spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zaproszenie do składania ofert na dostawę tyczek w celu oznakowania szlaków

Zaproszenie do składania ofert na dostawę tyczek w celu oznakowania szlaków
01.12.2017.

FE_IS.png

Ustrzyki Górne, dnia 01-12-2017r.

Zn. spr. DU.262.2.2017

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie realizacji zadania na:

Zakup tyczek w celu oznakowania szlaków udostępnianych w okresie zimowym

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2017r poz 1579 z późn. zm.)Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Pakiet 1. Tyczki z włókna szklanego o długości 2,5 m, w kolorze, szlifowane – 600 szt. z dostawą.

Wariant 1. szerokość - ⌀ 18 mm

Wariant 2. szerokość - ⌀ 20 mm

Wariant 3. szerokość - ⌀ 24 mm

Pakiet 2. Tabliczki numeracyjne, na podkładzie z dibondu – 600 szt. z dostawą.

Wariant 1. wielkość - 10 x 10 cm

Wariant 2. wielkość - 10 x 12 cm

3. Lokalizacja : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowe

4. Pozostałe informacje

  • Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują: koordynator projektu.
  • Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej 12 miesięcznej gwarancji na realizowaną dostawę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

II. Podział na części – Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej. Oferty częściowe będą rozpatrywane.

III. Termin wykonania zamówienia wraz z dostawą:

Całość zamówienia należy dostarczyć w terminie do 29.12.2017r. pod adres wskazany na umowie.

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

2. posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania. (Jako potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający uzna oświadczenie wykonawcy złożone na formularzu oferty.

oraz

4. złożą prawidłowo wypełnioną zgodną z przedmiotem zamówienia ofertę

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi. Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 08-12-2017 do godziny 1000,

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach lub przesłać pocztą na adres: adres: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN, 38-713 Lutowiska 2

Kopertę należy opisać: OFERTA „TYCZKI – OZNAKOWANIE ZIMOWE”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08-12-2017 r. o godzinie 1015.

VII. Ocena ofert

Wybór opcji zamówienia zostanie określony przez zamawiającego po zapoznaniu się z cenami ofertowymi dla poszczególnych wariantów. Zamawiający wybierze jeden z zaproponowanych wariantów po uwzględnieniu ceny i pozostałych parametrów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

VIII. Ważność oferty.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

X. Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oie@bdpn.pl

Osobą wskazaną do kontaktu jest Renata Sidor.

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Autor zdjęcia w banerze tytułowym: Damian Olawski

spacer