spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu
12.03.2019.

Zn. spr. DOP.262.3.2019

Zaproszenie do składania ofert w zakresie realizacji zadania na:

„Wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2019 r.”

1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Postępowania nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych - art. 4d. pkt. 1 ust. 6

Szczegółowy tryb postępowania opisano w załączniku: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Przedmiot zamówienia.

Wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym w następującym zakresie:

- przygotowanie powierzchni do odnowień – łącznie 4 ha;

- odnowienia sztuczne – łącznie 4 ha;

- poprawki i uzupełnienia, dolesienia - łącznie 0,14 ha;

- pielęgnacja odnowień - motyczenie – łącznie 35,72 ha;

- pielęgnacja odnowień - koszenie - łącznie 35,33 ha;

- czyszczenia wczesne – łącznie 6,6 ha;

- zabezpieczenie upraw przed zwierzętami poprzez naprawę zabezpieczeń z siatki - łącznie 1,4 km;

- zabezpieczenie upraw przed zwierzętami poprzez wymianę słupków- 150 szt.;

- usuwanie zbędnych zabezpieczeń z siatki - łącznie 7,93 km;

- zabezpieczenie upraw repelentem - łącznie 34,75 ha;

- obsługę pułapek feromonowych - łącznie 80 szt.;

- obsługę pułapek klasycznych - łącznie 20 szt.;

- porządkowanie ternu wzdłuż dróg – 1 ha;

- pozostałe prace godzinowe z zakresu hodowli i ochrony lasu.

Część 1 - Usługi z zakresu hodowli i ochrony lasu w obwodach ochronnych Górny San i Tarnawa

Część 2 - Usługi z zakresu hodowli i ochrony lasu w obwodzie ochronnym Osada

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

Zakres rzeczowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną część zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2019 r., przy czym szczegółowe terminy i kolejność wykonywania prac wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ określane zostaną w zleceniach prac do wykonania, sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą prawidłowo wypełnioną ofertę oraz spełniają warunki określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

6. Wymagania dotyczące wadium.

a. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 złotych – dla części 1; 1 000,00 zł- dla części 2.

b. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i należy je wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001

c. Wadium musi być wniesione do dnia składania ofert to jest do 20.03.2019 do godz. 10.30

d. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, do dnia 20.03.2019 r. do godz. 10:30.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2019 r., o godz. 10:40 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. a.

8. Kryteria wyboru i oceny ofert.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
  Cena ofertowa - 100 %
 2. Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100.

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danej części zamówienia.
 2. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
 3. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdej części zamówienia.
 4. Oferty przekraczające szacunkową wartość zamówienia, także w zakresie poszczególnych pozycji z kosztorysu ofertowego, mogą podlegać odrzuceniu.
 5. W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.
 6. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bdpn.pl
 7. Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę dla danej części zamówienia, zostanie zawarta umowa.

9. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dyrekcja@bdpn.pl). Nie dopuszcza się konsultacji telefonicznych.

10. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

11. Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź zmiany jego treści na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer