PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na dostawę komputera do TSEE w Suchych Rzekach

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera do TSEE w Suchych Rzekach
19.08.2019.

Zn. spr. 262.DEE.19.2019

Ustrzyki Górne 19.08.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, tel/fax 13 4610650 , e-mail dyrekcja@bdpn.pl, zaprasza do składania ofert na:

Dostawę komputera wraz z oprogramowaniem do sali edukacyjnej Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach realizowaną w ramach projektu pn. „Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach służącej realizacji programu edukacji ekologicznej” - działanie 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0043/16-00).

1. Opis przedmiotu zamówienia

Komputer: Windows 10, procesor Intel i5-9600 lub i5-9600k, 16GB RAM, SSD 240-256GB (min. 500 MB/s odczyt i zapis), HDD 2TB, Nagrywarka DVD, czytnik kart SD i micro SD, Klawiatura, Myszka; Monitor: Dell U2412M; Oprogramowanie: Microsoft Office 2019 Professional, Corel Draw Graphics Suite Special Edition 2018 lub Corel Draw Graphics Suite Special Edition 2019; Adobe Creative Suite 6 Design Standard PL

Miejsce dostarczenia sprzętu: Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach k. Zatwarnicy, gmina Lutowiska.

Zamawiający dopuszcza możliwość ofert częściowych według następującego podziału:

Część 1 Komputer: Windows 10, procesor Intel i5-9600k, 16GB RAM, SSD 240-256GB (min. 500 MB/s odczyt i zapis), HDD 2TB, Nagrywarka DVD, czytnik kart SD i micro SD, Klawiatura, Myszka

Monitor: Dell U2412M

Oprogramowanie: Microsoft Office 2019 Professional, Corel Draw Graphics Suite Special Edition 2018

Część 2 Adobe Creative Suite 6 Design Standard PL

2. Kryteria oceny ofert: cena

3. Informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów: cena 100%

Ocena ofert będzie odbywała się osobno dla poszczególnych części zamówienia.

4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty.

Do oceny oferty w zakresie kryterium „cena” Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację części zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena(K). Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

5. Termin składania ofert : 30 sierpnia 2019 r. godz. 13.00

6. Termin realizacji zamówienia: 16 września 2019 r.

7. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostawy towaru.

8. Sposób przygotowania oferty oraz jej dostarczenie:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim na Formularzu Oferty z dopiskiem

„Zapytanie ofertowe na dostawę komputera z oprogramowaniem, do TSEE Suche Rzeki - nie otwierać przed 30 sierpnia 2019 r. godz. 13.00” .

Jako skuteczne złożenie oferty uważa się jej fizyczne dostarczenie pod wskazany adres.

9. Miejsce złożenia oferty : Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne.

10. Warunki zmiany umowy: Określone we wzorze umowy w par. 6.

11. Termin otwarcia ofert: 30.08.2019 r. godz. 13.15.

12.Postanowienia ogólne dotyczące postępowania.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niespełniających i/lub odbiegających od opisu przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.

3. Oferty niezgodne z opisem zostaną odrzucone bez rozpatrzenia. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż akceptuje on warunki przedmiotowego postępowania oraz warunki dostawy w przypadku wyboru jego oferty i zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z przedmiotowym zapytaniem oraz złożoną ofertą.

4. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie i ich zgodności ze stanem faktyczny. W przypadku gdy informacje wskazane przez oferenta okażą się nieprawdziwe, Zamawiający wykluczy go z postępowania na każdym etapie, w tym również po zawarciu Umowy.

5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności w zakresie wyjaśnień dotyczących kwestii specyfikacji technicznej i/lub sposobu kalkulacji ceny –w sytuacji powzięcia podejrzeń, iż wskazana przez Wykonawcę cena może być rażąco zaniżona.

8. W przypadku nie udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ogóle lub udzielenia nie wystarczających wyjaśnień do przeprowadzenia oceny oferty lub nie udowodnienia przez Wykonawcę, iż cena nie jest rażąco zaniżona Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty danego Wykonawcy.

Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają Wykonawcę.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy wartość oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.

11. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania.

12. Oferty złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami

1. Grażyna Holly – gholly@bdpn.pl

2. Adam Leń – ond@bdpn.pl

3. Maciej Leń – mlen@bdpn.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:

 
spacer
Nowości
Infrastruktura i Środowisko
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
logo-ms.png n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2020 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer