PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Oglszenie o wydzierżawieniu nieruchomości

Oglszenie o wydzierżawieniu nieruchomości
01.06.2007.

OGŁOSZENIE
 

Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych, 38-714 Ustrzyki Górne, tel. (013) 46-106-50, ogłasza zamiar wydzierżawienia niżej wymienionych nieruchomości:

 

1.1. „Bar pod Tarnicą” w Wołosatem. W skład obiektu wchodzą: obiekt o pow. użytk. 383 m2.

Nieruchomość zlokalizowana na części parceli, wchodzącej w skład działki nr 378, w miejscowości Wołosate, gm. Lutowiska;

·        wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy wynosi 22.000,00 zł. + VAT 22%

Przeznaczenie nieruchomości: prowadzenie usług gastronomicznych: przygotowanie posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), sprzedaż artykułów konsumpcyjnych, organizacja imprez okolicznościowych.

 

1.2. Sklep „Ostatni na szlaku” w Wołosatem o pow. użytkowej 40m2 z wyznaczonym placem.

Nieruchomość zlokalizowana na części parceli, wchodzącej w skład działki nr 378, w miejscowości Wołosate, gm. Lutowiska;

·        wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy wynosi 14.000,00 zł. + VAT 22%

Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych oraz pamiątek, bez prawa do świadczenia usług gastronomicznych.

 

1.3. Hotelik Turystyczny „ Pod Tarnicą” w Wołosatem o pow. użytkowej budynku 388m2 wraz z placem o pow. 100m2.

Nieruchomość zlokalizowana na części parceli, wchodzącej w skład działki nr.367, w miejscowości Wołosate, gm. Lutowiska ;

·        wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy wynosi 25.000,00 zł. + VAT 22%

Przeznaczenie nieruchomości: prowadzenie usług hotelowych (noclegi), bez prawa do świadczenia usług z zakresu gastronomii.

 

1.4. Camping „ Górna Wetlinka” o pow. około 1 ha, wraz z drogą dojazdową, zaopatrzony w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz budynek administracyjno - mieszkalny.

Nieruchomość zlokalizowana na części parceli , wchodzącej w skład działki nr.172/1/8131 w miejscowości Wetlina, gm. Cisna

·        wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy wynosi 7.000,00 zł. + VAT 22%

Przeznaczenie nieruchomości: usługi gastronomiczne w minibarze, prowadzenie parkingu, prowadzenie pola namiotowego dla turystów indywidualnych oraz karawaningu

 

2.Okres dzierżawy:

2.1. Dzierżawę zawiera się na okres 1 roku z możliwością przedłużenia do lat 3.

 

Wybór dzierżawcy odbędzie się na zasadzie konkursu ofert pisemnych.

 

Oferty mogą składać osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze - posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny gwarantujący prowadzenie działalności w danym obiekcie turystycznym.

3.Oferta powinna zawierać:

3.1. Imię i nazwisko oferenta oraz dokładny adres zamieszkania, bądź nazwę, lub firmę, pod którą prowadzi działalność.

3.2. Deklarację zamiaru dzierżawy obiektu na warunkach podanych przez 

       wydzierżawiającego w projekcie umowy oraz szczegółowych warunkach dzierżawy.

3.3. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy netto + podatek

       od towarów i usług (VAT), podaną słownie i cyframi.

3.4. Kalkulację możliwości realizacji zobowiązań wobec wydzierżawiającego (BdPN)

       wynikających z umowy dzierżawy (sporządzoną w cenach na pierwszy rok dzierżawy w

       postaci kalkulacji kosztów i przewidywanych dochodów oraz możliwego zysku do

       osiągnięcia przy zachowaniu co najmniej dotychczasowego standardu usług).

3.5. Opis sposobów promocji i reklamy obiektu oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

3.6. Opis sposobów całorocznego zabezpieczenia nieruchomości.

4. Wymagane załączniki:

Do oferty należy załączyć:

4.1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do odpowiedniego rejestru przedsiębiorstw lub spółek.

4.2. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

4.3.Oświadczenie dotyczące- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i ekonomicznego do prowadzenia działalności w danym obiekcie turystycznym.

Oświadczenia winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

5.Kryteria wyboru oferty:

Oferty oceniane będą w/g następujących kryteriów:

5.1. Oferowana wysokość czynszu ( netto) za rok dzierżawy – stanowi 100% oceny

5.2 Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów i oświadczeń wymaganych ogłoszeniem zostanie odrzucona.

 

Oferty powinny być sporządzone czytelnie. Każda strona oferty powinna być opatrzona numerem i podpisana przez oferenta. Załączniki do oferty powinny być wymienione w jej tekście i ponumerowane.

Oferty należy dostarczyć do sekretariatu dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawy obiektów turystycznych” w terminie do dnia 08.06.2007r. od godz.10.00 . W przypadku ofert nadanych pocztą liczy się termin doręczenia oferty.

6. Terminy:

6.1. Termin składania ofert – 08.06.2007r – do godz.10.00

6.2. Termin otwarcia ofert – 08.06.2007 r., godz.10.10

6.3. Termin ogłoszenia wyników – 08.06.2007 r. do godz. 14.00 ( informacja zamieszczona zostanie na tablicy informacyjnej BdPN, na stronie internetowej BdPN).

6.4. Termin podpisania umowy: w dniach 11.06-13.06 2007r.

Niepodpisanie umowy w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnację z umowy.

7. Pozostałe informacje:

7.1.Opis nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, szczegółowe warunki dzierżawy oraz projekt umowy dzierżawy – można odbierać w sekretariacie Dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

7.2.Oględziny obiektów możliwe są: od 04.06.2007 r.(poniedziałek) do dn.06.06.2007 (środa)

w godz. 8.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z p. A. Ratoniem , tel. 500-207-563 ( dot. obiektów w Wołosatem) ; W. Pietraszem, tel. 500-207-593 (dot. camping Górna Wetlinka).

 

7.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.

 

                                                           Dyrektor BdPN  - Tomasz Winnicki

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer