PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Przetarg na koszenia ręczne i odkrzaczanie
22.01.2020.

 

5os_RP.png


Ogłoszenie nr 504636-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.

Bieszczadzki Park Narodowy: Ochrona czynna zagrożonych siedlisk i gatunków poprzez koszenia ręczne i odkrzaczanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w ekosystemach nieleśnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 2019-2023” , w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0015/18-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Bieszczadzki Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 18079217400000, ul. Ustrzyki Górne 19 , 38-713 Lutowiska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 610 650, e-mail dyrekcja@bdpn.pl, faks 134 610 650.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bdpn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.bdpn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.bdpn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona czynna zagrożonych siedlisk i gatunków poprzez koszenia ręczne i odkrzaczanie
Numer referencyjny: Zp.261.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koszeń i odkrzaczeń w ramach ochrony ekosystemów łąkowych, połoninowych i torfowiskowych przed sukcesją wtórną i zubożeniem gatunkowym oraz ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

II.5) Główny kod CPV: 90721700-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77112000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT: 353161,71
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2023-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji prac dla poszczególnych części zamówienia: Część I: - w latach 2020, 2021, 2022, 2023- od 01 września do 30 października ; Część II: - w latach 2020, 2021, 2022, 2023 - od 01 sierpnia do 30 września ; Część III: - w latach 2020, 2021, 2022, 2023 - od 01 sierpnia do 30 września; Część IV: - w latach 2020 i 2022 - od 01 sierpnia do 30 listopada -w roku 2023 - od 01 sierpnia do 30 października; Część V: -w roku 2020- od 01 września do 15 listopada - w latach 2021 i 2023 - od 01 września do 30 października
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a)W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 pracę z zakresu koszeń lub usuwania zakrzaczeń lub usług gospodarki leśnej z zakresu hodowli lasu ( czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, pielęgnacja przez wykaszanie ) na powierzchni co najmniej : Dla 1 części zamówienia- 2 ha, Dla 2 części zamówienia- 4 ha, Dla 3 części zamówienia- 0,04 ha, Dla 4 części zamówienia – 5 ha, Dla 5 części zamówienia- 10 ha, W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia ilość wykonanych prac sumuje się . b)Dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: Dla 1, 2, 3, 5 części zamówienia- minimum 2 osoby dla każdej z części zamówienia, Dla 4 części zamówienia- minimum 2 osoby, w tym 1 osoba posiadająca uprawnienia w specjalności pilarz, Ze względów bezpieczeństwa na powierzchni roboczej, bez względu na rodzaj wykonywanych prac, muszą się znajdować min. 2 osoby. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wymagania dotyczące potencjału osobowego dla poszczególnych części sumują się. Przy wypełnianiu wykazu należy wziąć pod uwagę fakt, że prace mogą toczyć się w kilku leśnictwach równocześnie. Wymienione osoby nie mogą figurować jednocześnie w kilku częściach zamówienia. c)Dysponuje narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Dla 1 części zamówienia- minimum 1 kosa spalinowa lub 2 kosy ręczne, 1 grabie i 1 widły, Dla 2 części zamówienia – minimum 2 kosy spalinowe lub 2 kosy ręczne, 1 grabie i 1 widły, Dla 3 części zamówienia – minimum 1 kosa spalinowa lub ręczna, 1 grabie i 1 widły, Dla 4 części zamówienia – minimum 1 pilarka spalinowa, rębak/rozdrabniacz do gałęzi, narzędzia ręczne do karczowania, Dla 5 części zamówienia – minimum 2 kosy spalinowe lub 2 kosy ręczne, 2 pary grabi i 2 pary wideł, W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wymagania dotyczące potencjału technicznego dla poszczególnych części sumują się. W przypadku składania oferty wspólnej ( np. konsorcjum )wykazanie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla każdego z wymagań ulega sumowaniu odnośnie wykonawców składających wspólnie ofertę
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu jako wiążące Zamawiający uzna oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe, zamawiający wymaga złożenia: a) wykazu dostaw lub usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c) dla części 4 zamówienia- oświadczenia wykonawcy na temat kwalifikacji zawodowych kadry w specjalności pilarz, d) wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest złożenie pełnomocnictwa, lub innego dokumentu ustanawiającego pełnomocnika celem reprezentowania w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium. 1.Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : Dla poszczególnych części zamówienia: Część I: 500,00 zł, słownie: pięćset złotych ; Część II: 500,00 zł, słownie: pięćset złotych ; Część III: zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium Część IV: 500,00 zł, słownie: pięćset złotych; Część V: 500,00 zł, słownie: pięćset złotych; Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia sumują wysokości wadium. 2.Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.t.j. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3)kwotę gwarancji, 4)termin ważności gwarancji, 5)zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a/odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b/nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c/zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub d/Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4.Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium do przetargu OCHRONA CZYNNA-KOSZENIA I ODKRZACZANIA", część nr…….”. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19 - sekretariat dyrekcji w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację: Wadium do przetargu OCHRONA CZYNNA-KOSZENIA I ODKRZACZANIA ", część nr…….”. oraz nazwę i dane adresowe Wykonawcy. 1)nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego 2)wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia:12.02.2020 r. do godziny 10:00, przy czym : -Wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. -Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy w oryginale dołączyć do oferty. 3)Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. 5.Zwrot wadium. 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: -jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz: -jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie nie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
liczba osób skierowanych do realizacji zamówienia 20,00
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu określonych warunków: a.wprowadzenia do umowy drobnych zmian nie powodujących rozszerzenia jej zakresu oraz nie skutkujących koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia; b.wprowadzenia zmian danych dotyczących Wykonawcy, Podwykonawcy lub Zamawiającego; c.wprowadzenia do umowy drobnych zmian nie powodujących rozszerzenia jej zakresu oraz nie skutkujących koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia w tym zmiany szczegółowej lokalizacji wykonania danego zabiegu; d.zmiany wartości Umowy gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – zmiana wysokości Wynagrodzenia o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku; e.zmiany wysokości wynagrodzenia umownego - w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - o ile zmiana ta powodowałaby konieczność zwiększenia wynagrodzenia liczonego po stawce godzinowej minimalnej względem wynagrodzenia umownego; f. Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć przedmiot umowy w stosunku do zakresu określonego w SIWZ. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności przyczyny organizacyjne, technologiczne, gospodarcze, przyrodnicze, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne oraz inne istotne okoliczności, których nie można przewidzieć w momencie zawierania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: KOSZENIA RĘCZNE WYSOKOGÓRSKICH ZIOŁOROŚLI POŁONINOWYCH Z PEŁNIKIEM ALPEJSKIM
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje koszenie z wykorzystaniem kosy spalinowej lub ręcznej, zebranie i wyniesienie biomasy poza koszoną powierzchnię (na odległość do 250 metrów) oraz złożenie jej w kopice – stogi w miejsca wyznaczone przez leśniczego. Wysokość koszenia - do 10 cm od poziomu gruntu. Koszenie wykonywane jest w trudnych warunkach terenowych, obejmuje przyszczytowe partie połonin na wysokości 1100 m n.p.m. Możliwy dojazd do górnej granicy lasu. Doniesienie narzędzi i sprzętu do wykonywania prac z rejonu górnej granicy lasu na powierzchnie robocze na połoninie Wetlińskiej. Zadanie obejmuje wykonanie zabiegu na powierzchni 3 ha rocznie – łącznie 12,00 ha w ciągu czterech lat.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721700-4, 77112000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36171,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
liczba osób skierowanych do realizacji zamówienia 20,00
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji prac: w latach 2020, 2021, 2022, 2023- od 01 września do 30 października


Część nr: 2 Nazwa: KOSZENIA RĘCZNE ŁĄK REGLOWYCH Z DZWONKIEM PIŁKOWANYM
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje koszenie ręczne kosą spalinową lub ręczną, zebranie i wyniesienie biomasy poza powierzchnię zabiegu (na odległość do około 250 metrów) oraz jej złożenie w kopice/stogi w miejscach wyznaczonych przez leśniczego. Zabieg obejmuje również wykoszenie krzewinek i samosiejek gatunków drzewiastych rosnących na powierzchniach wykazanych do zabiegu. Wysokość koszenia – do 10 cm od poziomu gruntu. Należy uwzględnić ręczny transport narzędzi i sprzętu na powierzchnie robocze. Zaleca się zapoznanie z terenem prac przed złożeniem oferty. Zadanie obejmuje wykonanie zabiegu na powierzchni 6,5 ha rocznie – łącznie 26,00 ha w ciągu czterech lat.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721700-4, 77112000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 53891,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
liczba osób skierowanych do realizacji zamówienia 20,00
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji prac : w latach 2020, 2021, 2022, 2023 - od 01 sierpnia do 30 września


Część nr: 3 Nazwa: KOSZENIA RĘCZNE STANOWISK ARNIKI GÓRSKIEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje koszenie ręczne roślinności zielnej, trawiastej, krzewinek i samosiewów drzew oraz ręczne usunięcie konkurencyjnej roślinności z bezpośredniego sąsiedztwa arniki. Zadanie wykonywane jest z wykorzystaniem kosy spalinowej lub ręcznej. Obejmuje zebranie i wyniesienie skoszonej biomasy poza powierzchnię roboczą (na odległość do 50 metrów) oraz jej złożenie w kopice/stogi. Jeżeli zajdzie taka potrzeba z powierzchni uprzątnąć należy także opadłe gałęzie i fragmenty drzew (złomy/wywroty) zalegające na powierzchni roboczej (o.o. Górny San) Wysokość koszenia – do 10 cm od poziomu gruntu. Powierzchnie wyznaczone do koszeń zlokalizowane są w szczytowych partiach połonin (o.o. Tarnica) oraz oddaleniu od szlaków i dróg dojazdowych (o.o. Górny San). Należy uwzględnić doniesienie narzędzi i sprzętu do powierzchni roboczych. Zadanie obejmuje wykonanie zabiegu na powierzchni 0,05 ha rocznie łącznie 0,20 ha w ciągu czterech lat.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721700-4, 77112000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2071,80
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
liczba osób skierowanych do realizacji zamówienia 20,00
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji prac: w latach 2020, 2021, 2022, 2023 - od 01 sierpnia do 30 września


Część nr: 4 Nazwa: USUWANIE ZAKRZACZEŃ KOPUŁ I OKRAJKÓW TORFOWISK WYSOKICH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zabieg polega na wycince drzew (pojedyncze egzemplarze wskazane przez pracowników Parku) i krzewów porastających torfowiska oraz usuniecie poprzez wyrywanie kilkuletnich samosiewów gatunków lekkonasiennych (głównie brzoza, wierzby, kruszyna, osika do wysokości około 100 cm). Z powierzchni uprzątnąć należy także zalegające konary drzew, pojedyncze pniaki oraz karpinę (głównie z młodych drzew z odrostami). Prace wykonywane są na mszarach (płaty mchu torfowca), w terenie grząskim, o bardzo silnym uwilgotnieniu. Wykonawca powinien powadzić je w sposób, nie naruszający warstwy mszystej. Samosiewy (mające wysokość do 100 cm) Wykonawca usuwa poprzez ręczne wyrywanie z korzeniami. W przypadku odrostów z pniaków i korzeni, niezależnie od wysokości Wykonawca dokonuje wycięcia pniaka. W takim przypadku wymagane jest odsłonięcie szyi korzeniowej spośród otaczającego torfu i usuniecie jak największej części pniaka i części systemu korzeniowego. Usuwanie biomasy jest wykonywane z użyciem pił spalinowych, kosiarek z tarczami tnącymi oraz narzędzi ręcznych. Krzewy i drzewa, muszą być wycinane równo z powierzchnią gruntu, niedopuszczalne jest pozostawianie wystających fragmentów pni lub odrostów - cięcie należy wykonać równolegle do linii gruntu. Materiał powstały w wyniku odkrzaczania i usuwania drzew Wykonawca uprząta z powierzchni. Biomasę (gałęzie, drewno, wyrwane i ścięte samosiewy, wywroty) należy wynieść poza obszar torfowiska na odległość do około 250 metrów od miejsca wykonania zabiegu. Krzewy i gałęzie (drobnicę) oraz wyrwane z korzeniami samosiewy należy zrębkować w ilości co najmniej 50 % (zgodnie z deklaracja złożoną w ofercie). Zrębki należy składować w sterty w miejsca wskazane przez leśniczego poza obszarem torfowiska. Grubiznę należy złożyć w stosy w miejscach wyznaczonych przez Leśniczego w taki sposób, aby nie powodować uszkodzeń w podłożu (nie dopuszcza się zrywki środkami mechanicznymi ani podciągania wciągarkami). Gałęzie oraz grubiznę w regularnych stosach, które nie będą przeznaczone do zrębkowania Wykonawca przeżyna na odcinki mniejsze niż1 m, celem zmniejszenia objętości stosów. Uwaga: usuwanie zakrzaczeń nie dotyczy świerków i sosen oraz zwartych fragmentów boru bagiennego. Zadanie obejmuje wykonanie zabiegu na powierzchni 7,86 ha w roku 2020 oraz powtórzenie tego zabiegu w roku 2023 oraz 22,01 ha w roku 2022. Łącznie 37,73 ha w ciągu czterech lat trwania projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721700-4, 77112000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 179670,29
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
liczba osób skierowanych do realizacji zamówienia 10,00
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10,00
ilość zrębkowanej biomasy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji prac: - w latach 2020 i 2022 - od 01 sierpnia do 30 listopada, -w roku 2023 - od 01 sierpnia do 30 października.


Część nr: 5 Nazwa: KOSZENIE RĘCZNE OKRAJKÓW TORFOWISK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje koszenie ręczne z wykorzystaniem kosy spalinowej lub ręcznej, zebranie i wyniesienie biomasy poza koszoną powierzchnię (na odległość do 200 metrów) oraz jej złożenie w kopice/stogi w miejscach wyznaczonych przez leśniczego. Wysokość koszenia - do 10 cm od poziomu gruntu. Teren wykonywania zabiegu to bezpośrednie otoczenie torfowisk wysokich i przejściowych tzw., okrajek torfowiska, charakteryzuje się silnym uwilgotnieniem, nierównościami i zakrzaczeniem. Na przeważającej większości powierzchni wysokość roślinności podlegającej koszeniu przekracza 1 m. Wykonawca w kalkulowaniu kosztów zabiegu musi uwzględnić konieczność dojścia na powierzchnię roboczą oraz doniesienie narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania prac. Zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi przed złożeniem oferty. Zadanie obejmuje wykonanie zabiegu na powierzchni 13,12 ha – w latach 2020, 2021 oraz 2023 – łącznie 39,36 ha.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721700-4, 77112000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 81357,12
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
liczba osób skierowanych do realizacji zamówienia 20,00
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy realizacji prac: -w roku 2020- od 01 września do 15 listopada, - w latach 2021 i 2023 - od 01 września do 30 października.
 
Pliki do pobrania:
 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer