PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Wakacyjne spotkania
z przyrodą 2019
program prelekcji 2019m.jpg

duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiennikownia ciepła - C.O."

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiennikownia ciepła - C.O."
25.09.2006.
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

1. Nazwa i adres Zamawiającego :

Gospodarstwo Pomocnicze przy Bieszczadzkim Parku Narodowym,

38-714 Ustrzyki Górne ;
 tel./fax (0-13) 46-106-50 ,46-106-10          

2.    Tryb udzielenia  zamówienia :
zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  www. bdpn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać w siedzibie zamawiającego (sekretariat BdPN – Ustrzyki Górne) w godzinach od 800 – 1500 .
Nabycie specyfikacji jest bezpłatne.                                                                     

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest :
-    w kwestach formalnych - p. Ewa Gruszczyńska ,tel.(0-13) 46-106-50  ,
-    w kwestiach technicznych – p. Jan Laszkiewicz - , tel.(0-13) 46-106-50 ; p. Adam Leń tel.(0-13) 49-110-91                                    

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia , informacja o możliwości składania ofert częściowych :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn.
„ WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA – C.O. – w Muzeum Przyrodniczym BdPN w Ustrzykach Dolnych „   - tzn. wykonanie robót budowlanych polegających na :
 podłączeniu do sieci ciepłowniczej miejskiej istniejącego centralnego ogrzewania i odłączeniu  od istniejącej kotłowni opalanej na olej .
 Zakres rzeczowy obejmuje:
a/ roboty instalacyjne, tj. wykonanie wymiennikowni ciepła co :
-         wykonanie przewodu zasilającego i powrotnego
-         montaż filtra siatkowego, regulatora ciśnień, zaworu regulacji temperatury, ciepłomierza, przepływomierza, zaworu zwrotnego wymienników ciepła, czujnika temperatury naczynia wzbiorczego, wymiana zaworów grzejnikowych w istniejącej instalacji co.
b/ roboty remontowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia wymiennikowni :
-         montaż drzwi stalowych 90x200 – 1 szt.
-         wymurowanie ścianki działowej gr.12 cm – 25 m2
-         reperacja ścian, sufitów, wraz z odmalowaniem
-         wykonanie kratki ściekowej
-         wykonanie podłoża i ułożenie płytek gresowych – 16 m2
-         wykonanie wywiewu- tzw. „zetki”

Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w załączniku do specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia   - przedmiar robót.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Wspólny słownik zamówień ( CPV) : 453311007, 45400000-1

                                                                                                      

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej .

6. Termin wykonania zamówienia :

rozpoczęcie  -  po podpisaniu umowy
zakończenie  - 30.11.2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

      7.1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na  warunki zamówienia.
      7.2. Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania  w nich zmian przez oferenta. 
      7.3. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta ,  wpisuje on „nie dotyczy”.       
      7.4. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.    Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego oferenta zostaną odrzucone.

     7.5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
     7.6. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także     zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

     7.7. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie oferent.
     7.8. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego przedmiotu  i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami  warunków zamówienia oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.
     7.9. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert.
     7.10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:

- warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo  zamówień   publicznych z dnia 29 stycznia 2004r  (Dz.U. z 2004r  Nr 19 poz. 177)
- spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   warunki techniczne :
       a) Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat tj. 2001 – 2005  (rozpoczął        i zakończył ) co najmniej 1 zadania o zakresie, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia
       b) Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz  udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem

     7.11. Ocena spełnienia ww. warunków przez wykonawców nastąpi na podstawie  dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie  spełnia/nie spełnia

8. Informacja na temat wadium :
Zamawiający nie wymaga wniesienia  wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty – 100 % znaczenie.

10.Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ;

 Ofertę należy składać w dni robocze w siedzibie Zamawiającego                     
 w Ustrzykach Górnych  (w sekretariacie Dyrekcji BdPN) , do dnia  04.10.2006r. , do godz. 1100 .
 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Ustrzykach Górnych ( biuro Dyrekcji BdPN) ,w tym samym dniu o godz.  1130

11.  Termin związania ofertą :
       Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

12.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

                                                                                             

                                                                                  Dyrektor BdPN

dodatki:

- oferty
- specyfikacja
- opisu przedmiotu zamówienia
- kosztorys
- projekt budowalny
- rysunek
- umowa
- odpowiedzi na zapytania oferentów
 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer