PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zaproszenie do składania ofert na dostawę odbiornika gps o wysokiej dokładności pomiaru

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odbiornika gps o wysokiej dokładności pomiaru
22.08.2019.

Ustrzyki Górne, dnia 22-08-2019.

Zn. spr. OP.262.25.2019

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie realizacji zadania na:

Dostawa odbiornika gps o wysokiej dokładności pomiaru.

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

„Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w ekosystemach nieleśnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 2019-2023”

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0015/18-00

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2017r poz. 1579
z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbiornika gps (gnss) o wysokiej dokładności pomiaru wraz z oprogramowaniem pomiarowym oraz dodatkowymi akcesoriami.

Urządzenie wykorzystywane będzie do odnajdywania w terenie działek roboczych dla wykonywanych zabiegów ochronnych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz przeprowadzenia ich dokładnego wyznaczenia i odbioru prac na nich wykonanych.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3. Pozostałe informacje:

a) Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawuje: koordynator projektu Michał Amarowicz.

b) Dostawca zamówienia jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej dostarczonego sprzętu.

c) całkowite koszty dostawy przedmiotu zamówienia leżą po stronie przyszłego Dostawcy.

II. Podział na części – Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

III. Miejsce i termin dostawy zamówienia:

Oferowane urządzenia wraz z osprzętem należy dostarczyć do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego, pod adres Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska . Termin zrealizowania dostawy: 12 września 2019 r.

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

1. posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania (jako potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna oświadczenie złożone na formularzu oferty),

3. złożą prawidłowo wypełnioną zgodną z przedmiotem zamówienia ofertę.

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi. Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 02-09-2019. do godziny 1000,

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych lub przesłać pocztą na adres: adres: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.

Kopertę należy opisać: OFERTA „Dostawa GPS”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03-09-2019. o godzinie 1015.

VII. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych oferentów o złożenie ofert dodatkowych.

VIII. Ważność oferty.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

X. Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i oferenci przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną m.amarowicz@bdpn.pl

Osobą wskazaną do kontaktu jest Michał Amarowicz.

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości
Infrastruktura i Środowisko
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
logo-ms.png n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2020 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer