spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Szukaj
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Natura 2000
n2000.png
nfos.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!


Biuletyn Informacji Publicznej


 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Usługi pozyskania i zrywki drewna w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 roku

Usługi pozyskania i zrywki drewna w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 roku
13.03.2017.

Zn.spr. DOP.262.2.2017

Zaproszenie do składania ofert w zakresie realizacji zadania na:

„Usługi pozyskania i zrywki drewna w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 r. "

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Postępowania nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych - art. 4d. pkt. 1 ust. 6

Szczegółowy tryb postępowania opisano w załączniku: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie usług z zakresu prac leśnych polegających na przeprowadzeniu cięć sanitarnych, cięć przebudowy składu gatunkowego, przemiany struktury drzewostanów, zrywki pozyskanego drewna oraz usług ubocznych związanych z pozyskaniem drewna.

Część 1 - Usługi pozyskania i zrywki drewna na terenie obwodu ochronnego Górny San w ilości 989,9 m³

Część 2 - Usługi pozyskania i zrywki drewna na terenie obwodu ochronnego Osada w ilości 1161,4 m³

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

77210000-5 - usługi pozyskiwania drewna

77211000-2 - usługi uboczne związane z pozyskaniem drewna

77211400-6 – usługi wycinania drzew

77211200-4 - transport dłużycy na terenie lasów

77211100-3 – usługi cięcia drewna

Zakres rzeczowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie oferty na jedną z części zamówienia

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017r., przy czym szczegółowe terminy i kolejność wykonywania prac wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ określane zostaną w zleceniach prac do wykonania, sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych przy założeniu, że minimum 60 % zakresu prac dla czynności pozyskanie i zrywka drewna należy wykonać do dnia 30.06.2017 roku.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą prawidłowo wypełnioną ofertę oraz spełniają warunki określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

6. Wymagania dotyczące wadium

a. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 złotych - złożenie oferty dotyczącej jednego pakietu usług.

b. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i należy je wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001

c. Wadium musi być wniesione do dnia składania ofert to jest do 20.03.2017r. godz. 10.00

d. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Miejsce i termin składania ofert

a. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, do dnia 20.03.2017.r., do godz. 10.00.

b. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2017r., o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt a.

8. Kryteria wyboru i oceny ofert

a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

b) Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

K = (Cena najniższa brutto/Cena oferty ocenianej brutto) x 100

c) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danej części zamówienia.

d) Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

e) Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdej części zamówienia.

f) W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

g) Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bdpn.pl

9. Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na wykonanie danej części zamówienia.

10. Oferta ważna jest 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dyrekcja@bdpn.pl). Nie dopuszcza się konsultacji telefonicznych.

12. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:

SIWZ z załącznikami

 
spacer
Nowości
baner_rajd.jpg
baner_ppn.jpg
facebook_logo.png
Image
monitoring.png
lawiny.jpg
sip.png
mapa.jpg
ppn.png
Infrastruktura i Środowisko
plsk-boczny.png
cin2000.jpg
logo-ms.png
Gościmy
Odwiedza nas 8 gości
banner_strona.jpg
Współpraca z serwisami:

www.bieszczady.plGmina Lutowiska

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer