spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa wraz z transportem i zagęszczeniem

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa wraz z transportem i zagęszczeniem
13.09.2018.

Ustrzyki Górne, dnia 11.09.2018r.

Zn. spr. DOP.262.26.2018

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę kruszywa wraz z transportem i zagęszczeniem

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

I. Przedmiar

1.Przedmiot dostawy:

miejsce dostawy / sortyment:

kliniec
sortowany

pochodzenie kamieniołom Rabe/Huczwice

jm

tłuczeń sortowany
pochodzenie: kamieniołom Skorodne

jm

Parking Ustrzyki Górne

parking przy wyjściu na szlak turystyczny na Połoninę Caryńską

119

tona

277

tona

Parking - pole namiotowe

Bereżki

45

tona

105

tona

Parking Wołosate

180

tona

420

tona

Łącznie

344

tona

802

tona

Dostawa obejmuje zakup kruszywa wraz z transportem i zagęszczeniem kruszywa; Rozgarniecie kamienia odbędzie się z użyciem sprzętu i operatora BdPN.

Kruszywo z poszczególnych lokalizacji ma zostać rozgarnięte w następujący sposób:

Podbudowa – tłuczeń sortowany

Warstwa wierzchnia – kliniec.

Zadanie obejmuje zagęszczenie kruszywa sprzętem mechanicznym - walcem, każdej z poszczególnych dwóch warstw (podbudowy i warstwy wierzchniej). Zagęszczenie uznane zostanie za zakończone, jeżeli ułożenie następnej warstwy kamienia powodować będzie rozpadanie się kamieni z warstwy dolnej a nie ich wzajemnie klinowanie.

Uwagi: działanie w lokalizacjach Ustrzyki Górne i Bereżki nie obejmują modernizacji parkingu a jedyne prace remontowe. Miejsce rozładunku i zagęszczenia należy na bieżąco konsultować z pracownikiem służby Parku

2. Miejsca dostawy : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego; o. o Ustrzyki Górne (miejscowość Ustrzyki Górne), o. o. Caryńskie (pole namiotowe w miejscowości Bereżki), o.o. Wołosate (w miejscowości Wołosate)

3. Wykonanie prac

Miejsce rozładunku w obrębie danego parkingu wskazuje leśniczy danego obwodu ochronnego.

 
4. Pozostałe informacje

· Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac.

· Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody w infrastrukturze oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do wykonania;

· Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

II. Termin wykonania zamówienia

Parking Ustrzyki Górne, Parking pole namiotowe Bereżki – od dnia podpisania umowy do dnia 26 października 2018 r.

Parking Wołosate – od momentu uzyskania pozwolenia na budowę (przewidywany termin 10 października 2018 r.) do 30-11-2018 r.

III. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

IV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 21.09.2018 do godziny 1200,

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych; adres: Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres dyrekcja@bdpn.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-09-2018 o godzinie 1215.

V. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże oferentom telefonicznie bądź na adres email wskazany w ofercie.

VII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Michał Amarowicz (tel. 724-750-063);

VIII. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania dostawy.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź zmiany zakresu prac, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer