PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

III przetarg na sprzedaż drewna
18.09.2019.
Ustrzyki Górne, 17.09.2019 r.
 
zn. spr. DOP.4221.3.2019

 

OGŁOSZENIE
 
Bieszczadzki Park Narodowy
Ustrzyki Górne 19
38-713 Lutowiska
e-mail:
dyrekcja@bdpn.pl

 
III  przetarg na sprzedaż drewna w 2019 roku na warunkach:

·         Forma płatności: przedpłata na konto Parku
·         Odbiór drewna: loco-skład
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wg poniższego zestawienia:

 

Gat. / grupa gat.

Sortyment / Grupa handlowa

Lokalizacja

Dost. Masa

Termin odbioru drewna

Przewidywany rozkład na klasy jakości i grubości [m3]

Św

W0 / W_standard

Obw. ochr. Górny San

161,00

m3

Pozyskane odbiór do dnia 30.09.2019 r.

 

1

2

3

A

 

 

 

B

 

 

 

C

5,00

10,00

3,00

D

42,00

90,00

11,00

Św

W0 / W_standard

Obw. ochr. Osada

25,00

m3

W trakcie pozysk - odbiór do dnia 11.10.2019 r.

 

1

2

3

A

 

 

 

B

 

 

 

C

 

 

 

D

 

16,00

9,00

Św

S2AP

Obw. ochr. Osada

140,00

m3

Odbiór do dnia 30.09.2019 r.

 

Md

S2AP

Obw. ochr. Osada

22,75

m3

Odbiór do dnia 30.09.2019 r.

 

 

Oferty powinny zawierać:
                    pełną nazwę Oferenta, jego dokładny adres, NIP, REGON;
                    określenie wielkości zakupu drewna przy odpowiednim sortymencie/grupie handlowej;
                    oferowaną cenę jednostkową netto;
                    czytelny podpis.
Oferenci swoją ofertę składają na piśmie z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 23.09.2019 roku do godz. 1300. Oferta składana jest w zamkniętej kopercie, opisanej słowami „Sprzedaż drewna w BdPN – 23 września 2019 roku.” BdPN dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem lub faksem).  Wysyłkę drogą elektroniczną oferty należy telefonicznie potwierdzić w sekretariacie BdPN – tel. 13 461 0610. Oferta przesłana drogą elektroniczną jest umieszczana przez pracownika sekretariatu w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Sprzedaż drewna w BdPN – 23 września 2019 roku” oraz datą i godziną wpływu.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy BdPN (Bieszczadzki Park Narodowy 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001), lub gotówką w kasie Parku.
Wadium wpłacone przelewem musi się znaleźć na rachunku BdPN do dnia 23 września 2019 roku do godziny 1300.
Wadium wpłacone przez Oferenta, który:
                    wygra przetarg będzie wliczone w poczet przedpłat, należności lub na pisemny wniosek Oferenta zatrzymane na poczet następnego przetargu;
                    nie wygra przetargu - będzie zwrócone po rozpatrzeniu ofert, lub na pisemny wniosek Oferenta zatrzymane na poczet następnego przetargu.
Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją drewna przeznaczonego do sprzedaży (załącznik nr 1), tabelę cen wyjściowych (załącznik nr 2), wzór umowy (załącznik nr 3) i regulamin przetargu (załącznik nr 4) można otrzymać w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Górne 19. Są one również dostępne na stronie internetowej www.bdpn.pl w zakładce Przetargi. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 13 461 0650 lub 724 750 059 – Dział Ochrony Przyrody – Ewelina Amarowicz. Informacje na temat sortymentu przedstawionego do sprzedaży: Leśniczy Wojomir Wojciechowski, tel. 724 750 056 (Górny San) i Leśniczy Waldemar Pietrasz tel. 724 750 058 (Osada).
Rejestracja uczestników przystępujących do przetargu oraz przyjmowanie wpłat wadium odbywać się będzie w siedzibie BdPN w Ustrzykach Górnych do dnia 23 września 2019 roku, do godziny 1300.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 23 września 2019 roku, o godzinie 1330.
Przystąpienie do przetargu oznacza zaakceptowanie zasad określonych w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż drewna zn. spr. DOP.4221.3.2018 oraz we wszystkich jego załącznikach. Po zakończeniu wszystkich części przetargu Oferenci, którzy wygrali przetarg bez zbędnej zwłoki przystępują do spisania z BdPN umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu.
BdPN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przetargu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej BdPN oraz podana przed rozpoczęciem przetargu.

 
Załączniki:
                    Załącznik nr 1 – formularz oferty
                    Załącznik nr 2 – tabela cen wyjściowych
                    Załącznik nr 3 – wzór umowy
                    Załącznik nr 4 – regulamin przetargu
 

 

 

Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego


 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer