PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

zaproszenie do składania ofert na montaż tablic
30.09.2019.

 

5os_RP.png

Ustrzyki Górne, dnia 30-09-2019 r.

Zn. spr. DU.262.09.2019

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Zaproszenie do składania ofert na:

Montaż tablic informacyjnych o wykonanych zabiegach ochronnych

w ramach zadania na

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wykonanych zabiegach ochronnych

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

 „Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-01

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych –  Dz.U. z 2017r poz 1579 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego – rozeznania rynku .

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na montażu 200 szt. tablic informacyjnych o wykonanych zabiegach ochronnych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Parametry tablicy:

- jeden wzór (uzgodniony z zamawiającym)

- materiał Di-Bond biały 3 mm

- wymiar 300x400 mm

 

2. Lokalizacja: teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

3. Pozostałe informacje

Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy.

II. Podział na części zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

III. Termin wykonania zamówienia:

Całość zamówienia należy dostarczy w terminie do – 26.10.2020 r.

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)    posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

b)    posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania.  (Jako potwierdzenie spełniania ww.  warunków udziału w postępowaniu  zamawiający uzna  oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą)

oraz

d)    w terminie złożą prawidłowo wypełnioną, zgodną z przedmiotem zamówienia, kompletną  ofertę.

 

Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest Renata Sidor.

V. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć:

- pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (jeśli dotyczy).

2.  Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie nazw handlowych, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań.

 

3. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi.

 Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1. Termin składania ofert: 08-10-2019 do godziny 1400,

2.Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście - na adres Zamawiającego: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN, 38-713 Lutowiska 2  w terminie do dnia 08.10.2019 r. do godz. 1400. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do BdPN. Kopertę należy opisać: OFERTA „Montaż tablic”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.10.2019 r. o godzinie 1415.

3.Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie, nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. Ocena ofert

 

1.    W ramach postępowania do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane jedynie oferty, które:

- zostały złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

-  pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (jeśli dotyczy),

- spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, oferty nie spełniające tych wymagań nie będą rozpatrywane.

2.    Ocena merytoryczna

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie ww. kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:          

K =      Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto  *  100         

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. 

VIII. Postanowienia ogólne dotyczące postępowania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niespełniających i/lub odbiegających od opisu przedmiotu zamówienia  określonego w niniejszym zapytaniu. Oferty niezgodne z opisem zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

Złożenie oferty jest równoznaczne z  oświadczeniem oferenta, iż akceptuje on warunki przedmiotowego postępowania oraz warunki dostawy w przypadku wyboru jego oferty i zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z przedmiotowym zapytaniem oraz złożoną ofertą.

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie i ich zgodności ze stanem faktyczny. W przypadku gdy informacje wskazane przez oferenta okażą się nieprawdziwe, Zamawiający wykluczy go z postępowania na każdym etapie, w tym również po zawarciu Umowy.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności w zakresie wyjaśnień dotyczących kwestii specyfikacji technicznej i/lub sposobu kalkulacji ceny – w sytuacji powzięcia podejrzeń, iż wskazana przez Oferenta cena może być rażąco zaniżona.

W przypadku nie udzielenia przez Oferenta wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ogóle lub udzielenia nie wystarczających wyjaśnień do przeprowadzenia oceny oferty lub nie udowodnienia przez Oferenta, iż cena nie jest rażąco zaniżona, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty danego Wykonawcy.

Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy wartość oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania.

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www.bdpn.pl oraz przekaże zwrotnie drogą mailową.

X. Płatności

Zamawiający nie dopuszcza możliwości płatności zaliczkowej i częściowej. Płatność nastąpi po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawionej Faktury VAT z terminem płatności  30 dni, forma płatności – przelew. Faktura w treści musi zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz nr umowy.

 XI Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  rsidor@bdpn.pl

Osobą wskazaną do kontaktu jest: Renata Sidor 724 750 096.

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 Dokumentacja

 

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer