PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Archiwum wiadomości arrow Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pokoi, aneksu kuchennego i sali edukacyjnej

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pokoi, aneksu kuchennego i sali edukacyjnej
23.04.2019.

Zn. spr. DEE.262.10.2019 Ustrzyki Górne, 23.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, tel/fax 13 4610650, e-mail dyrekcja@bdpn.pl, zaprasza do składania ofert w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym udzielenie zamówienia na:

Dostawę mebli do pokoi, aneksu kuchennego i Sali edukacyjnej w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach na potrzeby projektu „Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach służącej realizacji programu edukacji ekologicznej” w ramach działanie 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020).

Kody CPV:

39100000-3 – Meble

39 700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

1. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, spełniający wszystkie wymagane atesty i dopuszczenie do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Termin realizacji zamówienia: 24 czerwca 2019 r.

3. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostawy towaru.

4. Termin płatności: 14 dni od daty realizacji zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru i wystawienia faktury.

5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: Cena

5.1. W ramach postępowania do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane jedynie oferty, które:

- zostały złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- posiadają wymagane załączniki

- spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, oferty nie spełniające tych wymagań nie będą rozpatrywane.

5.2. Ocena merytoryczna

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

6.Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Postanowienia ogólne dotyczące postępowania:

7.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niespełniających i/lub odbiegających od opisu przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Oferty niezgodne z opisem zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

7.2.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż akceptuje on warunki przedmiotowego postępowania oraz warunki dostawy w przypadku wyboru jego oferty i zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z przedmiotowym zapytaniem oraz złożoną ofertą.

7.3.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie i ich zgodności ze stanem faktyczny. W przypadku gdy informacje wskazane przez oferenta okażą się nieprawdziwe, Zamawiający wykluczy go z postępowania na każdym etapie, w tym również po zawarciu Umowy.

7.4.Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

7.5.W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7.6.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności w zakresie wyjaśnień dotyczących kwestii specyfikacji technicznej pojazdów i/lub sposobu kalkulacji ceny – w sytuacji powzięcia podejrzeń, iż wskazana przez Oferenta cena może być rażąco zaniżona.

7.7.W przypadku nie udzielenia przez Oferenta wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ogóle lub udzielenia nie wystarczających wyjaśnień do przeprowadzenia oceny oferty lub nie udowodnienia przez Oferenta, iż cena nie jest rażąco zaniżona, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty danego Wykonawcy.

7.8.Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają oferenta.
7.9.Zgodnie z zasadą transparentności (przejrzystości) oraz zasadą równego traktowania na etapie wyboru Wykonawcy, Zamawiający opublikuje niezbędne dane (imię, nazwisko, adres, ocena oferty) przedstawiane w formularzach ofertowych, na stronie bdpn.pl.

7.10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy wartość oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia i/lub anulowania niniejszego postępowania.

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim na Formularzu Oferty wraz z Załącznikiem nr 1 o Załącznikiem nr 2 do dnia 02. Maja 2019 r. do godz. 11.00, w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do TSEE Suche Rzeki” nie otwierać przed 02.05.2019 r. godz. 11.15”.

Jako skuteczne złożenie oferty uważa się jej fizyczne dostarczenie pod wskazany adres i w/w terminie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi. Cena wskazana przez Oferenta musi zawierać koszt dostawy fabrycznie nowego przedmiotu zamówienia pod adres: Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach wraz z montażem.

9. Miejsce złożenia oferty: Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne.

10.Termin otwarcia ofert: 02 maja 2019 r. godz. 11.15

11. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

12. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami

1/ Grażyna Holly – gholly@bdpn.pl

2/ Adam Leń – ond@bdpn.pl

Załączniki:

Dokumentacja

Pytania i odpowiedzi

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer