PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

ZAPYTANIE OFERTOWE
13.12.2019.

Zn. spr. 262.DEE.24.2019

Ustrzyki Górne, 13.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, tel/fax 13 4610650, e-mail dyrekcja@bdpn.pl, zaprasza do składania ofert na:

dostawę kuchenki mikrofalowej do Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach służącej realizacji programu edukacji ekologicznej” w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Umowa nr POIS.02.04.00-00-0043/16-00, według następującego opisu:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Kuchenka mikrofalowa, wolnostojąca, z grillem i czujnikiem wilgotności:

Moc wyjściowa (grill) 1 100 W

Moc wyjściowa (mikrofale) 800 W

Pojemność kuchenki 23L

Rodzaj sterowania - elektroniczne + pokrętło, Drzwiczki szklane z rączką z przodu

Funkcje: rozmrażanie, gotowanie sensoryczne, zdrowe gotowanie (17), Mój talerz (2), sensor wilgotności, talerz Crusty (opiekanie na chrupko)

Czyszczenie parowe - budowana nasadka czyszczenia parą umieszczoną wewnątrz mikrofalówki.

Ceramiczne wnętrze kuchenki mikrofalowej zapewniające gładką powierzchnię, łatwą w czyszczeniu, która nie odbarwi się wraz z upływem czasu na skutek kontaktu z olejami lub osadami z tłuszczu.

inteligentny czujnik wilgoci określający wewnętrzną wilgotność powietrza,

tryb ECO zmniejszający zużycie energii,

Akcesoria: Metalowy ruszt, Talerz Crusty, Naczynie do gotowania na parze, Przyrząd do czyszczenia parowego.

Kuchenka mikrofalowa powinna być fabrycznie nowa, objęta gwarancją 24 miesiące.

Miejsce dostarczenia sprzętu: Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach k. Zatwarnicy, gmina Lutowiska.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zgodnego z opisem urządzenia wraz z akcesoriami niezbędnymi do pracy w pełnym zakresie na wskazany adres.

2. Kryteria oceny ofert: cena

3. Informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów: cena 100%

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

4. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Termin realizacji zamówienia : do 27.12.2019 r.

6. Termin składania ofert : do 19.12.2019 r. do godz. 15.00

7. Okres gwarancji : 24 miesiące od daty dostawy towaru.

8. Sposób przygotowania i miejsce dostarczenia oferty:

W odpowiedzi na Zapytanie cenowe prosimy o zaproponowanie modelu wraz opisem technicznym i wizualizacją, ceny netto i brutto.

Forma pisemna na adres:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne. Z dopiskiem „Oferta na dostawę kuchenki mikrofalowej”.

Lub drogą elektroniczną na adres: gholly@bdpn.pl

Osoby do kontaktu: Grażyna Holly, tel. 13 461 1091

9. Warunki zmiany umowy: Określone we wzorze umowy w par. 6.

10.Postanowienia ogólne dotyczące postępowania.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niespełniających i/lub odbiegających od opisu przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.

2. Oferty niezgodne z opisem zostaną odrzucone bez rozpatrzenia. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż akceptuje on warunki przedmiotowego postępowania oraz warunki dostawy w przypadku wyboru jego oferty i zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z przedmiotowym zapytaniem oraz złożoną ofertą.

3. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie i ich zgodności ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy informacje wskazane przez oferenta okażą się nieprawdziwe, Zamawiający wykluczy go z postępowania na każdym etapie, w tym również po zawarciu Umowy.

4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności w zakresie wyjaśnień dotyczących kwestii specyfikacji technicznej i/lub sposobu kalkulacji ceny –w sytuacji powzięcia podejrzeń, iż wskazana przez Wykonawcę cena może być rażąco zaniżona.

7. W przypadku nie udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ogóle lub udzielenia nie wystarczających wyjaśnień do przeprowadzenia oceny oferty lub nie udowodnienia przez Wykonawcę, iż cena nie jest rażąco zaniżona Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty danego Wykonawcy.

8. Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają Wykonawcę.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy wartość oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.

10. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania.

11. Oferty złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami

1/Grażyna Holly – gholly@bdpn.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Wzór umowy

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

4. Wzór oferty

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer