PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zaproszenie do składania ofert na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego
24.10.2019.
Ustrzyki Górne, dnia 23.10.2019 r.   DA.261.2.1.2019


Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w:
Ustrzyki Górne 19,
38-713 Lutowiska 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZADANIE: 

Kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku istniejącego schroniska BdPN na Połoninie Wetlińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanego w ramach projektu pn. „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” numer projektu RPPK.04.05.00-18- 0001/18

Postepowanie prowadzone jest na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

1. Nazwa zadania: 
Kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku istniejącego schroniska BdPN na Połoninie Wetlińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanego w ramach projektu pn. „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” numer projektu RPPK.04.05.00-18- 0001/18.  

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad zadaniem 
„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku istniejącego schroniska BdPN na Połoninie Wetlińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanego w ramach projektu pn. „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” numer projektu RPPK.04.05.00-18- 0001/18.
3. Zakres usług: 
Zakres usług obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku istniejącego schroniska BdPN na Połoninie Wetlińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w latach 2019-2021:
dla I etapu robót 30. 11.2019 r.: 
1. Przygotowanie drewna konstrukcyjnego i składowanie w odpowiednim do przechowywania miejscu wskazanym przez oferenta w ofercie (magazynie wykonawcy). Elementy powinny obejmować materiały przeznaczone do:
a. Konstrukcji drewnianej ścian parteru.
b. Konstrukcji drewnianej stropu parteru.

dla II etapu do dnia 30.11.2020 r. :
1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe
2. Roboty ziemne - piwnica
3. Kondygnacja piwnicy - (fundamenty, ściany i strop piwnic)
4. Roboty ziemne przyziemia
5. Fundamenty przyziemia
6. Roboty zewnętrzne - odwodnienie
7. Konstrukcja drewniana parteru (roboty budowlane na miejscu budowy)
8. Poddasze 
9. Dach - konstrukcja więźby, pokrycie, obróbki, rynny i rury spustowe
10. Kominy i piece
11. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
12. Oczyszczalnia ścieków w obiekcie
13. Przyłącz wody
14. Kanalizacja deszczowa
15. Przyłącz kanalizacji sanitarnej

dla III etapu robót  do dnia 30.10.2021 r. :
1. Posadzki i podłogi 
2. Tynki, okładziny, malowanie
3. Taras z wiatą 
4. Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna
5.  Instalacja wodociągowa
6.  Instalacja kanalizacyjna
7. Instalacja c.o.
8. Kotłownia
9. Farma PV (fotowoltaiczna) i agregat prądotwórczy
10. Inne instalacje elektryczne
11. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych   

Dokumentacja techniczna budowy została zamieszczona  na stronie: www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2584&Itemid=68 

4. Obowiązki nadzoru inwestorskiego obejmują w szczególności: 
a) kontroli terminowości i rzeczowego wykonania robót zawartych w ramach przedsięwzięcia, kontroli zgodności jej realizacji z projektem, z obowiązującym prawem, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami umowy zawartej przez Zlecającego z Wykonawcą robót,
b) reprezentowanie Zlecającego na budowie w relacjach z wykonawcą robót budowlanych, organami zewnętrznymi służb architektoniczno-budowlanych, instytucjami kontrolnymi oraz z przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi za przedmiotową inwestycję , jak też innymi właściwymi w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego osobami, organami i podmiotami,
c) koordynowanie prac inspektorów branżowych,
d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie,
e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego robót budowlanych objętych zamówieniem na roboty budowlane, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad oraz protokołów odbioru częściowego i końcowego.
g) obecność na budowie w każdym tygodniu trwania robót co najmniej dwukrotnie i w różnych dniach tygodnia, jak też na każdorazowe żądanie Zleceniodawcy przekazane środkami komunikacji na odległość (telefon, faks, sms, email),
h) udział w naradach budowy i przewodniczenie im na żądanie Zamawiającego, w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym na każdorazowe żądanie Zlecającego przekazane środkami komunikacji na odległość (telefon, faks, sms, email),
i) niezwłoczne informowanie Zlecającego o postępach prac i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu zakończenia robót ponad określony w umowie z ich wykonawcą.
j) współpraca ze Zlecającym i autorami projektu w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zleceniodawcy celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów.
k) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, 
w tym potwierdzenie swojej obecności na budowie.
l) potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób 
i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem 
i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych,
m) sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba,
n) Nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż.
o) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych 
w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy.
p) żądanie usunięcia z placu budowy nie zgłoszonych podwykonawców przez Wykonawcę robót, osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji,
q) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, przy czym Zamawiający zapewnia transport na odcinku Przełęcz Wyżna – Połonina Wetlińska.
r) Potwierdzanie, na żądanie Zamawiającego,  zgodności z harmonogramem przekazywanych Zlecającemu przez Wykonawcę robót faktur, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania,
s) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz jej skompletowanie od wykonawcy robót i przekazanie Zlecającemu po zakończeniu realizacji robót
(w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie) obejmującej w szczególności (operat kolaudacyjny):
1) oryginał dziennika budowy;
2) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy;
3) dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń (certyfikaty dopuszczenia do użytkowania, atesty na materiały, urządzenia);
4) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań 
i sprawdzeń;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;
7) w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków zgłoszenia robót budowlanych, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków wchodzących 
w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem, oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez projektanta 
i inspektora nadzoru,
8) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,
9) inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego,
s) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i prawidłowości montażu sprzętów i urządzeń instalowanych w obiekcie, 
t) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony. 

5. Termin wykonania usługi: 
Wymagany termin zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego do dnia 31.12.2021 roku.

6. Wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi będzie płatne w 3 transzach przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, wystawionej przez Inspektora nie wcześniej niż na dzień wystawienia protokołu odbioru częściowego oraz odbioru końcowego. 
 
7. Kryteria oceny ofert: 100% cena 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwięcej punktów w kryterium postępowania. 

8. Istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
a) inspektor nadzoru koordynator w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w danej specjalności. 
b) inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - oraz innych, jeżeli wynika to z przedmiotu projektu budowlanego.
c) inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie inspektor koordynator kierował lub kieruje lub nadzorował lub nadzoruje co najmniej trzy nadzory wielobranżowe budowy obiektów o kubaturze co najmniej 1500 m3 każdy, w okresie ostatnich 5 lat
3. Wykonawca wykaże, że pozostali inspektorzy w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonywali  co najmniej trzy nadzory branżowe dotyczące wykonywania instalacji w obiektach o kubaturze co najmniej 1500 m3 każdy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”

Zamówienia nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają  dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu , Wykonawca składa następujące dokumenty: 
- Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru,
- Oświadczenie wykonawcy, że spełnia następujące warunki w postępowaniu (wg załącznika nr 3); posiada niezbędną wiedzę i doświadczeni oraz dysponuje potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia, znajduje się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- Wykaz osób, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia wraz z uprawnieniami budowlanymi oraz pisemną zgodą na udział tych osób w postępowaniu, 
- Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie, oraz kserokopię dokumentów  potwierdzających nadanie uprawnień budowlanych wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa, dla wszystkich osób, które będą brały udział w realizacji zadania. 
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie tego warunku  polega na zasobach, winien przedłożyć pisemną zgodę na dysponowanie tymi zasobami do wykonywania zamówienia. 
 
9. Informacja dotycząca wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
10. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferta powinna być dostarczona do dnia 05 listopada 2019 r. do godziny 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Zamawiającego. 
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta. 
 
11. Sposób przygotowania oferty: 
a. Zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy”- zał. nr 1 
b. Do oferty należy dołączyć wszystkie niezbędne oświadczenia oraz kopię dokumentów wymienionych w punkcie 8. 
c. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
d. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
e. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia(wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu zawarcia umowy).
f. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
g. Ofertę należy złożyć z dopiskiem: „Oferta na nadzór inwestorski-modernizacja schroniska na Połoninie Wetlińskiej- nie otwierać do dnia 06 listopada do godz. 12.00”.
h. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 
 
 12. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego- Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, w dniu 06 listopada o godz. 12.30. 
 
13. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
Kamil Kowalczyk e-mail: kkowalczyk@bdpn.pl, Małgorzata Żmijewska e-mail: mzmijewska@bdpn.pl 
 
14. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie 5 dni od powiadomienia o wyborze Wykonawcy jest on zobowiązany podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego- Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska. 
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty. 
 
15. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku postępowania: 
Strony mają prawo do zmian zawartej Umowy w następujących przypadkach:
a) przedłużenia terminu wykonania przedsięwzięcia o czas opóźnienia wykonawcy robót budowlanych będącego następstwem okoliczności od niego niezależnych, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie robót budowlanych,
b) zmiany terminu wykonania przedsięwzięcia z powodu wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mającego wpływ na zmianę terminu realizacji robót budowlanych.
c) Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
16.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, polegających na powtórzeniu usług.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia usługodawcy zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu usług w okresie 3 lat od udzielenia mu zamówienia podstawowego w przypadku gdy zostanie udzielone zamówienie polegające na powtórzeniu robót budowlanych w zakresie nadzorowanej  inwestycji  
 
17.      Załączniki do zapytania ofertowego: 
1) Wzór formularza ofertowego,
2) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie,
3) Wykaz wykonanych usług,
4) Wzór umowy,
5) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

Ogłoszenia zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń- Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.
2. Strona internetowa- BIP Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.
3. Strona internetowa- Baza konkurencyjności.

 
Załączniki
 
 
 
 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer