spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zaproszenie do składania ofert na kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Zaproszenie do składania ofert na kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
13.03.2017.

FE_IS.png

DA.262.3.2017

Ustrzyki Górne, dn. 13.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

CPV: 71 520000-9

CPV: 71631300

1) Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do składania ofert na:

kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach służąca programom ochrony różnorodności biologicznej”, w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu TSEE i uzyskaniem pozwolenia na jego użytkowanie zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego, t.j.:

- rozbudowa parteru o strefę wejściową- taras i wiatrołap,

- zwiększenie nośności części istniejących fundamentów przy istniejących kominach -w części adaptowanej,

- zmiana układu funkcjonalnego poprzez częściową likwidację istniejących ścian działowych i budowę nowych,

- rozbiórka istniejącego dachu i budowa nowego wraz z pokryciem,

- termomodernizacja budynku,

- wykonanie instalacji wewnętrznych: sanitarnej, elektrycznej,

- wykonanie studni głębinowej,

- wykonanie instalacji zewnętrznych: nowego przyłącza elektroenerget., oświetleniowej, fotowoltaicznej, kanalizacji deszczowej i odwadniającej,

- budowa miejsca postojowego dla samochodów,

- wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku,

-wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej zleconych robót- wytyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza po zakończeniu robót.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach służącej realizacji programu edukacji ekologicznej”
nr umowy POIS.02.04.00-00-0043/16-00.

Obowiązki nadzoru inwestorskiego, niezależnie od wynikających z ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.), zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia – wzorze umowy. Między innymi inspektor nadzoru będzie zobowiązany do udziału w pracach komisji przetargowej pełniąc w niej funkcję biegłego.

W załączniku został również wskazany sposób ustalenia wynagrodzenia za nadzór nad podstawowymi oraz dodatkowymi robotami budowlanymi.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: maj 2017 r.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 31 grudnia 2019 r.

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego określa dokumentacja projektowa (projekt budowlany i aneks do projektu, projekt instalacji fotowoltaicznej, projekt przebudowy przyłącza oraz instalacji związanych z budynkiem) stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2) Miejsce wykonywania zamówienia : Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach, dz. nr ewid. 139/1 w miejscowości Zatwarnica.

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą prawidłowo wypełnioną ofertę oraz spełniają warunki dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.), w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone.


Lp.

Stanowisko

Wymagana liczba osób

Praktyka jako inspektor nadzoru

(w latach)

Uprawnienia budowlane

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie

1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego -szef zespołu

1

5

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

1

3

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

3.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji sanitarnych

1

3

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych.

4) Oferta powinna zawierać:

  • nazwisko i adres wykonawcy,
  • cenę ofertową netto i brutto za wykonanie nadzoru przy podstawowych robotach budowlanych (wchodzącymi w zakres postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy ) wyrażoną w pieniądzu
  • cenę ofertową wyrażoną w procencie od wartości nadzorowanych dodatkowych robót budowlanych
  • imię i nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w każdej w wyżej wymienionych specjalnościach wraz z kopią uprawnień budowlanych oraz zaświadczeniem o przynależności do samorządu zawodowego oraz potwierdzeniem (w formie referencji), iż posiada wymaganą praktykę jako inspektor nadzoru w latach jak w tabeli, przed upływem terminu składania ofert.
  • oświadczenie inspektora - szefa zespołu - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (potwierdzone referencjami), że wykonawca w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję inspektora nadzoru dla co najmniej dwóch inwestycji o wartości nie mniejszej niż 1 000 tys. zł.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6) Kryteria oceny:

  • Cena brutto wyrażona w pieniądzu za wykonanie nadzoru przy podstawowych robotach budowlanych – 80 % (maksymalna liczba punktów jaka można otrzymać to 80)
  • Cena wyrażona w procencie od wartości nadzorowanych dodatkowych robót budowlanych przy czym dopuszcza się podanie zerowej wartości procentu (nadzór nad robotami dodatkowymi jest wliczony w cenę nadzoru za roboty podstawowe) – 20 % (maksymalna liczba punktów jaka można otrzymać to 20).

Wagi kryterium oceny ofert stanowią:

1) K1 - cena – 80%,

2) K2 – procent od wartości robót dodatkowych – 20%

1. Zasady przydzielania punktów

1) Cena ofertowa – K1

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów , tj. 80, otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen zawartych w ofertach wykonawców,

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru:

K1= (Cn/Co) * 80

gdzie: Cn - cena najniższa ; Co - cena ofertowa

gdzie: Cn - cena najniższa ; Co - cena ofertowa

2) Procent od wartości robót dodatkowych – K2

- przyjmuje się , że w przypadku zaoferowania:

a) minimalnego procentu tj. 0%,– oferta otrzyma 20 pkt.;

b) maksymalnego procentu , tj: 10 % – oferta otrzyma 0 pkt

- procent wartości od robót dodatkowych punktowany będzie wg wzoru:

K2 = (10-Op)/(10-0) * 20

gdzie :

Op – procent od wartości robót dodatkowych zaoferowany przez Wykonawcę

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, dla której wartość punktów K = K1 + K2 będzie największa.

7) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – TSEE Suche Rzeki ” do godziny 11.00 dnia 22.03.2017 w sekretariacie BdPN, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska lub drogą elektroniczną na adres dyrekcja@bdpn.pl

8) Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia.

9) Zamawiający informuje, że będzie Administratorem danych osobowych wyłonionego Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 922) w zakresie przedmiotu zamówienia.

10) Oferta ważna jest 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11) Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności. Kopia polisy stanowi załącznik do umowy.

12) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dyrekcja@bdpn.pl). Nie dopuszcza się konsultacji telefonicznych.

13) Termin otwarcia ofert 22.03.2017 r. godz.11.30.

14) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ustrzyki Górne, dn. 13.03.2017 r.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Druk oferty.
2. Wzór umowy.
3. Dokumentacja projektowa.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 
spacer
Nowości
lawiny.jpg
facebook_logo.png
Image
monitoring.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer