spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zaproszenie do składania ofert na specyfikację przetargową

Zaproszenie do składania ofert na specyfikację przetargową
12.02.2018.
FE_IS.png

 

Ustrzyki Górne, dnia 12-02-2018r.

Zn. spr. DU.262.1.2018

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

 

Zaproszenie do składania ofert
w zakresie realizacji zadania na:

Przygotowanie opisu do specyfikacji przetargowej dla wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w obrębie szlaków pieszych

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

 „Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych –  Dz.U. z 2017r poz 1579 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie szczegółowej dokumentacji do specyfikacji przetargowej dla 16 zadań realizowanych w obrębie szlaków pieszych. Przygotowane opracowanie powinno być dostosowane do:

- prawnych uwarunkowań udzielania zamówień publicznych wynikających z charakteru danego zadania oraz trybu udzielania zamówienia,

- obowiązującej Dyrektywy BdPN (Zarządzenie nr 39 z dnia 20.09.2017r.) w sprawie zasad ustalania i kontroli wydatków środków publicznych do 30 tys euro,

- wytycznych POIS oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

2. Lokalizacja : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowe

3. Pozostałe informacje:

· Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują: koordynator projektu.

· Wykonawca zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji na dostarczony opis. Gwarancja obowiązuje przez cały okres realizacji w terenie prac objętych w opisie do specyfikacji, tj. do końca 31.10.2020r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

II. Podział na części – Zamawiający  nie przewiduje możliwość  złożenia oferty częściowej. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

III. Termin wykonania zamówienia:

Całość zamówienia należy dostarczyć  w terminie do 15.03.2018r. pod adres wskazany na umowie.

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2.  posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania (jako potwierdzenie spełniania w/w  warunków udziału w postępowaniu  zamawiający uzna  oświadczenie wykonawcy złożone na formularzu oferty),

oraz

4.  złożą prawidłowo wypełnioną zgodną z przedmiotem zamówienia  ofertę.

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi. Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 19.02.2018r. do godziny 1000,

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach lub przesłać pocztą na adres: adres: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN, 38-713 Lutowiska 2

Kopertę należy opisać: OFERTA „OPIS DO SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.02.2018r. o godzinie 1015.

VII. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

                

K =      Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto  *  100

            

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. 

VIII. Ważność oferty.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

X. Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  oie@bdpn.pl

Osobą wskazaną do kontaktu jest Renata Sidor.

Załączniki:

·         Załącznik 1 – Szczegółowy opis zamówienia

·         Załącznik 2 – Formularz oferty

·         Załącznik 3 – Wzór umowy

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer