwierząt i BHP w ramach wykonywanych prac.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

X. Pozostałe informacje

1. Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i nie zlecającą prac innym podmiotom zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy. Niniejsze oświadczenie dotyczące ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu w ramach realizacji umowy należy dołączyć do faktury wystawionej za wykonane prace bądź umieścić na druku protokołu odbioru.

2. Wraz z postępem prac Wykonawca zobowiązany jest poinformować osobę sprawującą nadzór o przewidywanym terminie ich zakończenia, w celu ustalenia terminu odbioru. Wynagrodzenie za realizację prac nastąpi w terminie 30 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac.

3. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

4. Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z leśniczym w celu uzyskania pisemnego zlecenia wykonania prac.

5. Od Wykonawcy wymaga się posiadania polisy OC w zakresie wykonywanych prac na kwotę co najmniej 50 000 zł.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na mieniu Zamawiającego oraz za uszkodzenia i zniszczenia obiektów kulturowych. Wykonawca zobowiązany jest do poczynienia wszelkich napraw na własny koszt.

7. Okazanie terenu w dniu 18.02.2020 r. – spotkanie na parkingu w Bukowcu o godzinie 9.00. – wymagane wcześniejsze potwierdzenie obecności w Dziale Ochrony Przyrody (tel. 724-750-072).

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź zmiany jego zakresu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer