PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odbiornika gps o wysokiej dokładności pomiaru II
04.11.2019.

 

5os_RP.png


Ustrzyki Górne, dnia 04-11-2019.

Zn. spr. OP.262.28.2019

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie realizacji zadania na:

Dostawa odbiornika gps o wysokiej dokładności pomiaru II.

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

„Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w ekosystemach nieleśnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 2019-2023”

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0015/18 -00

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2017r poz. 1579
z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w trybie rozeznania rynku.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbiornika gps (gnss) o wysokiej dokładności pomiaru wraz z oprogramowaniem pomiarowym oraz dodatkowymi akcesoriami.

Urządzenie wykorzystywane będzie do odnajdywania w terenie działek roboczych dla wykonywanych zabiegów ochronnych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz przeprowadzenia ich dokładnego wyznaczenia i odbioru prac na nich wykonanych.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3. Pozostałe informacje:

a) Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawuje: koordynator projektu Ewelina Amarowicz.

b) Dostawca zamówienia jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji technicznej dostarczonego sprzętu.

c) całkowite koszty dostawy przedmiotu zamówienia leżą po stronie przyszłego Dostawcy.

II. Podział na części – Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

III. Miejsce i termin dostawy zamówienia:

Oferowane urządzenia wraz z osprzętem należy dostarczyć do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego, pod adres Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska . Termin zrealizowania dostawy: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

1. posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania (jako potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna oświadczenie złożone na formularzu oferty),

3. złożą prawidłowo wypełnioną zgodną z przedmiotem zamówienia ofertę.

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi. Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 13-11-2019. do godziny 1000,

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych lub przesłać pocztą na adres: adres: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.

Kopertę należy opisać: OFERTA „Dostawa GPS”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13-11-2019. o godzinie 1015.

VII. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych oferentów o złożenie ofert dodatkowych.

VIII. Ważność oferty.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

X. Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i oferenci przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną eamarowicz@bdpn.pl

Osobą wskazaną do kontaktu jest Ewelina Amarowicz.

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer