spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na udrożnienie szlaków konnych

Zapytanie ofertowe na udrożnienie szlaków konnych
11.07.2018.

Ustrzyki Górne, dnia 10-07-2018r.

Zn. spr. DOP.262.17.2018

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Udrożnienie szlaków konnych poprzez usuwanie wiatrołomów, zakrzaczeń i drzew niebezpiecznych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2018 roku

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

Zadanie dofinansowane będzie ze środków funduszu leśnego.

I. Przedmiar prac

1.Przedmiot prac:

  • przecinka / ścinka: wiatrołomów, wywrotów, drzew niebezpiecznych (stojących, zawieszonych itp), krzewów, podrostu oraz gałęzi znajdujących się na szlakach konnych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu - stanowiących zagrożenie i utrudniających poruszanie się nimi;
  • odciągniecie i złożenie gałęzi / drewna z przecinki i ścinki jeżeli wymaga od tego lokalizacja i charakter terenu (np. materiał zalegający bezpośrednio na szlaku itp.)

Zaleca się aby przed złożeniem ofert Oferenci zapoznali się z terenem prac.

Zakres i szacowany czas wykonywania prac wraz z podziałem na pakiety zawiera załącznik 1. Informacja na temat szacunkowego czasu wykonania zadania jest informacją pomocniczą. Koszty wykonania zadania należy oszacować w terenie.

2. Lokalizacja prac:

teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego; o.o.: Wołosate, Ustrzyki Górne, Caryńskie, Osada;

3. Zlecenie wykonania prac

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy uzyskać „zlecenie na wykonanie prac” od leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie wykonania prac. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy bądź osoba zastępującą go w pracy. Termin wykonania prac będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Bez podpisania i odebrania „zlecenia wykonania prac” Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

4. Pozostałe informacje
  • Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac. Teren robót po ich zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany.
  • Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody w infrastrukturze szlaku turystycznego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do wykonania prac.
  • Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

II. Podział na części – podział na poszczególne pakiety zawiera załącznik nr 1;

Jeden oferent nie może złożyć oferty na więcej niż 2 pakiety

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14.08.2018.

Szczegółowy termin wykonania prac zostanie określony przez leśniczych obwodów ochronnych z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych i terenowych .

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych w terminie do 17.07.2018 do godziny 1000. Ofertę w zamkniętej kopercie należy opisać: „Oferta na udrożnienie szlaków konnych”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018 o godzinie 1015.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

K1 - Cena ofertowa 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia w danym pakiecie. W kryterium cena (K1) kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K1 = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (K1) dla danego pakietu.

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu.

Złożenie oferty na więcej niż 2 pakiety skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego ( www.bdpn.pl).

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Magdalena Suwała-Szydłowska (tel. 724-750-025)

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac.

2. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP w ramach wykonywanych prac oraz „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012r.”

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

4. Wykonawca wezwany do podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawiania zaświadczenia o ukończeniu kursu: drwal – operator pilarki (z zakresu ścinki i obalania drzew przy użyciu pilarek mechanicznych) osoby wykonującej prace piłą mechaniczną.

X. Pozostałe informacje

1. Wszelkie prace będą prowadzone w obecności pracowników BdPN - właściwie terytorialnych dla danego obwodu ochronnego leśniczych i podleśniczych.

2. Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i nie zlecającą prac innym podmiotom zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy. Niniejsze oświadczenie dotyczące ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu w ramach realizacji umowy należy dołączyć do faktury wystawionej za wykonane prace bądź umieścić na druku protokołu odbioru.

3. Wynagrodzenie za realizację prac w danym miesiącu nastąpi w terminie 30 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac. Odbiór prac następuje w przeciągu 5 dni od dnia poinformowania osoby wskazanej przez Zamawiającego (leśniczego właściwego obwodu ochronnego bądź osobę zastępującą go w pracy) o gotowości do odbioru prac.

4. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury miesięcznie (na koniec miesiąca) w zakresie realizacji określonego zadania (pakietu) za dany miesiąc; fakturę należy dostarczyć nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania prac.

5. Okazanie terenu następuje po wcześniejszym zgłoszeniu chętnych (zgłoszenie minimum z jednodniowym wyprzedzeniem w Dziale Ochrony Przyrody)

Terminy okazania terenu:

  • o.o. Wołosate/ o.o. Osada: 13.07.2018
  • o.o. Ustrzyki Górne / o.o. Caryńskie: 16.07.2018

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu prac, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Zatwierdził

10-07-2018 r.

Dyrektor Ryszard Prędki

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer