PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zapytanie ofertowe na prace remontowo-modernizacyjne na polu namiotowym w Bereżkach
14.11.2018.

Ustrzyki Górne, dnia 14.11.2018

Zn. spr. DOP.262.29.2018

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

„Prace remontowo-modernizacyjne na polu namiotowym w Bereżkach”

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

Postępowanie wg. Zarządzenia nr 60 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 02.12.2014 r. w spawie ustalenia i kontroli wydatkowania środków publicznych do 30000 EURO

ZADANIE DOFINANSOWANE BĘDZIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO

I. Przedmiar prac

1.Przedmiot prac: Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-modernizacyjne polegające na:

1. Wykonaniu schowka na drewno ogniskowe

2. Podłączenie do wewnętrznej instalacji zasilania remontowanych stanowisk dla kamperów

3. Uporządkowanie zadrzewienia

2. Lokalizacja prac : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego; o.o. Caryńskie, miejscowość Bereżki

II. Podział na części – zamówienie składa się z 3 części - pakietów; podział na poszczególne pakiety wraz z opisem prac zawiera załącznik nr 1;

III. Termin wykonania zamówienia: :

- 03.12.2018 r;

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert : 19-11-2018 do godziny 10.00

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych lub przesłać pocztą na adres: Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska. Kopertę należy opisać: „Oferta – prace remontowo – modernizacyjne na polu namiotowym w Bereżkach”; na kopercie należy umieścić dane i adres oferenta;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-11.2018 o godzinie 1015. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do oferenta.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację danego pakietu. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danego pakietu.

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Michał Amarowicz (tel. 724-750-063)

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac: mini koparka, betoniarka lub przedłożyć oświadczenie o zakontraktowaniu usługi z podmiotem zewnętrznym dysponującym wymaganym sprzętem.

2. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP w ramach wykonywanych prac.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

4. Prace prowadzone na powierzchniach roboczych należy prowadzić w sposób umożliwiający ruch turystyczny oraz korzystanie z pozostałych miejsc postojowych. Obowiązkowe jest oznaczenie i zabezpieczenia prowadzonych wykopów pod planowane instalacje oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych o prowadzonych pracach. Dla korzystających ze szlaku turystycznego przechodzącego przez teren prac należy wyznaczyć bezpieczne przejście.

5. Do realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest minimum 2 osoby, które należy wykazać w formularzu oferty.

6. Prace związane z podłączeniem do zasilania musi wykonywać osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje.

X. Pozostałe informacje

1. Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i nie zlecającą prac innym podmiotom zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy. Niniejsze oświadczenie dotyczące ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu w ramach realizacji umowy należy dołączyć do faktury wystawionej za wykonane prace bądź umieścić na druku protokołu odbioru.

2. Wynagrodzenie za realizację prac w danym miesiącu nastąpi w terminie 14 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac. Odbiór prac następuje w przeciągu 2 dni od dnia poinformowania osoby wskazanej przez Zamawiającego (leśniczego właściwego obwodu ochronnego bądź osobę zastępującą go w pracy) o gotowości do odbioru prac.

4. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawuje pracownik Działu pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych. W razie wątpliwości dotyczących prawidłowości przeprowadzonych prac Zamawiający skorzysta z usługi inspektora nadzoru.

5. Do dnia podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy.

6. Odbiór prac następować będzie wg jednostek obmiaru: zadanie/ szt

7. Zamawiający dopuszcza zmiany w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli skutkują one polepszeniem jakości wykonanej pracy. Proponowane zmiany w wykonaniu przedmiotu zamówienia należy skonsultować z Zamawiającym i uzyskać jego pisemną akceptację. 

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź zmiany jego treści na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer