PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zapytanie ofertowe na usługi pozyskania i zrywki drewna
13.02.2020.

Ustrzyki Górne 13.02.2020

Zn. spr. DOP.262.1.2020

Zaproszenie do składania ofert w zakresie realizacji zadania na:

Usługi pozyskania i zrywki drewna w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2020 r."

1. Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Postępowania nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych - art. 4d. pkt. 1 ust. 6

Szczegółowy tryb postępowania opisano w załączniku: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie usług z zakresu prac leśnych polegających na przeprowadzeniu cięć sanitarnych, cięć przebudowy składu gatunkowego, przemiany struktury drzewostanów, zrywki pozyskanego drewna oraz usług ubocznych związanych z pozyskaniem drewna.

Część 1 - Usługi pozyskania i zrywki drewna na terenie obwodu ochronnego Górny San w ilości 1615,5 m³

Część 2 - Usługi pozyskania i zrywki drewna na terenie obwodu ochronnego Osada w ilości 1186 m³

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211000-2 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

Zakres rzeczowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie oferty na jedną z części zamówienia

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020r., przy czym szczegółowe terminy i kolejność wykonywania prac wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ określane zostaną w zleceniach prac do wykonania, sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych .

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą prawidłowo wypełnioną ofertę oraz spełniają warunki określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

6. Wymagania dotyczące wadium

a. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000,00 złotych - złożenie oferty dotyczącej jednego pakietu usług.

b. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i należy je wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001.

c. Wadium musi być wniesione do dnia składania ofert to jest do 24.02.2020 roku do godz. 10.00.

d. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Miejsce i termin składania ofert

a. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, do dnia 24.02.2020 roku do godz. 10.00.

b. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.02.2020 roku o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt a.

8. Kryteria wyboru i oceny ofert

a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

b) Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = (Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto) x 100

c) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danej części zamówienia.

d) Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

e) Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdej części zamówienia.

f) W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

g) Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bdpn.pl

9. Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na wykonanie danej części zamówienia.

10. Oferta ważna jest 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną ( dyrekcja@bdpn.pl). Nie dopuszcza się konsultacji telefonicznych.

12. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

13. Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź zmiany jego treści na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Dokumentacja z załącznikami

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer