spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa
09.11.2017.

Ustrzyki Górne, dnia 09.11.2017r.

Zn. spr.  DOP.262.17.2017

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę kruszywa

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

I. Przedmiar

1.Przedmiot dostawy:

miejsce dostawy / sortyment:

kliniec sortowany
12-31,5 mm

jm

tłuczeń sortowany
 31,5 - 63 mm

jm

Pakiet 1

Rzeczyca / Ustrzyki Górne -parking przy wyjściu na szlak turystyczny na Wielką Rawkę

26

tona

39

tona

Pakiet 2

Szeroki Wierch / Ustrzyki Górne - parking przy wyjściu na szlak turystyczny na Szeroki Wierch

26

tona

39

tona

Pakiet 3

Przełęcz Wyżniańska  (parking przy Wyjściu na szlak turystyczny na Małą Rawkę)

102

tona

168

tona

Pakiet 4

Brzegi Górne - parking przy wyjściu na szlak w kierunku Połoniny Wetlińskiej i Połoniny Caryńskiej

80

tona

144

tona

Łącznie

234

tona

390

tona

UWAGA:

Dostawa obejmuje zakup kruszywa wraz z transportem;

2. Miejsca dostawy: teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego; o. o Ustrzyki Górne, , o. o. Caryńskie, o.o. Moczarne – teren parkingów przy wyjściu na szlaki turystyczne zgodnie z tabelą w pkt.1.
3. Wykonanie prac:

Miejsce rozładunku w obrębie danego parkingu wskazuje leśniczy danego obwodu ochronnego.

4. Pozostałe informacje

  • Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac.
  • Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody w infrastrukturze oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do wykonania;
  • Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.
II. Termin wykonania zamówienia

Całość zamówienia należy zrealizować do dnia 30.11.2017.

III. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

IV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 14.11.2017 do godziny 1400,

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych; adres: Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres dyrekcja@bdpn.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2017 o godzinie 1415.

V. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto * 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danego pakietu.

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże oferentom telefonicznie bądź na adres email wskazany w ofercie.

VII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Ewelina Amarowicz (tel. 724-750-059);

VIII. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania dostawy.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

Załączniki:

Załącznik 1 – Formularz oferty

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź zmiany zakresu prac, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer