spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na utrzymanie drożności ścieżek wraz z koszeniem obiektów kulturowych

Zapytanie ofertowe na utrzymanie drożności ścieżek wraz z koszeniem obiektów kulturowych
16.05.2018.

Ustrzyki Górne, dnia 16.05.2018 r.

Zn. spr. DOP.262.10.2018

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Utrzymanie drożności ścieżek przyrodniczych i spacerowych wraz z koszeniem obiektów kulturowych

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

Prace planowane są do dofinansowania ze środków funduszu leśnego.

I. Przedmiar prac

1.Przedmiot prac:

Utrzymanie drożności ścieżek przyrodniczych i spacerowych przez ich koszenie oraz usuwanie odrastających drzew i krzewów wraz z koszeniem obiektów kulturowych – wg załącznika 1.

Koszenia roślinności przy użyciu kos i kosiarek ręcznych, kosiarek samojezdnych bądź zintegrowanych z pojazdem typu quad (tylko dla lokalizacji wielkopowierzchniowych lub liniowych, w których użycie wymienionego sprzętu nie spowoduje naruszenia warstwy gleby, zniszczenia roślinności nie podlegającej zabiegowi, uszkodzenia obiektów infrastruktury drewnianej i kulturowych). Na terenie koszonych cerkwisk, cmentarzy i w otoczeniu kapliczek – całość biomasy należy usunąć poza powierzchnię roboczą w miejsce wskazane przez leśniczego obwodu ochronnego. Podczas koszenia należy zwrócić szczególną uwagę na rośliny związane z historyczną zabudową wsi, wskazane przez Leśniczego. Rośliny te muszą pozostać nieskoszone. Podczas prac w pobliżu nagrobków, kapliczek, ogrodzeń i obiektów infrastruktury należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku pracy wykaszarką żyłkową wymaga się osłonięcie konstrukcji drewnianych lub koszenie kosą ręczną. Wysokość koszenia poniżej 10 cm. Przyjmuje się średnią szerokość koszenia ścieżek spacerowych i przyrodniczych – 2 metry, a w przypadku koszenia przy konstrukcjach drewnianych – dylowankach na ścieżkach i szlakach- po 0,5 metra z każdej strony. Leśniczy wyznacza rośliny, które nie podlegają zabiegowi koszenia – szczególnie w obrębie kładek na torfowiskach. Zabiegowi podlegają także obiekty infrastruktury drewnianej zlokalizowane przy ścieżkach – tablice informacyjne, tabliczki przystankowe.

Fragmenty ścieżek przyrodniczych i spacerowych przy których znajdują się zakrzaczenia podlegają także zabiegowi odkrzaczenia oraz przecięcia gałęzi - w lokalizacjach wskazanych przez leśniczego obwodu ochronnego. Wysokość cięcia – przy powierzchni ziemi (w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 10 cm od poziomu gruntu). Gałęzie pozostałe po odkrzaczeniu należy złożyć w miejscu wskazanym przez leśniczego. Po wykonanym cięciu / koszeniu nie mogą pozostawać zaostrzone części roślin. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu roślin w otoczeniu obiektów. Wykonywane prace nie mogą powodować uszkodzeń obiektów oraz zabrudzenia ich ściętą biomasą.

W przypadku pakietu 5 - ścieżka przyrodnicza Rozsypaniec – Krzemień (Wołosate – Przełęcz Bukowska) zadanie obejmuje: wykonania odkrzaczania – wycinanie podszytu i podrostu (całość roślinności drzewiastej i krzewiastej, młodych drzew) na szerokość 3 metrów po obu stronach ścieżki; przerzynkę ściętej roślinności na odcinki maksymalnie dwu metrowe; odciągnięcie ścinanej roślinności na odległość około 20 metrów. Wysokość cięcia – przy powierzchni ziemi (w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 10 cm od poziomu gruntu). W żadnym wypadku na powierzchni roboczej nie mogą pozostawać zaostrzone pozostałości roślin. Do wykonania tego zadania wymagane są co najmniej 2 osoby w tym jedna posiadająca uprawnienia pilarza. Prace należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych (piły spalinowe, kosiarki z tarczami tnącymi itp.). Dopuszcza się odkrzaczanie z użyciem specjalistycznego sprzętu mechanicznego, którego praca nie będzie powodowała uszkodzeń nawierzchni ścieżki. Biomasa powstała w wyniku ścinki i odkrzaczenia nie podlega mulczowaniu. Zamawiający dopuszcza zrębkowanie gałęzi pozostałych z odkrzaczenia, powstałą w wyniku zabiegu biomasę należy rozgarnąć według ustaleń leśniczego. Zamawiający nakłada obowiązek zapoznania się z terenem prac przed złożeniem oferty.

Prowadzenie prac nie może utrudniać przejścia i powodować zagrożenia osób poruszających się wyznaczonymi do zabiegu ścieżkami. Prace zaleca się wykonywać wcześnie rano lub popołudniami, w sposób nie utrudniający poruszania się po ścieżkach. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wobec osób trzecich i BdPN powstałe w wyniku prowadzonych prac. Jeżeli natężenie ruchu turystycznego bądź inne czynniki niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy będą utrudniały prowadzenie prac Zamawiający dopuszcza krótkookresowo zamknięcie ścieżki na której prowadzone będą prace.

Dla wszystkich lokalizacji zabieg wykonywany jest na tej samej powierzchni w ilości określonej w opisie dla poszczególnych lokalizacji. Powierzchnia podana w kolumnie "powierzchnia zabiegu" pomnożona przez ilość powtórzeń stanowi powierzchnię, na której Wykonawca wykona zabiegi dla realizacji zamówienia (kolumna "łączna powierzchnia zabiegów”). Wykonawca w kosztorysie ofertowym uwzględnia cenę jednostkową obejmującą zarówno koszenie jak i odkrzaczenie fragmentów ścieżek i ich otoczenia zgodnie z informacjami z Załącznika 1.

Przedstawiony zakres prac ma charakter szacunkowy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający może ograniczyć przedmiar prac lub zlecić ich dodatkowe wykonanie.

2. Lokalizacja prac: teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

3. Zlecenie wykonania prac

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy każdorazowo uzyskać zlecenie na wykonanie prac od leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie wykonania prac. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy. Termin wykonania prac, będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Wykonawca zlecenie odbiera
w kancelarii właściwego terytorialnie Leśniczego obwodu ochronnego, w terminie do drugiego dnia roboczego
w danym miesiącu kalendarzowym oraz w miarę potrzeb w terminie do dwóch dni roboczych od daty jego wypisania i otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Po tym terminie Leśniczy niepodpisane zlecenie przekazuje do Kierownika Działu Ochrony Przyrody w Dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych, gdzie będzie możliwe jego podpisanie
i odbiór ze strony Wykonawcy. Bez podpisania i odebrania zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

 
4. Pozostałe informacje

· Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac.

· Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

· Osoby prowadzące prace pilarką zobowiązane są do posiadania uprawnień (kurs – pilarz/ drwal – operator pilarki);

· Dla pakietu 5 – wymagane są co najmniej 2 osoby, które należy wskazać w formularzu oferty. Zaleca się wizję w terenie – szczegółowych informacji dotyczących przebiegu prac udziela leśniczy o.o. Tarnica – Michał Amarowicz (724-750-063)

II. Podział na części – zamówienie składa się z 6 części - pakietów; podział na poszczególne pakiety wraz z zakresem prac zawiera załącznik nr 1;

Dopuszcza się składanie oferty na dwa pakiety, przy czym w sytuacji łączenia pakietu nr 5 z pozostałymi wymaga się dysponowania dodatkowo jedną osoba na pakiet z zakresu 1-4 i 6;

III. Termin wykonania zamówienia: : maj – sierpień 2018 ma charakter ramowy (szczegółowy termin rozpoczęcia i zakończenia prac na poszczególnych działkach roboczych określi właściwy terytorialnie leśniczy w oparciu o rozwój roślin w otoczeniu obiektów).

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Podpisaną ofertę należy przesłać bądź dostarczyć osobiście do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w Ustrzykach Górnych w terminie do 21.05.2018 do godziny 1000. Ofertę w zamkniętej kopercie należy opisać: „Oferta – utrzymanie ścieżek”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2018 o godzinie 10 10.

Dopuszcza się składanie oferty na maksymalnie 2 pakiety

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację danego zadania / pakietu. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

Cena najniższa brutto

K = ....................................................... ………… x 100

Cena oferty ocenianej brutto

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danego pakietu.

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie oraz zawierające wycenę prac dla więcej niż 2 pakietów nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Ewelina Amarowicz (724-750-059)

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac: kosy, kosiarki, widły itp.

2. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP w ramach wykonywanych prac.

3. Wykonawca zobowiązany jest pracować przez okres umowy całym potencjałem kadrowym wymaganym przez Zamawiającego.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

X. Pozostałe informacje

1. Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i nie zlecającą prac innym podmiotom zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy. Niniejsze oświadczenie dotyczące ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu w ramach realizacji umowy należy dołączyć do faktury wystawionej za wykonane prace bądź umieścić na druku protokołu odbioru.

2. Wynagrodzenie za realizację prac w danym miesiącu nastąpi w terminie 30 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac. Odbiór prac następuje w przeciągu 5 dni od dnia poinformowania osoby wskazanej przez Zamawiającego (leśniczego właściwego obwodu ochronnego bądź osobę zastępującą go w pracy) o gotowości do odbioru prac.

3. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury miesięcznie (na koniec miesiąca) w zakresie realizacji określonego zadania (pakietu) za dany miesiąc; fakturę należy dostarczyć nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania prac.

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany treści na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Załączniki:

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer