spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na transport lotniczy kruszywa

Zapytanie ofertowe na transport lotniczy kruszywa
04.09.2017.

Ustrzyki Górne, dnia 31.08.2017r.

Zn. spr. DOP.262.15.2017

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Transport lotniczy kruszywa

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

Postępowanie wg. Zarządzenia nr 60 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 02.12.2014 r. w spawie ustalenia i kontroli wydatkowania środków publicznych do 30000 EURO

ZADANIE DOFINANSOWANE BĘDZIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO

I. Przedmiar prac

1.Przedmiot prac:

Transport lotniczy 30 ton kruszywa w workach wielkogabarytowych typu big bag z miejscowości Wołosate do 38 punktów położonych na szlakach turystycznych w rejonie Tarnicy i Krzemienia wraz z dostawą 76 sztuk worków wielkogabarytowych do transportu kruszywa.

2. Lokalizacja prac: teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego; z miejscowości Wołosate położonej ok.727 m n.p.m. do punktów przy szlaku turystycznym Przełęcz pod Tarnicą – Tarnica, Przełęcz pod Tarnicą – Przełęcz Goprowców – Krzemień na wysokości od 1286 do 1340 m n.p.m.;

Planowane punkty rozładunku kamienia zawierają poniższe mapy poglądowe.

II. Termin wykonania zamówienia

Całość zamówienia należy zrealizować od 01.10.2017 do dnia 30.10.2017 r., w pierwszym możliwym terminie występowania sprzyjających warunków atmosferycznych, po wcześniejszym zatwierdzeniu terminu przez obydwie strony.

III. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów w tym zakup worków typu big bag i innymi opłatami związanymi z poprawną realizacja przedmiotu zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 12.09.2017 do godziny 1000,

Ofertę w zamkniętej kopercie /paczce należy złożyć w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych lub przesłać pocztą na adres: Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska.

Kopertę należy opisać: OFERTA TRANSPORT LOTNICZY dane i adres oferenta;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2017 o godzinie 1015. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną odesłane do oferenta.

V. Sporządzenie i ocena ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

W przypadku zagranicznego wykonawcy, usługę należy wycenić w walucie polskiej, stosując następujący kurs złotego do euro:

1 euro = 4,1749 zł

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który przedstawi ofertę zgodną z określonymi wymogami i uzyska największą ilość punktów według kryteriów oceny ofert.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Kryterium oceny - cena - 100% , będzie punktowane według następującego wzoru: K1= (Cn : Co) x 100

gdzie:

Cn – jest najniższą zaoferowaną ceną

Co – jest ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w danej ofercie

K1 – jest liczbą punktów uzyskanych w kryterium „cena”

Maksymalną liczbę punktów (100) w kryterium „cena” otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie wezwany do podpisania umowy.

VII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Ewelina Amarowicz (tel. 724-750-059)

VIII. Wymagania

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić do akceptacji wzór umowy na transport lotniczy. W przypadku zagranicznego wykonawcy dopuszcza się umowę dwujęzyczną, bądź umowę w języku angielskim, po warunkiem jednak, że nieodłączną jej częścią jest tłumaczenie na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Umowy muszą zawierać zapis że mają jednolite brzmienie, a dla interpretacji zapisów umowy rozstrzygające znaczenie ma forma w języku polskim.

2. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnymi do wykonania prac.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie i przeszkolenie w zakresie BHP.

4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskania wymaganych pozwoleń na przeprowadzenie lotów.

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie transportu lotniczego

X. Pozostałe informacje
  • Wykonawca zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo i porządek podczas wykonywania prac.
  • Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren pracy (Lądowisko)
  • Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający wyłączy z ruchu turystycznego odcinki szlaków nad którymi będą odbywać się loty transportowe.
  • Zamawiający udzieli wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania realizacji zamówienia.
  • Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu Ochrony Przyrody – Ewelina Amarowicz
  • Do dnia podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy.

Załączniki:

Załącznik 1 – Formularz oferty

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert bądź zmiany zakresu wykonania prac, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer