spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na koszenie ręczne i usuwanie gatunków inwazyjnych

Zapytanie ofertowe na koszenie ręczne i usuwanie gatunków inwazyjnych
11.05.2017.

Ustrzyki Górne, dnia 11.05.2017 r.

Zn. spr. DOP.262.7.2017

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Koszenie ręczne gatunków konkurencyjnych w celu zachowania gatunków rodzimych związanych z historyczną zabudową wsi oraz likwidacja gatunków inwazyjnych – Heracleum spp. w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 r.

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

I. Przedmiar prac

1.Przedmiot prac:

- Koszenie ręczne gatunków konkurencyjnych z uprzątnięciem biomasy, w celu zachowania gatunków rodzimych związanych z historyczną zabudową wsi. Dwa nawroty w okresie objętym umową.

- Likwidacja gatunków inwazyjnych Barszczu Sosnowskiego /Mantegazziego poprzez wielokrotne wykaszanie i karczowanie korzeni

Opis wykonania, zakres i wielkość prac w podziale na pakiety zawiera załącznik 1

Przedstawiony zakres prac ma charakter szacunkowy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający może ograniczyć przedmiar prac lub zlecić dodatkowe wykonanie.

2. Lokalizacja prac: teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

3. Zlecenie wykonania prac

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy każdorazowo uzyskać zlecenie na wykonanie prac od leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie wykonania prac. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy. Termin wykonania prac, będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Wykonawca zlecenie odbiera
w kancelarii właściwego terytorialnie Leśniczego Obwodu ochronnego, w terminie do drugiego dnia roboczego
w danym miesiącu kalendarzowym oraz w miarę potrzeb w terminie do dwóch dni roboczych od daty jego wypisania i otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Po tym terminie Leśniczy niepodpisane zlecenie przekazuje do Kierownika Działu Ochrony Przyrody w Dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych, gdzie będzie możliwe jego podpisanie
i odbiór ze strony Wykonawcy. Bez podpisania i odebrania zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

4. Pozostałe informacje

· Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac.

· Sposób prowadzenia prac nie może utrudniać przejścia szlakiem turystycznym.

· Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

II. Podział na części – podział na poszczególne pakiety wraz z opisem prac zawiera załącznik nr 1;

III. Termin wykonania zamówienia

- koszenie ręczne z uprzątnięciem biomasy (pakiet 1, 2 ,3): I nawrót w terminie 29.05-13.06.2017

II nawrót w terminie: 24.07- 12.08.2017

- likwidacja gatunków inwazyjnych (pakiet 4): wielokrotnie do dnia 30.09.2017

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi. Do oferty należy załączyć wykaz narzędzi oraz wykaz osób biorących udział w realizacji zadania (wzór w załączeniu).

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Podpisaną ofertę należy przesłać bądź dostarczyć osobiście do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w Ustrzykach Górnych w terminie do 18.05.2017 do godziny 1000. Ofertę w zamkniętej kopercie należy opisać: „Oferta - Koszenie ręczne / likwidacja gatunków inwazyjnych”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2017 o godzinie 1010.

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację danego zadania / pakietu. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

K = Cena najniższa brutto/Cena oferty ocenianej brutto * 100

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danego pakietu.

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Ewelina Amarowicz (724-750-059)

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac:

- dla pakietu 1,2,3 co najmniej jedna kosa spalinowa lub ręczna oraz jedne grabie i jedne widły na każdy pakiet;

- dla pakietu 4: co najmniej jedna kosa spalinowa lub ręczna oraz jeden szpadel, jedne grabie i jedne widły;

2. Wymagany potencjał kadrowy:

Jeżeli ofert składa ofertę na więcej niż jeden pakiet, wymagane jest dysponowanie co najmniej 1 osobą na każdy pakiet. Wymagania dotyczące potencjału osobowego dla poszczególnych pakietów sumują się. Wymienione osoby nie mogą figurować jednocześnie w kilku częściach zamówienia.

3. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP w ramach wykonywanych prac.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

X. Pozostałe informacje

1. Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i nie zlecającą prac innym podmiotom zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy. Niniejsze oświadczenie dotyczące ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu w ramach realizacji umowy należy dołączyć do faktury wystawionej za wykonane prace.

2. Wynagrodzenie za realizację zadań dla pakiet ów 1,2,3 nastąpi w terminie 14 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac - po każdym nawrocie koszenia. Wynagrodzenia w ramach realizacji zadania likwidacja gatunków inwazyjnych nastąpi w terminie 14 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac w wysokości 20 % wartości umowy za każdy miesiąc wykonywania prac.

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Załączniki:

 
spacer
Nowości
lawiny.jpg
facebook_logo.png
Image
monitoring.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer