PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na utrzymanie drożności szlaków konnych

Zapytanie ofertowe na utrzymanie drożności szlaków konnych
25.06.2019.

Ustrzyki Górne, dnia 25-06-2019r.

Zn. spr. DOP.262.18.2019

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

„Utrzymanie drożności szlaków konnych poprzez usuwanie drzew niebezpiecznych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2019 roku”

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków funduszu leśnego.

I. Przedmiar prac

1.Przedmiot prac:

  • przecinka / ścinka: wiatrołomów, wywrotów, drzew niebezpiecznych (stojących, zawieszonych itp.), podrostu i podszytu oraz gałęzi znajdujących się na szlakach konnych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu - stanowiących zagrożenie i utrudniających poruszanie się nimi;
  • odciągniecie i złożenie gałęzi / drewna z przecinki i ścinki jeżeli wymaga od tego lokalizacja i charakter terenu (np. materiał zalegający bezpośrednio na szlaku itp.).

Zaleca się aby przed złożeniem ofert Oferenci zapoznali się z terenem prac.

Zakres prac wraz z podziałem na pakiety zawiera załącznik 1. Koszty wykonania zadania należy oszacować w terenie.

Drzewa podlegające zabiegowi (wycinka, przerzynka itp.) na szlakach konnych zostały oznaczone farbą bądź zaciosem. W wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, pojedyncze drzewa mogą zostać oznaczone w późniejszym terminie (jednak nie później niż na dzień przed rozpoczęciem prac). Szacunek dotyczący ilości drzew do usunięcia na danym szlaku można uzyskać także od leśniczych obwodów ochronnych.

2. Lokalizacja prac:

teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego; o.o.: Wołosate, Ustrzyki Górne, Caryńskie, Osada, Suche Rzeki;

3. Zlecenie wykonania prac

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy uzyskać pisemne „zlecenie na wykonanie prac” od leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie wykonania prac. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy bądź osoba zastępującą go w pracy. Termin wykonania prac będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Bez podpisania i odebrania „zlecenia wykonania prac” Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

4. Pozostałe informacje

  • Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac. Teren robót po ich zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany.
  • Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody w infrastrukturze szlaku turystycznego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do wykonania prac.
  • Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

II. Podział na części – podział na poszczególne pakiety zawiera załącznik nr 1;

Jeden oferent nie może złożyć oferty na więcej niż 2 pakiety

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2019 roku.

Szczegółowy termin wykonania prac zostanie określony przez leśniczych obwodów ochronnych z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych i terenowych.

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych w terminie do 01.07.2019 roku do godziny 1000. Ofertę w zamkniętej kopercie należy opisać: „Oferta na utrzymanie drożności szlaków konnych”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2019 roku o godzinie 1015.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

K1 - Cena ofertowa 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia w danym pakiecie. W kryterium cena (K1) kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K1 = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (K1) dla danego pakietu.

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu.

Złożenie oferty na więcej niż 2 pakiety skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie (o 30% i więcej niższe od kosztów szacowanych przez zamawiającego) i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wyliczonej stawki godzinowej, która nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego ( www.bdpn.pl).

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Paulina Kopacz (tel. 724-750-072)

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac.

2. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP w ramach wykonywanych prac oraz „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012r.”

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

4. Wykonawca wezwany do podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawiania zaświadczenia o ukończeniu kursu: drwal – operator pilarki (z zakresu ścinki i obalania drzew przy użyciu pilarek mechanicznych) osoby wykonującej prace piłą mechaniczną.

X. Pozostałe informacje

1. Wszelkie prace będą prowadzone w obecności pracowników BdPN - właściwie terytorialnych dla danego obwodu ochronnego leśniczych i podleśniczych.

2. Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i nie zlecającą prac innym podmiotom zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy. Niniejsze oświadczenie dotyczące ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu w ramach realizacji umowy należy dołączyć do faktury wystawionej za wykonane prace bądź umieścić na druku protokołu odbioru.

3. Wynagrodzenie za realizację prac w danym miesiącu nastąpi w terminie 30 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac. Odbiór prac następuje w przeciągu 5 dni od dnia poinformowania osoby wskazanej przez Zamawiającego (leśniczego właściwego obwodu ochronnego bądź osobę zastępującą go w pracy) o gotowości do odbioru prac.

4. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury miesięcznie (na koniec miesiąca) w zakresie realizacji określonego zadania (pakietu) za dany miesiąc; fakturę należy dostarczyć nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania prac.

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu prac, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Zatwierdził

Dyrektor

Pliki do pobrania:

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer