spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Szukaj
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Natura 2000
n2000.png
nfos.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!


Biuletyn Informacji Publicznej


 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na koszenie ręczne i usuwanie gatunków inwazyjnych

Zapytanie ofertowe na koszenie ręczne i usuwanie gatunków inwazyjnych
11.05.2017.

Ustrzyki Górne, dnia 11.05.2017 r.

Zn. spr. DOP.262.7.2017

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na:

Koszenie ręczne gatunków konkurencyjnych w celu zachowania gatunków rodzimych związanych z historyczną zabudową wsi oraz likwidacja gatunków inwazyjnych – Heracleum spp. w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 r.

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

I. Przedmiar prac

1.Przedmiot prac:

- Koszenie ręczne gatunków konkurencyjnych z uprzątnięciem biomasy, w celu zachowania gatunków rodzimych związanych z historyczną zabudową wsi. Dwa nawroty w okresie objętym umową.

- Likwidacja gatunków inwazyjnych Barszczu Sosnowskiego /Mantegazziego poprzez wielokrotne wykaszanie i karczowanie korzeni

Opis wykonania, zakres i wielkość prac w podziale na pakiety zawiera załącznik 1

Przedstawiony zakres prac ma charakter szacunkowy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający może ograniczyć przedmiar prac lub zlecić dodatkowe wykonanie.

2. Lokalizacja prac: teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego

3. Zlecenie wykonania prac

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy każdorazowo uzyskać zlecenie na wykonanie prac od leśniczego właściwego obwodu ochronnego. Szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie wykonania prac. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy. Termin wykonania prac, będzie uwzględniał realny czas, niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Wykonawca zlecenie odbiera
w kancelarii właściwego terytorialnie Leśniczego Obwodu ochronnego, w terminie do drugiego dnia roboczego
w danym miesiącu kalendarzowym oraz w miarę potrzeb w terminie do dwóch dni roboczych od daty jego wypisania i otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Po tym terminie Leśniczy niepodpisane zlecenie przekazuje do Kierownika Działu Ochrony Przyrody w Dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych, gdzie będzie możliwe jego podpisanie
i odbiór ze strony Wykonawcy. Bez podpisania i odebrania zlecenia wykonania prac Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

4. Pozostałe informacje

· Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac.

· Sposób prowadzenia prac nie może utrudniać przejścia szlakiem turystycznym.

· Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

II. Podział na części – podział na poszczególne pakiety wraz z opisem prac zawiera załącznik nr 1;

III. Termin wykonania zamówienia

- koszenie ręczne z uprzątnięciem biomasy (pakiet 1, 2 ,3): I nawrót w terminie 29.05-13.06.2017

II nawrót w terminie: 24.07- 12.08.2017

- likwidacja gatunków inwazyjnych (pakiet 4): wielokrotnie do dnia 30.09.2017

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi. Do oferty należy załączyć wykaz narzędzi oraz wykaz osób biorących udział w realizacji zadania (wzór w załączeniu).

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Podpisaną ofertę należy przesłać bądź dostarczyć osobiście do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w Ustrzykach Górnych w terminie do 18.05.2017 do godziny 1000. Ofertę w zamkniętej kopercie należy opisać: „Oferta - Koszenie ręczne / likwidacja gatunków inwazyjnych”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2017 o godzinie 1010.

VI. Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację danego zadania / pakietu. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

K = Cena najniższa brutto/Cena oferty ocenianej brutto * 100

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danego pakietu.

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdego pakietu.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bdpn.pl

VIII. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Ewelina Amarowicz (724-750-059)

IX. Wymagania

1. Wykonawca musi dysponować sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania prac:

- dla pakietu 1,2,3 co najmniej jedna kosa spalinowa lub ręczna oraz jedne grabie i jedne widły na każdy pakiet;

- dla pakietu 4: co najmniej jedna kosa spalinowa lub ręczna oraz jeden szpadel, jedne grabie i jedne widły;

2. Wymagany potencjał kadrowy:

Jeżeli ofert składa ofertę na więcej niż jeden pakiet, wymagane jest dysponowanie co najmniej 1 osobą na każdy pakiet. Wymagania dotyczące potencjału osobowego dla poszczególnych pakietów sumują się. Wymienione osoby nie mogą figurować jednocześnie w kilku częściach zamówienia.

3. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP w ramach wykonywanych prac.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy.

X. Pozostałe informacje

1. Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę i nie zlecającą prac innym podmiotom zobowiązani są do dostarczania oświadczenia o ilości przepracowanych godzin, potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego – leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego wykonywane są prace, bądź przez osobę zastępującą go w pracy. Niniejsze oświadczenie dotyczące ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu w ramach realizacji umowy należy dołączyć do faktury wystawionej za wykonane prace.

2. Wynagrodzenie za realizację zadań dla pakiet ów 1,2,3 nastąpi w terminie 14 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac - po każdym nawrocie koszenia. Wynagrodzenia w ramach realizacji zadania likwidacja gatunków inwazyjnych nastąpi w terminie 14 dniu po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze prac w wysokości 20 % wartości umowy za każdy miesiąc wykonywania prac.

Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Załączniki:

 
spacer
Nowości
baner_rajd.jpg
baner_ppn.jpg
facebook_logo.png
Image
monitoring.png
lawiny.jpg
sip.png
mapa.jpg
ppn.png
Infrastruktura i Środowisko
plsk-boczny.png
cin2000.jpg
logo-ms.png
Gościmy
Odwiedza nas 6 gości
banner_strona.jpg
Współpraca z serwisami:

www.bieszczady.plGmina Lutowiska

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer