spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Szukaj
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Natura 2000
n2000.png
nfos.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!


Biuletyn Informacji Publicznej


 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zaproszenie do składania ofert na dostawę tyczek w celu oznakowania szlaków

Zaproszenie do składania ofert na dostawę tyczek w celu oznakowania szlaków
01.12.2017.

FE_IS.png

Ustrzyki Górne, dnia 01-12-2017r.

Zn. spr. DU.262.2.2017

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie realizacji zadania na:

Zakup tyczek w celu oznakowania szlaków udostępnianych w okresie zimowym

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2017r poz 1579 z późn. zm.)Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Pakiet 1. Tyczki z włókna szklanego o długości 2,5 m, w kolorze, szlifowane – 600 szt. z dostawą.

Wariant 1. szerokość - ⌀ 18 mm

Wariant 2. szerokość - ⌀ 20 mm

Wariant 3. szerokość - ⌀ 24 mm

Pakiet 2. Tabliczki numeracyjne, na podkładzie z dibondu – 600 szt. z dostawą.

Wariant 1. wielkość - 10 x 10 cm

Wariant 2. wielkość - 10 x 12 cm

3. Lokalizacja : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowe

4. Pozostałe informacje

  • Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują: koordynator projektu.
  • Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej 12 miesięcznej gwarancji na realizowaną dostawę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

II. Podział na części – Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej. Oferty częściowe będą rozpatrywane.

III. Termin wykonania zamówienia wraz z dostawą:

Całość zamówienia należy dostarczyć w terminie do 29.12.2017r. pod adres wskazany na umowie.

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

2. posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania. (Jako potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający uzna oświadczenie wykonawcy złożone na formularzu oferty.

oraz

4. złożą prawidłowo wypełnioną zgodną z przedmiotem zamówienia ofertę

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi. Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 08-12-2017 do godziny 1000,

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach lub przesłać pocztą na adres: adres: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN, 38-713 Lutowiska 2

Kopertę należy opisać: OFERTA „TYCZKI – OZNAKOWANIE ZIMOWE”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08-12-2017 r. o godzinie 1015.

VII. Ocena ofert

Wybór opcji zamówienia zostanie określony przez zamawiającego po zapoznaniu się z cenami ofertowymi dla poszczególnych wariantów. Zamawiający wybierze jeden z zaproponowanych wariantów po uwzględnieniu ceny i pozostałych parametrów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

VIII. Ważność oferty.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

X. Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oie@bdpn.pl

Osobą wskazaną do kontaktu jest Renata Sidor.

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości
baner_rajd.jpg
baner_ppn.jpg
facebook_logo.png
Image
monitoring.png
lawiny.jpg
sip.png
mapa.jpg
ppn.png
Infrastruktura i Środowisko
plsk-boczny.png
cin2000.jpg
logo-ms.png
Gościmy
Odwiedza nas 7 gości
banner_strona.jpg
Współpraca z serwisami:

www.bieszczady.plGmina Lutowiska

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer