spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zaproszenie do składania ofert na zakup i montaż słupów informacyjnych oraz tyczek kierunkowych

Zaproszenie do składania ofert na zakup i montaż słupów informacyjnych oraz tyczek kierunkowych
03.07.2018.

Ustrzyki Górne, dnia 03-07-2018 r.

Zn. spr. DOP.262.13.2017

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup i montaż słupów informacyjnych oraz tyczek kierunkowych
w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2018 roku

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

ZADANIE SFINANSOWANE BĘDZIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO

I. Przedmiar prac

1.Przedmiot prac:

Wykonanie drewnianych słupów oraz tyczek informacyjnych: wg opisu z załącznika

2. Lokalizacja prac : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego;

3. Zlecenie wykonania prac

Wykonanie prac w terenie należy każdorazowo uzgodnić z administracją Bieszczadzkiego Parku Narodowego, która wskazuje miejsce postawienia słupa/tyczki w terenie. Bez uzgodnienia dróg transportowych jakie wskazuje leśniczy obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

4. Pozostałe informacje

· Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac. Teren robót po ich zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany.

· Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· Podczas montażu w terenie drewnianych słupów i tyczek informacyjnych Wykonawca nie może utrudniać przejścia szlakiem turystycznym

· Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody w infrastrukturze szlaku turystycznego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do wykonania

· Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

II. Podział na części – podział na poszczególne pakiety zawiera załącznik nr 1;

III. Termin wykonania zamówienia

Całość zamówienia należy zrealizować do dnia 14.09.2018.

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 09-07-2018 do godziny 1000,

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych lub przesłać pocztą na adres: Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.

Kopertę należy opisać: OFERTA SŁUPY/TYCZKI

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09-07-2018 r. o godzinie 1030.

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danego pakietu.

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Ewelina Amarowicz 724750059

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace w tym użytych materiałów.

X. Pozostałe informacje

Wykonawcy świadczący usługi dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin w kolejnych miesiącach realizacji prac.

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu prac, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Zatwierdził:

Dyrektor dr Ryszard Prędki

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer