spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Drugie zaproszenie do złożenia oferty na wycinkę drzew, cięcia pielęgnacyjne i techniczne

Drugie zaproszenie do złożenia oferty na wycinkę drzew, cięcia pielęgnacyjne i techniczne
12.09.2018.

Ustrzyki Górne, dnia 12.09.2018

Zn. spr. DOP.262.25.2018

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Wycinkę drzew, cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i zadrzewień zlokalizowanych przy obiektach historycznych oraz przy obiektach kultury materialnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym - II

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

Postępowanie wg. Zarządzenia nr 60 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 02.12.2014 r. w spawie ustalenia i kontroli wydatkowania środków publicznych do 30000 EURO

ZADANIE DOFINANSOWANE BĘDZIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO

I. Przedmiar prac

1.Przedmiot prac: wycięcie oraz pielęgnacja pojedynczych drzew i zadrzewień zlokalizowanych w obwodzie ochronnym Górny San przy ścieżce przyrodniczo-historyczne j „W dolinie górnego Sanu” (kompleks Beniowa – krzyż przydrożny, cerkwisko i obszar dawnego cmentarza, kompleks Sianki – przy ruinach dworu i kaplicy Stroińskich ). Zestawienie i opis prac zawiera załącznik 1 .

2. Lokalizacja prac : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego; o.o. Górny San,

3. Zlecenie wykonania prac:

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy uzyskać zlecenie na wykonanie prac od leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie wykonania prac. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy. Termin wykonania prac, będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Wykonawca zlecenie odbiera w kancelarii właściwego terytorialnie Leśniczego obwodu ochronnego, w terminie do drugiego dnia roboczego w danym miesiącu kalendarzowym oraz w miarę potrzeb w terminie do dwóch dni roboczych od daty jego wypisania i otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Po tym terminie Leśniczy niepodpisane zlecenie przekazuje do Kierownika Działu Ochrony Przyrody w Dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych, gdzie będzie możliwe jego podpisanie i odbiór ze strony Wykonawcy. Bez podpisania i odebrania zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

II. Podział na części – zamówienie składa się z 1 części; prace wykonywane będą kompleksowo;

III. Termin wykonania zamówienia: 20.10.2018;

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert:21.09.2018 do godziny 1000

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych lub przesłać pocztą na adres: Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska. Kopertę należy opisać: „Oferta – cięcia pielęgnacyjne”; na kopercie należy umieścić dane i adres oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2018 o godzinie 1015 Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do oferenta.

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację danego zadania. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto/ Cena oferty ocenianej brutto × 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K)

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl

VIII. Kontakt

Szczegółowych informacji dotyczących ilości i sposobu cięć udziela leśniczy o.o. Górny San – Wojomir Wojciechowski (724-750-056).

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac.

2. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP
w ramach wykonywanych prac.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

4. Prace prowadzone na powierzchniach roboczych należy prowadzić w sposób umożliwiający ruch turystyczny w obrębie szlaków turystycznych.

5. Osoby prowadzące prace muszą posiadać uprawnienia arborysty i doświadczenie w zakresie pracy w koronie drzew oraz usuwania drzew niebezpiecznych i trudnych metodą ścinki sekcyjnej z wykorzystaniem technik linowych.

X. Pozostałe informacje

1. Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i nie zlecającą prac innym podmiotom zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy. Niniejsze oświadczenie dotyczące ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu w ramach realizacji umowy należy dołączyć do faktury wystawionej za wykonane prace bądź umieścić na druku protokołu odbioru.

2. Wynagrodzenie za realizację prac w danym miesiącu nastąpi w terminie 30 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac. Odbiór prac następuje w przeciągu 5 dni od dnia poinformowania osoby wskazanej przez Zamawiającego (leśniczego właściwego obwodu ochronnego bądź osobę zastępującą go w pracy) o gotowości do odbioru prac.

3. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury miesięcznie (na koniec miesiąca) w zakresie realizacji zadania za dany miesiąc; fakturę należy dostarczyć nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania prac.

4. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

5. Od Wykonawcy wymaga się posiadania polisy OC w zakresie wykonywanych prac na kwotę co najmniej 50 000 zł.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na mieniu Zamawiającego oraz za uszkodzenia i zniszczenia obiektów kulturowych. Wykonawca zobowiązany jest do poczynienia wszelkich napraw na własny koszt.

7. Okazanie terenu następuje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z leśniczym obwodu ochronnego Górny San (Wojomir Wojciechowski, tel: 724-750-056).

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź zmiany jego zakresu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer