spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zaproszenie do składania ofert na remont placu składowego

Zaproszenie do składania ofert na remont placu składowego
08.10.2018.

Ustrzyki Górne dn. 08 października 2018

Zn. spr. DOP.262.27.2018

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do składania ofert na:

„Remont placu składowego na potrzeby prowadzonej gospodarki leśnej na dz. ewid. nr 337 w obrębie ewidencyjnym Sianki”.

ZADANIE BĘDZIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO

I. Przedmiar prac:

1. Przedmiot prac:

Zadanie polega na wykonaniu remontu istniejącej składnicy drewna przez wykonanie prac polegających na wyrównaniu, wyprofilowaniu i utwardzeniu składu oraz wykonaniu wszelkich niezbędnych robót towarzyszących. Szczegółowy sposób wykonania poszczególnych czynności przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Lokalizacja prac:

Remontowana składnica zlokalizowana jest w Bieszczadzkim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Górny San w oddz. 78 d/i, tj. na działce ewid. Nr 337 w obrębie ewidencyjnym Sianki.

3. Pozostałe informacje:

· Wykonawca jest zobowiązany dbać o porządek podczas wykonywania prac, a po ich zakończeniu teren musi zostać całkowicie posprzątany i uprzątnięty z wszelkich odpadów.

· Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć teren prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i regulacjami prawnymi.

· Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie ewentualne szkody w infrastrukturze oraz przywrócić teren do stanu zastanego.

II. Termin wykonania:

Całość prac należy zakończyć do dnia 23 listopada 2018 r. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć prace bezzwłocznie po podpisaniu umowy.

III. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu , będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w języku polskim. Oferta powinna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta należy złożyć w sekretariacie Bieszczadzki Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych (adres: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska) do dnia 12-10-2018 do godziny 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-10-2018 o godzinie 9.15.

V. Ocena ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny ofertowej brutto (100%).

Dla oceny poszczególnych. Kolejno ocenianych ofert przyznane zostaną punkty wg poniższego wzoru: K=(najniższa cena brutto)/cena oferty ocenianej brutto)*100.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto (K).

Pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże oferentom telefonicznie na na adres e-mail wskazany w ofercie.

VII Kontakt:

Osobą wskazaną do kontaktu ws. zamówienia jest Michał Amarowicz
(nr tel.: 724750063).

VIII. Minimalne wymagania :

  • Wykonawca musi dysponować sprzętem pozwalającym na realizację umowy

· Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie bhp, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz przestrzeganie przez jego pracowników przepisów i zasad bhp na stanowisku pracy.

IX. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 97 746,57 zł brutto

Załączniki:

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer