PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu profilaktyki weterynaryjnej
13.02.2020.

Zn. Spr. ZHKH 262.2.2020

Ustrzyki Górne 12.02.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie realizacji zadania na:

Wykonanie usług z zakresu profilaktyki weterynaryjnej i leczenia w stadzie koni huculskich Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2020 r.

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2017r poz 1579 z późn. zm.) . Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne w następującym zakresie:

A. Profilaktyka weterynaryjna w stadzie koni huculskich ZHKH W Wołosatem, obejmująca:

Źrebięta:

1. Odrobaczanie -cyklicznie:

I- pomiędzy 6-8 tyg. życia,

II- w 4-m-cu życia ;

III - w 6 m-cu życia ;

IV - w 8 m-cu życia.

Preparat do odrobaczania z szerokim spektrum działania na : SŁUPKOWCE DUŻE , SŁUPKOWCE MAŁE , GLISTY, OWSIKI, NICIENIE WYWOŁUJĄCE TRICHOSTRONGYLOZĘ , WĘGORKI, NICIENIE GRUCZOŁÓW ŻOŁĄDKA ,NICIENI PŁUCNE, TASIEMCE , GZY, FILARIE, NICIENIE Z RODZINY HABRONEMATIDE i SPIRURIDAE

2. Profilaktyka przeciwpaciorkowcowa.

3. Szczepienie profilaktyczne przeciwko grypie i tężcowi -cyklicznie :

I- po ukończeniu 5-6 mies. życia,

II dawka 4-6 tygodni później,

III dawka po upływie 5 miesięcy

4. Profilaktyka przeciwko ektopasożytom (z zastosowaniem preparatów odwszawiających, przeciwgrzybicznych itp. wg potrzeb).

Konie urodzone w 2019roku:

1. Szczepienie profilaktyczne przeciwko grypie i tężcowi – zakończenie cyklu szczepień-
III dawka po upływie 5 miesięcy od poprzedniej ( termin: kwiecień 2019r ).

Stado podstawowe ( wraz z końmi urodzonymi w 2019roku):

1. Odrobaczanie stada przed sezonem pastwiskowym: Preparat do odrobaczania z szerokim spektrum działania na : SŁUPKOWCE DUŻE , SŁUPKOWCE MAŁE , GLISTY, OWSIKI,
NICIENIE WYWOŁUJĄCE TRICHOSTRONGYLOZĘ , WĘGORKI, NICIENIE GRUCZOŁÓW ŻOŁĄDKA ,NICIENI PŁUCNE, TASIEMCE , GZY, FILARIE, NICIENIE Z RODZINY HABRONEMATIDE i SPIRURIDAE.

2. Szczepienie profilaktyczne stada przeciwko grypie, tężcowi.

3. Sczepienie przeciwko ronieniu zakaźnemu klaczy.

4. Profilaktyka przeciwko ektopasożytom (z zastosowaniem preparatów odwszawiających, przeciwgrzybicznych itp. wg potrzeb).

5. Odrobaczanie stada po sezonie pastwiskowym: Preparat do odrobaczania z szerokim spektrum działania na : SŁUPKOWCE DUŻE , SŁUPKOWCE MAŁE , GLISTY, OWSIKI,
NICIENIE WYWOŁUJĄCE TRICHOSTRONGYLOZĘ , WĘGORKI, NICIENIE GRUCZOŁÓW ŻOŁĄDKA ,NICIENI PŁUCNE, TASIEMCE , GZY, FILARIE, NICIENIE Z RODZINY HABRONEMATIDE i SPIRURIDAE

6. Pobranie krwi do obowiązkowego badania markerów genetycznych koni huculskich wraz z wysyłką do laboratorium.

7. Obowiązkowe badanie ogierów rozpłodowych w kierunku nosacizny, arteritis, niedokrwistości zakaźnej koni - pobranie próbek krwi wraz z wysyłką do laboratorium.

8. Badanie klaczy za pomocą ultrasonografu w kierunku źrebności.

B. Leczenie nagłych przypadków zachorowań koni huculskich ZHKH W Wołosatem oraz inne zabiegi weterynaryjne ( kastracja młodych ogierów, leczenie zaburzeń związanych z rozrodem u klaczy, tarnikowanie zębów). Tarnikowanie zębów- wymagany pilnik elektryczny.

Wielkość stada podstawowego : 73 szt. -w tym: ogiery kryjące -3, ogiery 3-letnie-3, ogierki 2-letnie -3, ogierki roczne -4, klacze – 31, klaczki 3-letnie -6, klaczki 2-letnie -2, klaczki roczne -7, wałachy -14. Planowane 20 szt. źrebiąt ur. w 2020r.

Ilość koni może ulec zmianie w ciągu roku na skutek sprzedaży, dzierżawy.

2. Lokalizacja : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

3. Pozostałe informacje

· Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawuje Kierownik ZHKH Wołosate.

· Wykonawca posiada minimum 3-letnie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje i sprzęt istotne dla usług objętych zamówieniem.

· Wykonawca gwarantuje dyspozycyjność 24 godz. na dobę, w zakresie usług dotyczących leczenia nagłych zachorowań i wypadków koni. W przypadku braku możliwości stawienia się w ciągu 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego nagłego zdarzenia, Wykonawca zapewnia zastępstwo innego lekarza weterynarii. W razie nie stawienia się do nagłego zachorowania Zamawiający na koszt Wykonawcy może skontaktować się z dowolnym lekarzem weterynarii w celu wizyty do chorego konia.

· Wykonawca uwzględni w składanej ofercie koszt dojazdu do miejsca wykonywania zamówienia.

II. Podział na części – zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

III. Termin wykonania zamówienia

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do 31.12.2020.

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

2. posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania. (Jako potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający uzna oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą).

4. złożą prawidłowo wypełnioną zgodną z przedmiotem zamówienia ofertę

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi. Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 24-02-2020 do godziny 1500,

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych lub przesłać pocztą na adres: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska

Kopertę należy opisać: OFERTA „WET-ZHKH 2020”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25-02-2020 r. o godzinie 1000.

VII. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

VIII. Ważność oferty.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

X. Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną ( dyrekcja@bdpn.pl)

Osobą wskazaną do kontaktu jest p.o. Kierownika ZHKH w Wołosatem Karolina Świderska (tel. 724 750 051, email: kswiderska@bdpn.pl)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (plik word)

2. Klauzula informacyjna

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer