spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zaproszenie do składania ofert na dostawę drona

Zaproszenie do składania ofert na dostawę drona
16.05.2018.
FE_IS.png

 

Ustrzyki Górne, dnia 16-05-2018r.

Zn. spr. DU.262.6.2018

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie realizacji zadania na:

Dostawa drona do monitorowania technicznego stanu szlaków

dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

 „Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych –  Dz.U. z 2017r poz 1579 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego na rozeznanie rynku.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Dron (czterowirnikowiec/quadrocopter)  do monitorowania stanu technicznego szlaków wraz z osprzętem oraz kosztem dostawy.

2. Lokalizacja : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowe

3. Pozostałe informacje

Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują: Tomasz Demko oraz Renata Sidor.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

II. Podział na części – Zamawiający  nie przewiduje możliwość  złożenia oferty częściowej. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

III. Termin wykonania zamówienia:

Całość zamówienia należy dostarczyć  w terminie do 05.06.2018r. pod adres Bieszczadzki Park Narodowy, Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej, Lutowiska 2, 78-713 Lutowiska.

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2. posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania.  (Jako potwierdzenie spełniania w/w  warunków udziału w postępowaniu  zamawiający uzna  oświadczenie wykonawcy złożone na formularzu oferty

oraz

4. złożą prawidłowo wypełnioną zgodną z przedmiotem zamówienia  ofertę.

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi. Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 23.05.2018r. do godziny 1400,

1.Ofertę można złożyć osobiście lub listownie na adres: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN, 38-713 Lutowiska 2 albo przesłać wiadomością e-mail na adres rsidor@bdpn.pl  w terminie do dnia 23.05.2018 r. do godz. 1400. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do BdPN.

Kopertę lub tytuł e-maila należy opisać: OFERTA „DOSTAWA DRONA” Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.05.2018r. o godzinie 1415.

2. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie, nie będą rozpatrywane.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. Ocena ofert

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  

K =      Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto  *  100         

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.            

VIII. Ważność oferty.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

X. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

2. W umowie określony zostanie termin wykonania dostawy.

XI Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną   

Osobą wskazaną do kontaktu jest  : Tomasz Demko 724 750 055, Renata Sidor 519 432 369.

Załączniki:

·         Załącznik 1 – Szczegółowy opis zamówienia

·         Załącznik 2 – Formularz oferty

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer