spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zaproszenie do składania ofert na trzyletni abonament na automatyczny przesył danych

Zaproszenie do składania ofert na trzyletni abonament na automatyczny przesył danych
27.11.2017.

FE_IS.png

Ustrzyki Górne, dnia 27-11-2017r.

Zn. spr. DU.262.1.2017

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie realizacji zadania na:

Zakup trzyletniego abonamentu na automatyczny przesył danych

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2017r poz 1579 z późn. zm.)Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup trzyletniego abonamentu GSM zapewniającego całodobowy automatyczny przesył danych na serwer z 12 istniejących punktów monitoringu ruchy pieszego oraz samochodowego (rejestratorów Eco Counter - Eco Combo GSM) w tym 7 rejestratorów ruchu pieszego oraz 5 rejestratorów ruchu samochodowego. Przesył danych na serwer powinien być zapisywany z interwałem godzinnym, odbywającym się raz na dobę. Zgromadzone dane powinny być udostępnione Zamawiającemu na platformie internetowej przeznaczonej do analizy danych.

2. Lokalizacja : teren Bieszczadzkiego Parku Narodowe

3. Pozostałe informacje

  • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonalności systemu przesyłu, gromadzenia i udostępniania danych na (min.) istniejącym poziomie.
  • Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać sprawność serwera oraz portalu internetowego w całym okresie trwania umowy.
  • Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują: koordynator projektu oraz pracownicy Parku wykonujący obowiązki służbowe w zakresie monitoringu ruchu.
  • Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej 36 miesięcznej gwarancji na realizowaną usługę w tym sprawność i funkcjonalność serwera oraz platformy internetowej obsługującej transfer i archiwizację danych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień :

64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych,

64212500-0 - Usługi pakietowego przesyłania danych droga radiową (GPRS)

II. Podział na części – zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej . Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

III. Termin wykonania zamówienia

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie 36 miesięcy od podpisania

IV. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

2. posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zadania. (Jako potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający uzna oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą)

oraz

4. złożą prawidłowo wypełnioną zgodną z przedmiotem zamówienia ofertę

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi. Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 06-12-2017 do godziny 1000,

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach lub przesłać pocztą na adres: adres: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN, 38-713 Lutowiska 2

Kopertę należy opisać: OFERTA „ABONAMENT”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06-12-2017 r. o godzinie 1015.

VII. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) .

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

VIII. Ważność oferty.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do podpisania umowy.

X. Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną ( oie@bdpn.pl)

Osobą wskazaną do kontaktu jest Renata Sidor.

Załączniki:

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź jego części oraz zmiany zakresu zamówienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Autor zdjęcia w banerze tytułowym: Damian Olawski

spacer