PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Wakacyjne spotkania
z przyrodą 2019
program prelekcji 2019m.jpg

duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Przetarg nieograniczony na likwidację składowisk odpadów azbestowych.

Przetarg nieograniczony na likwidację składowisk odpadów azbestowych.
19.10.2006.
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn :    „ Likwidacja składowisk odpadów azbestowych w miejscowościach Tarnawa Niżna  oraz Wetlina „1.Nazwa i adres zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, 38-714 Ustrzyki Górne 19 ,

 tel/fax ( 0-13 ) 46-106-50 , e-mail: bdpn@wp.pl.

2. Tryb zamówienia – zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniawww.bdpn.pl
 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać w siedzibie zamawiającego (sekretariat BdPN – Ustrzyki Górne) w godzinach od 800 – 1500 .

Nabycie specyfikacji jest bezpłatne.                                                                       

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest :

-    w kwestach formalnych - p. Ewa Gruszczyńska ,tel.(0-13) 46-106-50  ,

-    w kwestiach technicznych – p. Jan Laszkiewicz - , tel.(0-13) 46-106-50

4. Przedmiot zamówienia:

  1. Transport i utylizacja odpadów azbestowych ze składowiska w obiektach dawnej fermy w Tarnawie Niżnej – 336 m3 ( 66.096 t )
  2. Transport i utylizacja odpadów azbestowych ze składowiska w dawnym PGR w Wetlinie – 31 m3 ( 15.015 t )
  3. Wykonanie pomiarów na zawartość pyłu azbestowego po pracach wywozowych.
Kod CPV przedmiotu zamówienia: 90230000-8 (usługi usuwania azbestu)

Zakres robót: Zgodny z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowym opisem i przedmiarem robót.

5.Oferty wariantowe lub częściowe nie będą rozpatrywane.


6.Termin wykonania zamówienia:


  • termin rozpoczęcia robót – po podpisaniu umowy.
  • termin zakończenia robót – 15.12.2006r.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

      7.1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na  warunki zamówienia.

      7.2. Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania  w nich zmian przez oferenta.

      7.3. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on „nie dotyczy”.       

       7.4. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego oferenta zostaną odrzucone.

       7.5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

       7.6. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

       7.7. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie oferent.
 

       7.8. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego przedmiotu  i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami  warunków zamówienia oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

       7.9. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert.

       7.10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:

           - warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych

           - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r  (Dz.U. z 2004r  Nr 19 poz. 177)

           - spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

              warunki techniczne :


a) Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat tj. 2003 – 2006  (rozpoczął i zakończył ) co najmniej 1 zadania o zakresie, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia
b) Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz  udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem

c)przedłoży decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów na terenie powiatu bieszczadzkiego (art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn.zm.), oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych (art.28 cyt. powyżej ustawy)
d) przedłoży umowę (lub wstępną) z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidywanej ilości odpadów zawierających azbest.

        7.11. Ocena spełnienia ww. warunków przez wykonawców nastąpi na podstawie  dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie  spełnia/nie spełnia

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

·        Kryterium ceny (80% oceny)

·        Kryterium warunków płatności (20% oceny)

10.Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w  Ustrzykach Górnych , do dnia 19.10.2006r., do godz. 11-tej. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg – „ usunięcie azbestu”.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 19.10.2006r.o godz. 1115 , w Dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych.

11. Termin związania ofertą – 30 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.                                                                    Dyrektor BdPN

załączniki:

- oferta
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- umowa
- opis przedmiotu zamówienia
- pytania i odpowiedzi
 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer