spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Usługi pozyskania i zrywki drewna w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 roku

Usługi pozyskania i zrywki drewna w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 roku
13.03.2017.

Zn.spr. DOP.262.2.2017

Zaproszenie do składania ofert w zakresie realizacji zadania na:

„Usługi pozyskania i zrywki drewna w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 r. "

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Postępowania nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych - art. 4d. pkt. 1 ust. 6

Szczegółowy tryb postępowania opisano w załączniku: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie usług z zakresu prac leśnych polegających na przeprowadzeniu cięć sanitarnych, cięć przebudowy składu gatunkowego, przemiany struktury drzewostanów, zrywki pozyskanego drewna oraz usług ubocznych związanych z pozyskaniem drewna.

Część 1 - Usługi pozyskania i zrywki drewna na terenie obwodu ochronnego Górny San w ilości 989,9 m³

Część 2 - Usługi pozyskania i zrywki drewna na terenie obwodu ochronnego Osada w ilości 1161,4 m³

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

77210000-5 - usługi pozyskiwania drewna

77211000-2 - usługi uboczne związane z pozyskaniem drewna

77211400-6 – usługi wycinania drzew

77211200-4 - transport dłużycy na terenie lasów

77211100-3 – usługi cięcia drewna

Zakres rzeczowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie oferty na jedną z części zamówienia

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017r., przy czym szczegółowe terminy i kolejność wykonywania prac wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ określane zostaną w zleceniach prac do wykonania, sporządzanych przez właściwych terytorialnie leśniczych przy założeniu, że minimum 60 % zakresu prac dla czynności pozyskanie i zrywka drewna należy wykonać do dnia 30.06.2017 roku.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą prawidłowo wypełnioną ofertę oraz spełniają warunki określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

6. Wymagania dotyczące wadium

a. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 złotych - złożenie oferty dotyczącej jednego pakietu usług.

b. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i należy je wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001

c. Wadium musi być wniesione do dnia składania ofert to jest do 20.03.2017r. godz. 10.00

d. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Miejsce i termin składania ofert

a. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, do dnia 20.03.2017.r., do godz. 10.00.

b. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2017r., o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt a.

8. Kryteria wyboru i oceny ofert

a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

b) Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

K = (Cena najniższa brutto/Cena oferty ocenianej brutto) x 100

c) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena (K) dla danej części zamówienia.

d) Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

e) Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdej części zamówienia.

f) W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

g) Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bdpn.pl

9. Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na wykonanie danej części zamówienia.

10. Oferta ważna jest 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dyrekcja@bdpn.pl). Nie dopuszcza się konsultacji telefonicznych.

12. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:

SIWZ z załącznikami

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer