PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew
12.02.2020.

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty w postępowanie:

"Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz przeszkadzających użytkowaniu szlaków turystycznych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2020 roku "

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4d. pkt.1 ust.6

I. Przedmiar prac

1. Realizacja przedmiotu zamówienia może obejmować wszystkie lub część z wymienionych poniżej czynności:

- usunięcie drzew i gałęzi stanowiących zagrożenie dla osób poruszających się szlakiem turystycznym (stojących, leżących i zawieszonych);

- usunięcie / przecięcie drzew, krzewów i gałęzi (utrudniających / uniemożliwiających przejście szlakiem turystycznym oraz wzdłuż szlaku turystycznego);

- złożenie gałęzi / drewna, jeżeli wymaga od tego lokalizacja (drzewa bezpośrednio na szlaku, parkingu, itp.) i charakter terenu bądź odciągniecie ich poza szlak (5 -15 m);

- usunięcie wyznaczonych drzew stanowiących zagrożenie zlokalizowanych przy szlakach w obrębie parkingów, pól namiotowych, wiat i deszczochronów.

Zaleca się aby przed złożeniem ofert Oferenci zapoznali się z odcinkami szlaków na których uwzględnia się konieczność wykonania przejścia interwencyjnego i kompleksowego .

Złożone oferty dotyczyć będą przejść interwencyjnych (pakiet 1 i 2) zlecanych przez Zamawiającego według zaistniałych potrzeb oraz przejście kompleksowe w obwodzie ochronny Górny San (pakiet 3). Czas wykonywania przejścia interwencyjnego (jednej usługi) określono szacunkowo na jeden dzień roboczy (w większości przypadków będzie to od 1 do kilku drzew zagrażających bezpieczeństwu, uszkodzonych na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych). Wykonanie prac interwencyjnych musi nastąpić w przeciągu trzech dni od daty telefonicznego poinformowania Wykonawcy (kontakt na numer telefoniczny wskazany w ofercie) o konieczności wykonania prac w określonej lokalizacji. Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek umożliwić bieżący kontakt telefoniczny ze sobą w celu możliwości poinformowania go o zleceniu. W razie braku kontaktu z Wykonawcą, pomimo podjętych prób, Zamawiający może zlecić wykonanie prac zastępczych na koszt Wykonawcy. Zamawiający zakłada wykonanie po 20 przejść interwencyjnych w ramach jednego pakietu, łącznie 40 przejść. Ostateczna liczba przejść interwencyjnych może ulec zmianie.

Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu w ramach przejścia kompleksowego na ścieżce przyrodniczej w obwodzie ochronnym Górny San dotyczyć będzie następujących gatunków drzew: świerk, olsza, wierzba, jarząb, buk i jawor. W skład tych drzew wchodzą: 114 szt. suche, 11 szt. wywroty i 4 szt. zawieszone o łącznej sumie 129 drzew. Drzewa zostały sklasyfikowane w następujących klasach: 1 klasa grubości - 98 szt., 2 klasa grubości – 20 szt., 3 klasa grubości – 11 sztuk.

W przypadku przejścia kompleksowego szacunkowa ilość drzew może ulec zwiększeniu o ok. 10% dodatkowych, których dotychczas nie planowano, a których konieczność usunięcia może wyniknąć w skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

2. Lokalizacja prac : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego (wytypowane szlaki wymieniono w załączniku nr 1 do ogłoszenia)

3. Zlecenie wykonania prac

Przed przystąpieniem do wykonania prac interwencyjnych i kompleksowych należy każdorazowo uzyskać pisemne zlecenie na wykonanie prac. Zlecenie wystawia leśniczy właściwego obwodu ochronnego, który określi szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności. Bez podpisania i odebrania zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

4. Pozostałe informacje

- Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przed przystąpieniem do ścinki drzewa, należy zablokować możliwość przejścia szlakiem w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac na czas wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac. Teren robót po ich zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody w infrastrukturze szlaku turystycznego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do wykonania prac.

- Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

II. Podział na części – podział prac na poszczególne pakiety zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia;

III. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 – dla przejść interwencyjnych (pakiet 1,2) oraz do 31.03.2020 r. dla przejścia kompleksowego (pakiet 3).

Szczegółowy termin wykonania prac zostanie określony w zleceniu przez leśniczych obwodów ochronnych z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych i terenowych.

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

Oferta obejmuje pozycje dla przejść interwencyjnych, które zlecane będą według zaistniałych potrzeb oraz przejścia kompleksowego

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych w terminie do 19.02.2020 r. do godziny 1000. Ofertę w zamkniętej kopercie należy opisać: „Oferta na usuwanie drzew niebezpiecznych”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2020 r. o godzinie 1015.

VI. Ocena ofert

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

T- Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia w danym pakiecie. W kryterium cena (T) kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

T = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie (o 30% i więcej niższe od kosztów szacowanych przez zamawiającego) i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wyliczonej stawki godzinowej, która nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego ( www.bdpn.pl).

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Beata Szymyślik (tel. 13 461 06 50 wew.213)

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac.

2. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP w ramach wykonywanych prac oraz „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.”

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

4. Wykonawca wezwany do podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawiania zaświadczenia o ukończeniu kursu: drwal – operator pilarki (z zakresu ścinki i obalania drzew przy użyciu pilarek mechanicznych) osoby wykonującej prace piłą mechaniczną.

5. Wykonawca wezwany jest do złożenia wykazu osób skierowanych do wykonywania prac.

6. Wykonawca zapewnia możliwość kontaktowania się z nim w celu poinformowania go o konieczności wykonania przejścia interwencyjnego i wystawieniu zlecenia.

X. Pozostałe informacje

1. Wykonawcy świadczący usługi dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ilości przepracowanych godzin (na druku protokołu odbioru), potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy.

2. Wszelkie prace będą prowadzone w obecności pracowników BdPN - właściwie terytorialnych dla danego obwodu ochronnego leśniczych i podleśniczych.

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu prac, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer