PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług weterynaryjnych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług weterynaryjnych
25.04.2007.
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gospodarstwo Pomocnicze przy Bieszczadzkim Parku Narodowym,
38-714 Ustrzyki Górne 19, tel/fax (0-13) 4610650 ,

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego wg art. 39   ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz, U. z 2004 r. nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami .
Kod zamówienia – CPV -  85200000-1

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ , NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
-  www.bdpn.pl
Specyfikację odebrać można również w sekretariacie dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych,
od poniedziałku  do piątku , w godz. 8.00 – 15.30

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne w następującym  zakresie :

•    profilaktyka weterynaryjna w stadzie koni huculskich  ZHKH W Wołosatem, obejmująca:

Źrebięta’2007 (16 szt.):

1.    Odrobaczanie (cyklicznie)- 4 cykle : I- pomiędzy 6-8 tyg życia, II- w 4-m-cu życia ; III – w 6 m-cu życia ; IV – w 8 m-cu życia .
2.    Profilaktyka przeciwpaciorkowcowa.
3.    Szczepienie profilaktyczne przeciwko grypie i tężcowi (cyklicznie)
4. Profilaktyka  przeciwko ektopasożytom (z zastosowaniem preparatów odwszawiających, przeciwgrzybiczych itp. wg potrzeb).
5.    Pobranie krwi do obowiązkowego badania markerów genetycznych koni huculskich.

Stado podstawowe (73 szt.):

1.    Odrobaczanie stada przed sezonem pastwiskowym.
2.    Szczepienie profilaktyczne stada przeciwko grypie, tężcowi i ronieniu zakaźnemu klaczy.
3.    Odrobaczanie roczniaków i dwulatków  (podczas sezonu pastwiskowego).
4. Profilaktyka  przeciwko ektopasożytom (z zastosowaniem preparatów odwszawiających, przeciwgrzybiczych itp. wg potrzeb).
5.    Odrobaczanie stada po sezonie pastwiskowym.
6.  Zakup preparatów mineralno-witaminowych dla klaczy źrebnych, roczniaków i dwulatków.
7.   Zakup niezbędnych środków i preparatów weterynaryjnych w celu uzupełnienia stajennej apteczki weterynaryjnej.
8.  Obowiązkowe badanie ogierów rozpłodowych w kierunku nosacizny, arteritis, niedokrwistości zakaźnej koni –pobranie próbek krwi.

•    Leczenie nagłych wypadków i zachorowań koni

5.INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.

6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt 7 ustawy Prawo zam. publ. w stosunku do żadnej z części zamówienia.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 - 1 rok od dnia podpisania umowy
 Zabiegi profilaktyczne powinny zostać wykonane do dn. 30.11.2007 r.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH  SPEŁNIENIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się usługodawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art.24. w/w ustawy.

Jako potwierdzenia spełnienia warunku zawartego w art. 22.1.. zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego że oferent:

1.    posiada prawo wykonywania zawodu – wymagane jest  zaświadczenie z Izby Weterynaryjnej ( oryginał ,lub kopia poświadczona)
2.    posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz zarejestrowaną praktykę weterynaryjną – stosowne zaświadczenia – ( oryginały , lub kopie poświadczone)
3.    posiada polisę OC – potwierdzającą fakt ubezpieczenia w dacie zawierania umowy oraz zobowiązanie się do dalszego jej zawarcia, jeśli polisa nie obejmuje okresu obowiązywania umowy

Warunkiem udziału w postępowaniu jest również złożenie pisemnego oświadczenia o pełnej dyspozycyjności  ( tj. 24 godz na dobę ) w zakresie usług dotyczących leczenia nagłych zachorowań i wypadków koni  .   Sposób oceny -  odbędzie się wg zasady: „spełnia/nie spełnia”

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty(na druku oferty stanowiącym załącznik nr 1) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta – usługi weterynaryjne" należy składać w siedzibie dyrekcji BdPN w Ustrzkach Górnych 19 w terminie do 08. 05. 2007 r. do godz. 10.00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie dyrekcji BdPN  dnia 08. 05. 2007 r. o godz. 10.30.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Kryterium wyboru oferty stanowi  cena - 100% oceny.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


                            Dyrektor BdPN
 
 
Załączniki:
 

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer