PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Drugie zapytanie ofertowe na usunięcie drzew

Drugie zapytanie ofertowe na usunięcie drzew
14.05.2019.

Ustrzyki Górne, dnia 14.05.2019r.

Zn. spr. DOP.262.14.2019

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

"Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz przeszkadzających użytkowaniu szlaków turystycznych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2019 roku - II"

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2017r poz 1579 z późn. zm.)

I. Przedmiar prac

1. Przedmiot prac:

- usunięcie drzew i gałęzi stanowiących zagrożenie dla osób poruszających się szlakiem turystycznym (stojących, leżących i zawieszonych);

- usunięcie - przecięcie drzew, krzewów i gałęzi (utrudniających / uniemożliwiających przejście szlakiem turystycznym oraz wzdłuż szlaku turystycznego);

- złożenie gałęzi / drewna, jeżeli wymaga od tego lokalizacja (drzewa bezpośrednio na szlaku, parkingu, itp.) i charakter terenu bądź odciągniecie ich poza szlak (5 -15 m);

- usunięcie wyznaczonych drzew stanowiących zagrożenie zlokalizowanych przy szlakach w obrębie parkingów, pól namiotowych, wiat i deszczochronów.

Zaleca się aby przed złożeniem ofert Oferenci zapoznali się z terenem prac. W wyższych partiach szlaków możliwe jest jeszcze zaleganie pokrywy śnieżnej.

Zakres wykonywania prac zawiera załącznik 1. Koszty wykonania zadania należy oszacować w terenie. Możliwość wizji terenowej z leśniczym odpowiedniego obwodu ochronnego. Drzewa podlegające zabiegowi (wycinka, przerzynka itp.) na szlakach turystycznych zostały oznaczone farbą. W wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, pojedyncze drzewa mogą zostać oznaczone w późniejszym terminie (jednak nie później niż na dzień przed rozpoczęciem prac). Szacunek dotyczący ilości drzew do usunięcia na danym szlaku można uzyskać także od leśniczych obwodów ochronnych (Wołosate – Wojciech Krawczyk, Tarnica – Michał Amarowicz).

Oferta obejmuje pozycje za przejścia kompleksowe – opisane powyżej, oraz/lub przejścia interwencyjne, które zlecane będą przez zamawiającego według zaistniałych potrzeb. Zakres prac interwencyjnych obejmuje szacunkowo jeden dzień roboczy (w większości przypadków będą to pojedyncze drzewa zagrażające bezpieczeństwu na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych). Wykonanie prac interwencyjnych musi nastąpić w przeciągu trzech dni od daty telefonicznego poinformowania Wykonawcy (kontakt na numer telefoniczny wskazany w ofercie) o konieczności wykonania prac w określonej lokalizacji. W razie braku kontaktu z Wykonawcą, Zamawiający zleci wykonanie prac zastępczych na koszt Wykonawcy.

2. Lokalizacja prac : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

3. Zlecenie wykonania prac

Przed przystąpieniem do wykonania prac kompleksowych należy każdorazowo uzyskać pisemne zlecenie na wykonanie prac od leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Zlecenie wykonania prac określi szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy. Termin wykonania prac, będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Bez podpisania i odebrania zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

4. Pozostałe informacje

- Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac. Teren robót po ich zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany.

- Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przed przystąpieniem do ścinki drzewa, należy zablokować możliwość przejścia szlakiem na czas wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody w infrastrukturze szlaku turystycznego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do wykonania prac.

- Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

II. Podział na części – podział prac na poszczególne pakiety zawiera załącznik nr 1;

III. Termin wykonania zamówienia

Całość zamówienia dla przejść kompleksowych należy zrealizować od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2019. Przejścia interwencyjne realizowane będą według potrzeb w terminie do 30.11.2019 r.

Szczegółowy termin wykonania prac zostanie określony przez leśniczych obwodów ochronnych z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych i terenowych.

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

Oferta obejmuje pozycje dla przejścia kompleksowego oraz/lub przejścia interwencyjnego, które zlecane będzie według zaistniałych potrzeb.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych w terminie do 20.05.2019 r. do godziny 1000. Ofertę w zamkniętej kopercie należy opisać: „Oferta na usuwanie drzew niebezpiecznych”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2019 r. o godzinie 1015.

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

  • Dla pakietu 1

K1 - Cena ofertowa przejść kompleksowych - 90 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia w danym pakiecie za przejścia kompleksowe. W kryterium cena (K1) kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K1 = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 90

I1 - Cena ofertowa przejść interwencyjnych - 10 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia w danym pakiecie za przejścia interwencyjne. W kryterium cena (I1) kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

I1 =Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 10

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów (K1 + I1) uzyskaną z kryterium cena przejść kompleksowych (K1) oraz cena przejść interwencyjnych ( I1) dla danego pakietu.

  • Dla pakietu 2:

I1 - Cena ofertowa przejść interwencyjnych - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia w danym pakiecie za przejścia interwencyjne. W kryterium cena (I1) kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

I1 = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie (o 30% i więcej niższe od kosztów szacowanych przez zamawiającego) i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wyliczonej stawki godzinowej, która nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego ( www.bdpn.pl).

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Paulina Kopacz (tel. 724-750-072)

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac.

2. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP w ramach wykonywanych prac oraz „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.”

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

4. Wykonawca wezwany do podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawiania zaświadczenia o ukończeniu kursu: drwal – operator pilarki (z zakresu ścinki i obalania drzew przy użyciu pilarek mechanicznych) osoby wykonującej prace piłą mechaniczną.

X. Pozostałe informacje

1. Wykonawcy świadczący usługi dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ilości przepracowanych godzin (na druku protokołu odbioru), potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy.

2. Wszelkie prace będą prowadzone w obecności pracowników BdPN - właściwie terytorialnych dla danego obwodu ochronnego leśniczych i podleśniczych.

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu prac, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Załączniki

 

Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego

dr Ryszard Prędki

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

Infrastruktura i Środowisko
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
logo-ms.png n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2020 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer