spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu
09.03.2018.

Zn.spr. DOP.262.2.2018

Zaproszenie do składania ofert w zakresie realizacji zadania na:

„Wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2018 r."

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Postępowania nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych - art. 4d. pkt. 1 ust. 6.

Szczegółowy tryb postępowania opisano w załączniku: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Zakres prac obejmuje:

- Przygotowanie powierzchni do odnowień - łącznie 3,5 ha

- Odnowienia sztuczne - łącznie 3,5 ha

- Poprawki i uzupełnienia, dolesienia - łącznie 0,33 ha

- Pielęgnacja odnowień- motyczenie – łącznie 31,22 ha

- Pielęgnacja odnowień - koszenie - łącznie 35,63 ha

- Czyszczenia wczesne – łącznie 8,0 ha

- Zabezpieczenie upraw przed zwierzętami poprzez naprawę zabezpieczeń z siatki - łącznie 1,5 km, oraz wymiana słupków - łącznie 150 szt.,

- Usuwanie zbędnych zabezpieczeń z siatki - łącznie 12,17 km

- Zabezpieczenia upraw repelentem - łącznie 29,25 ha

- Obsługa pułapek feromonowych - łącznie 80 szt

- Obsługa pułapek klasycznych - łącznie 20 szt.

Część 1 - Usługi z zakresu hodowli i ochrony lasu w obwodach ochronnych Górny San i Tarnawa

Część 2 - Usługi z zakresu hodowli i ochrony lasu w obwodzie ochronnym Osada

Część 3 - Usługi z zakresu ochrony lasu w obwodach ochronnych Osada, Suche Rzeki i Caryńskie

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

77231000-8

Zakres rzeczowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość części zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2018r., przy czym szczegółowe terminy i kolejność wykonywania prac wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ określane zostaną w zleceniach prac do wykonania, sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą prawidłowo wypełnioną ofertę oraz spełniają warunki określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

6. Wymagania dotyczące wadium

a. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 złotych – dla części 1; 500,00 zł- dla części 2, 500,00 zł dla części 3. Przy składaniu ofert na więcej niż jedną część należy złożyć wadium w wysokości sumy kwot wadium dla części na które złożona zostaje oferta.

b. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i należy je wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001

c. Wadium musi być wniesione do dnia składania ofert to jest do 16.03.2018 do godz. 10.30

d. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Miejsce i termin składania ofert

a. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, do dnia 16.03.2018., do godz. 10.30.

b. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.03.2018.r., o godz. 10.40 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt a.

8. Kryteria wyboru i oceny ofert

a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

b) Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto x 100

c) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danej części zamówienia.

d) Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

e) Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdej części zamówienia.

f) Oferty przekraczające szacunkową wartość zamówienia, także w zakresie poszczególnych pozycji z kosztorysu ofertowego, mogą podlegać odrzuceniu.

g) W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

h) Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bdpn.pl

9. Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę na daną część, zostanie zawarta umowa.

10. Oferta ważna jest 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną ( dyrekcja@bdpn.pl).

12. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub jego części bez podania przyczyny.

W związku z omyłką pisarską w formularzu oferty punkt 4 dla części 1 w kolumnie jednostek nastąpiła zmiana w dwóch wierszach

Dokumentacja
 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer