spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
10.04.2019.

Ustrzyki Górne, dnia 10-04-2019.

Zn. spr. OP.262.5.2019

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie realizacji zadania na:

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z określeniem kryteriów i warunków do spełnienia przez wykonawcę na potrzeby specyfikacji przetargowej dla zadań związanych z realizacją zabiegów ochronnych – koszeń ręcznych, odkrzaczania, likwidacji gatunków obcych i inwazyjnych oraz utrzymania upraw ex-situ gatunków zagrożonych - II

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

„Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w ekosystemach nieleśnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 2019-2023”

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0015/18 -00

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2017r poz 1579
z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie opracowania zawierającego: opisy przedmiotów zamówienia, mapy zabiegów dla poszczególnych części zamówienia, określenie wymogów technicznych, kadrowych i doświadczenia wykonawcy, opis zagrożeń na stanowisku pracy i innych koniecznych do sporządzenia wyczerpującego opisu zamówienia pozwalającego na wyłonienie wykonawcy w drodze postępowań konkursowych – przetargów nieograniczonych i innych. Autor opracowania ma za zadanie określić ramy czasowe wykonania poszczególnych zabiegów. Dodatkowo opracowanie winno zawierać aktualizację kosztorysów przedwykonawczych.

Dokumentacja powinna być dostosowana do

- przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986, z późn. zm.)

- Zarządzenia nr 60 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 02-12-2014 roku
w sprawie ustalania zasad i kontroli wydatków środków publicznych do 30 tys euro
z późniejszymi zmianami,

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2. Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dotyczyć będzie następujących zabiegów wykonywanych w latach 2019-2021:

· koszenia ręczne wysokogórskich ziołorośli pełnikowych,

· koszenia ręczne łąk reglowych z dzwonkiem piłkowanym,

· koszenia ręczne stanowisk arniki górskiej,

· usuwanie zakrzaczeń kopuł i okrajków torfowisk wysokich,

  • koszenie ręczne okrajków torfowisk,

· pielęgnacja upraw ex-situ w ogródku botanicznym w Suchych Rzekach,

· usuwanie gatunków obcych (niecierpek gruczołowaty) oraz inwazyjnych (barszcz Sosnowskiego).

Zabiegi zaplanowane zostały na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i swoim zasięgiem obejmują wszystkie 9 obwodów ochronnych na terenie Parku. W zależności od rodzaju, ich częstotliwość jest zmienna: od zabiegów corocznych, wykonywanych wielokrotnie w ciągu sezonu, po zabiegi wykonywane dwukrotnie w ciągu trwania projektu. Wszystkie dane techniczne dotyczące lokalizacji, częstotliwości i ogólnej charakterystyki prac wraz z częściowymi danymi mapowymi są do pobrania u koordynatora projektu. Opracowanie winno zawierać m.in.:

a. Szczegółowe lokalizacje zabiegu wraz z podkładami mapowymi z podziałem na poszczególne lata

b. Terminy realizacji zadań z uwzględnieniem faz rozwojowych chronionych gatunków
i siedlisk

c. Informacje na temat zakresu, częstotliwości i techniki wykonywania prac
z uwzględnieniem potrzeb z zakresie ochrony gatunków i siedlisk oraz warunków środowiskowych.

d. Wykaz zagrożeń związanych z wykonywana pracą – odrębnie dla każdego typu zabiegu oraz wymagania dotyczące środków ochrony osobistej.

e. Wymagania techniczne i kadrowe względem potencjalnych usługodawców

f. Proponowane kryteria wyboru wykonawcy wraz z przypisana im wagą%

g. Aktualizację kosztorysów przedwykonawczych.

W trakcie wykonywania przedmiotowego opracowania Wykonawca zobowiązany jest do minimum dwukrotnej konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego tj. koordynatorem projektu i specjalistą ds. zamówień publicznych w celu omówienia jego treści. Zamówienie uważa się za zrealizowanie jeżeli jego przedmiot zostanie dostarczony w wymaganym terminie, formie i treści zatwierdzonej uprzednio na konsultacjach.

3. Pozostałe informacje:

a) Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawuje: koordynator projektu Michał Amarowicz.

b) Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do aktualizacji i poprawy sporządzonych opisów jeżeli zajdzie taka konieczność stwierdzona przez Zamawiającego. Zobowiązanie to jest aktualne do czasu zakończenia procedur mających na celu wyłonienie usługodawców na prace scharakteryzowane w opracowaniu (podpisanie umów z usługodawcami).

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiotowe opracowanie w formie elektronicznej na cyfrowym nośniku danych (w tym mapy w formacie shp oraz gotowej do wydruku kompozycji w formacie pdf) oraz w wersji papierowej – 2 egzemplarze.

II. Podział na części – Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

III. Termin wykonania zamówienia:

Całość zamówienia należy dostarczyć w terminie do 24.04.2019r.

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają wykształcenie przyrodnicze oraz wiedzę dotyczącą znaczenia zaplanowanych zabiegów i ich wpływu na ochronę gatunków i siedlisk.

2. posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym umiejętności jasnego i zwięzłego formułowania opisów, wytycznych
i kryteriów

3 posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy nad zamówieniami publicznymi, w szczególności w zakresie przygotowywania opisów przedmiotu zamówienia

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania (jako potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu oferty),

5. złożą prawidłowo wypełnioną zgodną z przedmiotem zamówienia ofertę.

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi. Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 17-04-2019. do godziny 1100,

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych lub przesłać pocztą na adres: adres: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.

Kopertę należy opisać: OFERTA „OPIS DO SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17-04-2019. o godzinie 1115.

VII. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

VIII. Ważność oferty.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

X. Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną m.amarowicz@bdpn.pl

Osobą wskazaną do kontaktu jest Michał Amarowicz.

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer