PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Ogłoszenie o przetargu na koszenie łąk

Ogłoszenie o przetargu na koszenie łąk
06.06.2007.
Zn.spr. Zp 370-6/2007
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gospodarstwo Pomocnicze przy Bieszczadzkim Parku Narodowym
38-714 Ustrzyki Górne 19;
tel/fax 0-13 46 106 50 ;
adres str. internet.- www.bdpn.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na koszenie mechaniczne oraz ręczne łąk na terenie BdPN.
Kod zamówienia: 77112000-8.

Zakres zamówienia :
•    koszenie mechaniczne łąk wraz ze zbiorem i zwózką siana, łącznie 227,89 ha., polegające na – koszeniu, dwukrotnym przewracaniu (suszeniu) siana, grabieniu mechanicznym, zbiorze siana (z kostkowaniem lub balotowaniem), składowaniu siana w stodole, przejazdach maszyn i transporcie siana z załadunkiem
•    koszenie mechaniczne łąk, łącznie 9,50 ha, polegające na – koszeniu, jednokrotnym przewracaniu (suszeniu) siana, grabieniu , zbiorze na przyczepę, składowaniu siana w stogach lub kopicach w wyznaczonych przez leśniczego miejscach.
•    koszeniu ręcznym łąk z pozostawieniem siana na miejscu, łącznie 2,50 ha, polegające na – koszeniu, jednokrotnym przewracaniu (suszeniu) siana, grabieniu ręcznym, składowaniu siana w stogach lub kopicach w wyznaczonych przez leśniczego miejscach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
– od odbioru w sekretariacie dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych , lub dostępna na str. internetowej : www.bdpn.pl

Termin realizacji zamówienia:
Usługa powinna być zrealizowana w terminie od dn. 01.07.2007r. do dn. 15.08.2007r. włącznie.

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
2.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania
3. dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst art. 24.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Potwierdzenie spełniania w/w warunków wymaga pisemnego oświadczenia oferenta (wszystkich oferentów w przypadku – jednej, wspólnej oferty ) – Załącznik do formularza oferty.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie .
Zamawiający wymaga wówczas dołączenia do oferty pisemnego pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Informacja o ofertach częściowych:
Dopuszczalne jest składanie ofert cząstkowych tj. tylko na część zamówienia. W tym przypadku wymagane jest podanie w treści oferty lokalizacji proponowanej usługi, czyli konkretnego obwodu ochronnego.
Uwaga:
Formularz oferty jest załączony do specyfikacji.

Informacja o ofertach wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.06.2007r. i do godz. 1000 w siedzibie dyrekcji Parku w Ustrzykach Górnych, 38-714 Ustrzyki Górne, w sekretariacie Parku. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg: koszenie”. W sekretariacie Parku można pobrać odpowiednie formularze oferty.

Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryteriami stosowanymi przy wyborze ofert będą:
•    średnia cena nośników kosztów – 70% oceny
•    długość okresu płatności – 30% oceny

Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Termin otwarcia ofert:
Przetarg odbędzie się dnia 20.06.2007r. w siedzibie dyrekcji Parku w Ustrzykach Górnych o godz. 1010.

Dyrektor BdPN
Tomasz Winnicki
 
Załączniki:
 

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer