PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Przetarg na dzierżawę nieruchomości budynkowej Skarbu Państwa
30.11.2018.

Ustrzyki Górne, dnia 30 listopada 2018 r.

zn. spr. DA.221.44.2018

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości budynkowej Skarbu Państwa,
stanowiącej własność Bieszczadzkiego Parku Narodowego

1. ORGANIZATOR PRZETARGU

Bieszczadzki Park Narodowy
z siedzibą w Ustrzykach Górnych

Ustrzyki Górne 19
38-713 Lutowiska
REGON: 180792174, NIP: 6891232725
tel./fax 13 461 06 50
e-mail: dyrekcja@bdpn.pl
adres strony internetowej: www.bdpn.pl

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1614) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z 2012 r., poz.868)

Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, własności Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

2. FORMA PRZETARGU

Publiczny przetarg pisemny nieograniczony.

3. PRZEDMIOT PRZETARGU Z OZNACZENIEM NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa obiektu turystycznego „Noclegi Tarnawa Niżna- baza nad Roztoką” położonego w Tarnawie Niżnej na dz. nr ewid. 2/2; KW KS2E/00025883/8 wraz z częścią gruntu o łącznej powierzchni 3969 m2.

Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia zawiera Wykaz podstawowego wyposażenia, które zostanie przekazane Dzierżawcy do użytkowania.

4. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Obiekt posiada przeznaczony do świadczenia usług noclegowych (40 miejsc) składa się z trzech budynków:

a) Budynek nr 1 o powierzchni użytkowej 245,93 m2. W budynku znajduje się 8 pokoi noclegowych wraz z łazienkami. Dopuszcza się wykorzystanie części budynku o pow. 81 m2 na potrzeby sklepiku.

b) Budynek nr 2 o łącznej pow. użytkowej budynku 259,21 m2, z wydzielonymi pomieszczeniami kotłowni (pow. 73,11 m2). W budynku wydzielona jest część restauracyjna wraz z zapleczem oraz 5 pokoi noclegowych wraz z łazienkami.

c) Budynek nr 3 z 10 pokojami noclegowymi wraz z łazienkami o łącznej pow. użytkowej 214,23 m2.

Budynki parterowe, o konstrukcji drewniano- stalowej, ściany zewnętrzne obite deską elewacyjną; ogrzewane
z kotłowni c.o. na paliwo stałe. Przed obiektem miejsca do parkowania samochodów.

5. OKRES DZIERŻAWY

Umowa dzierżawy zawarta na okres 5 lat od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 30 marca 2023 roku.

6. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego.

Wysokość minimalna rocznej opłaty netto z tytułu dzierżawy wynosi: 17 500,00 zł.

Dzierżawca dodatkowo oprócz opłaty z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany uiszczać opłaty towarzyszące związane z prowadzeniem działalności usługowej oraz wszelkie podatki i daniny publiczne.

7. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

Opłata roczna z tytułu dzierżawy wnoszona będzie w ratach miesięcznych, zgodnie z ofertą.
Czynsz dzierżawny będzie płatny „z góry” do 10 dnia każdego miesiąca.

8. ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT

Dzierżawca zobowiązany jest do zapłacenia Wydzierżawiającemu czynszu dzierżawy w kwocie zadeklarowanej przez siebie w ofercie złożonej w przetargu na dzierżawę. Kwota czynszu dzierżawnego za każdy kolejny rok dzierżawy zostanie powiększona o średnioroczny wskaźnik inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS za rok poprzedni.

9. WADIUM

a. Wysokość wadium wynosi: 2 000,00 zł.

b. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia złożenia oferty. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

c. Forma płatności wadium:

 • płatne przelewem na rachunek bankowy nr:
  Bieszczadzki Park Narodowy 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001. W tytule należy wpisać „wpłata wadium - przetarg na dzierżawę TARNAWY”. Terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku;
 • w kasie organizatora przetargu.

d. Wadium będzie zwracane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

 • odstąpienia od przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

e. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

a. Oferty należy składać w sekretariacie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Ustrzykach Górnych 19,
38-713 Lutowiska, do dnia 7 grudnia 2018 roku do godziny 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę Tarnawy”- nie otwierać przed dniem 11 grudnia 2018 roku, godz.1000”.

b. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 1000 w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OFERT

Pisemna oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia i powinna zawierać :

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 • numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oferowaną wysokość netto [zł] rocznej opłaty z tytułu dzierżawy, i sposób jej zapłaty- wysokość rat miesięcznych;
 • do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium,

Brak któregokolwiek z wymaganych w/w elementów oferty skutkuje niezakwalifikowaniem jej do dalszego postępowania przetargowego.

12. KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty oceniane będą w oparciu o kryterium ceny ofertowej netto (K1) oraz kryterium kwalifikacji i doświadczenia (K2). Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, dla której wartość punktów K = K1 + K2 będzie największa. Punktacja dla poszczególnych składowych przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

K1 - Cena ofertowa – do 80 pkt

K1 = (Co : Cm) x 80

Co – cena ofertowa

Cm – cena najwyższa

K2 – kryterium kwalifikacji i doświadczenia – 20 pkt

Punkty dla kryterium K2 przyznawane są następująco:

 • udokumentowanie kwalifikacji / doświadczenia w świadczeniu usług turystyczno-noclegowych: 20 pkt
 • nieudokumentowanie kwalifikacji / doświadczenia w świadczeniu usług turystyczno- noclegowych 0 pkt

Za udokumentowanie kwalifikacji / doświadczenia w świadczeniu usług turystyczno-noclegowych uznaje się:

 • potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług turystyczno-noclegowych:
  wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • referencje poświadczające świadczenie pracy w ostatnich 3 latach w zakresie usług turystyczno-noclegowych.

13. INNE POSTANOWIENIA

 • Dyrektor BdPN zastrzega sobie przed rozpoczęciem przetargu prawo do odstąpienia
  od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
 • Niepodpisanie protokołu z postępowania przetargowego przez uczestnika przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
  o wyniku przetargu, oznaczać będzie jego rezygnację z udziału w postępowaniu.
 • Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, dyrektor parku narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Załączniki:

Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego
dr Ryszard Prędki

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer